Ru­je­o­la con­ti­nuă să se răs­pânde­as­că rapid în lu­me

Romania Libera - - Pagina 2 -

Ru­je­o­la(po­ja­rul)con­ti­nuă­să­se­răs­pânde­as­că rapid în între­a­ga lu­me, po­tri­vit ul­ti­me­lor ra­poar­te pre­li­mi­na­re fur­ni­za­te Or­ga­ni­za­ţi­ei Mon­dia­le a Să­nă­tă­ţii (OMS), mi­li­oa­ne de oa­meni la ni­vel mon­dial pre­zen­tând ris­cul de îmbol­nă­vi­re.În pri­me­le şa­se luni ale anu­lui 2019, ca­zu­ri­le de ru­je­o­lă ra­por­ta­te sunt ce­le mai mari înre­gis­tra­te din 2006, cu fo­ca­re ca­re îngreu­nea­ză sis­te­me­le de să­nă­ta­te şi duc la bo­li gra­ve, di­za­bi­li­tă­ţi şi de­ce­se în mul­te păr­ţi ale lu­mii. Au exis­tat aproa­pe de trei ori mai mul­te ca­zuri ra­por­ta­te până la ace­as­tă da­tă în 2019 de­cât au exis­tat în ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, a anun­ţat OMS pe si­te-ul său.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.