BARNA CRITICĂ TĂIERILE DE LA EDU­CA­ŢIE

Romania Libera - - Actualitat­e -

PRE­ŞE­DIN­TE­LE USR, DAN

BARNA, tran­smi­te că Gu­ver­nul taie, prin rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră adop­ta­tă, un mi­liard de lei de la Edu­ca­ţie, pre­ci­zând că Edu­ca­ţia a fost şi es­te sub­fi­nan­ţa­tă prin­tr-o politică in­ten­ţi­o­na­tă. „Pro­gra­mul «Merg la şcoa­lă» a fost eli­mi­nat com­plet. Es­te vor­ba des­pre ti­che­te­le pe ca­re le-ar fi ob­ţi­nut ele­vii din ci­clu­ri­le pri­mar, gim­na­zial, li­ce­al şi pro­fe­si­o­nal pen­tru cum­pă­ra­rea re­chi­zi­te­lor ne­ce­sa­re. Ci­ne are de su­fe­rit în ur­ma de­ci­zi­ei pre­mi­e­ru­lui? Pes­te 2 mi­li­oa­ne de ele­vi”, a co­men­tat li­de­rul USR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.