Tes­ta­re eșua­tă

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Du­pă câte­va zi­le de tă­ce­re, Ru­sia a re­cu­nos­cut că ex­plo­zia sur­veni­tă la o ba­ză de lan­sa­re a ra­che­te­lor în Ma­re­le Nord a avut un „ca­rac­ter nu­cle­ar“. Ba­za es­te spe­cia­li­za­tă în tes­ta­rea ra­che­te­lor flo­tei ru­se. Age­nția nu­cle­a­ră ru­se­as­că Ro­sa­tom a anu­nțat că cinci mem­bri ai per­so­na­lu­lui au fost uciși în ex­plo­zie, iar alți trei pre­zin­tă ar­suri. Gre­en­pe­a­ce Ru­sia a pre­ci­zat că lo­cu­i­to­rii din Se­ve­rod­vin­sk s-au îndrep­tat, de vi­neri, spre sto­cu­ri­le de iod din far­ma­cii. „Eveni­men­te­le au bul­ver­sat orașul,oa­me­nii sunt pa­ni­cați. Într-o oră, am vândut toa­te sto­cu­ri­le“, a de­cla­rat un far­ma­cist, ci­tat de AFP. Pre­sa ru­să a pu­bli­cat o înre­gis­tra­re vi­deo în ca­re se văd co­loa­ne de am­bu­la­nțe tra­ver­sând Mos­co­va spre un cen­tru spe­cia­li­zat în tra­ta­rea vic­ti­me­lor ra­diați­i­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.