Gu­ver­nul a adop­tat pri­ma rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră. Re­du­ce­ri­le ră­mân ce­le anun­ţa­te săp­tă­mâna tre­cu­tă

Gu­ver­nul a adop­tat rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră pen­tru anul 2019, la pri­ma ve­de­re păs­trând da­te­le anun­ţa­te cu o săp­tă­mână în ur­mă.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei va pri­mi mai mult cu 42,4% față de anul 2018. Re­du­ce­rea cu un mi­liard a veni­tu­lui se re­fe­ră la pro­gra­mul „Merg la școa­lă”, ne­pre­vă­zut în pro­gra­me­le fi­na­nța­te până la fi­na­lul aces­tui an. Bu­ge­tul Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății ră­mâne ace­la­şi. „În șe­di­nța de Gu­vern de astă­zi (n.r.: luni, 12 august), vom adop­ta proi­ec­tul rec­ti­fi­că­rii bu­ge­ta­re, pe ca­re mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor l-a pre­zen­tat în pri­ma lec­tu­ră, în șe­di­nța pre­ce­den­tă”, anun­ţa­se pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Ea a re­pe­tat că e vor­ba des­pre o rec­ti­fi­ca­re po­zi­ti­vă, “prin ca­re asi­gu­răm su­me­le ne­ce­sa­re la pla­ta sa­la­ri­i­lor, pen­si­i­lor și in­dem­ni­zați­i­lor so­cia­le, pen­tru bu­na func­ţi­o­na­re a in­sti­tuți­i­lor, cât și pen­tru con­ti­nua­rea in­ves­tiți­i­lor în do­me­nii pri­o­ri­ta­re”.

Da­că întârzi­e­ri­le din pri­mul se­mes­tru vor fi re­cu­pe­ra­te, Gu­ver­nul va re­ve­ni ul­te­ri­or, cu su­me su­pli­men­ta­re, la a do­ua rec­ti­fi­ca­re, a pro­mis pre­mi­e­rul. In­te­re­sant e că, prin ace­as­tă afir­ma­ţie, Dăn­ci­lă re­cu­noaş­te in­di­rect cel pu­ţin că exis­tă întârzi­eri la une­le ca­pi­to­le bu­ge­ta­re, un­de s-au fă­cut ar­ti­fi­cii. Din su­me­le cu ca­re ar mai tre­bui să se re­vi­nă, se înţe­le­ge, ia­ră­şi in­di­rect, că la ace­le ca­pi­to­le rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră ar pu­tea să fie în re­a­li­ta­te ne­ga­ti­vă.

De­fi­cit bu­ge­tar: 2,76%

Gu­ver­nul va acor­da bani, du­pă rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră, și pen­tru re­fa­ce­rea in­fras­truc­tu­rii în zo­ne­le afec­ta­te de inun­dații. Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce a ela­bo­rat proi­ec­tul rec­ti­fi­cãrii bu­ge­ta­re cu res­pec­ta­rea li­mi­tei de 2,76% a de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar. PIB s-a ma­jo­rat la 1.031 mi­liar­de de lei, față de 1.022,5 mi­liar­de de lei, cât s-a es­ti­mat la fun­da­men­ta­rea bu­ge­tu­lui pe acest an. Di­mi­nuări de bu­ge­te au fost ope­ra­te la Tran­spor­turi (–128,8 mi­li­oa­ne de lei), Mi­nis­te­rul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne (–681,9 mi­li­oa­ne de lei), Mi­nis­te­rul pen­tru Me­di­ul de Afa­ceri (–243 mi­li­oa­ne de lei), Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii (–310,4 mi­li­oa­ne de lei), Cer­ce­ta­re (–369,1 mi­li­oa­ne lei), Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei (–1,03mi­liar­de lei) şi Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui (–143,6 mi­li­oa­ne lei). Toa­te aces­te re­du­ceri de bu­ge­te ră­mân nes­chim­ba­te, com­pa­ra­tiv cu ci­fre­le anun­ţa­te săp­tă­mâna tre­cu­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.