Cum­pă­na­şu, întâlni­re cu şe­ful DIICOT: „Nu se mer­ge doar pe va­rian­ta lu­pu­lui sin­gu­ra­tic”

Romania Libera - - Op & Ed - Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ale­xan­dru Cum­pă­na­şu, un­chi­ul Ale­xan­drei, a de­cla­rat, mar­ţi, du­pă ce s-a întâlnit cu pro­cu­ro­rul-şef al DIICOT, Fe­lix Bă­ni­lă, că an­che­ta­to­rii ve­ri­fi­că toa­te pis­te­le în ca­zul cri­me­lor de la Ca­ra­cal şi nu se mer­ge doar pe va­rian­ta “lu­pu­lui sin­gu­ra­tic”,sus­ţi­nând că pro­cu­ro­rii şi po­li­ţiş­tii “ve­ri­fi­că la sânge” in­for­ma­ţi­i­le apă­ru­te în spa­ţi­ul pu­blic, po­tri­vit Agerpres.

“Dom­nul pro­cu­ror-şef a ţi­nut să mă asi­gu­re că toa­te pis­te­le ca­re au fost date şi tot ce­ea ce a apă­rut în mas­sme­dia vor fi ve­ri­fi­ca­te. În acest mo­ment nu se mer­ge doar pe va­rian­ta lu­pu­lui sin­gu­ra­tic. (...) Am so­li­ci­tat au­di­e­rea sau re­au­di­e­rea tu­tu­ror ce­lor ca­re au fost victime sau sus­pec­ţi în ca­zul de pro­xe­ne­tism din 2012 de la Ca­ra­cal. (...) Am rei­te­rat so­li­ci­ta­rea mea de au­di­e­re a mem­bri­lor Par­la­men­tu­lui şi a pri­ma­ru­lui mu­ni­ci­pi­u­lui Ca­ra­cal,

pen­tru a fur­ni­za in­for­ma­ţii (...). Eu cred că, ori­cât de mult s-ar chi­nui unii să sca­pe, nu cred că mai sca­pă. Es­te o pă­re­re per­so­na­lă, du­pă dis­cu­ţia cu dom­nul Bă­ni­lă. Cred că toa­te aces­te de­ta­lii des­pre ca­re noi vor­bim în spa­ţi­ul pu­blic încep să fie in­ves­ti­ga­te de an­che­ta­tori, chiar da­că cu întârzi­e­re şi bâlbe, cu cer­ce­ta­re la fa­ţa lo­cu­lui ini­ţial de­zas­tru­oa­să, cu co­mu­ni­ca­re mai mult de­loc, cu mul­te lu­cruri ca­re nu au func­ţi­o­nat.Toa­te in­for­ma­ţi­i­le ca­re au ple­cat de la mi­ne, de la fa­mi­lie, din pre­să, în acest mo­ment sunt ve­ri­fi­ca­te de că­tre pro­cu­rori şi po­li­ţiş­ti la sânge.Adi­că nu exis­tă ni­mic ca­re să nu fie ve­ri­fi­cat”, a de­cla­rat Cum­pă­na­şu du­pă întâlni­rea cu şe­ful DIICOT. Cum­pă­na­şu a rei­te­rat de­ci­zia sa de a con­sti­tui o echi­pă de in­ves­ti­ga­tori ca­re să cer­ce­te­ze cla­nu­ri­le de in­ter­lo­pi din ju­de­ţul Olt, iar Fe­lix Bă­ni­lă i-a spus că nu es­te ni­cio pro­ble­mă, da­că “nu încur­că” anche­ta DIICOT.

“L-am asi­gu­rat că res­pect ce­ea ce fac an­che­ta­to­rii, însă că, în ce­ea ce pri­veş­te cla­nu­ri­le din ju­de­ţul Olt, noi, fa­mi­lia, vom fa­ce ace­as­tă echi­pă de in­ves­ti­ga­tori şi nu ne lă­săm până ce aces­te cla­nuri nu vot fi ares­ta­te, de­ci­ma­te. Dom­nul Bă­ni­lă mi-a spus că ori­ce fel de aju­tor le­gal din par­tea noas­tră, ori­ce fel de in­for­ma­ţie aju­tă anche­ta.A spus că es­te în re­gu­lă cu acei in­ves­ti­ga­tori, atât timp cât nu ne încur­că pe noi în anchetă sau nu ne de­con­spi­ră, nu es­te ni­cio pro­ble­mă”, a ex­pli­cat Cum­pă­na­şu.

Eu cred că, ori­cât de mult s-ar chi­nui unii să sca­pe, nu cred că mai sca­pă. Es­te o pă­re­re per­so­na­lă, du­pă dis­cu­ţia cu dom­nul Bă­ni­lă.“

ALE­XAN­DRU CUM­PĂ­NA­ŞU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.