SIS­TE­MUL ME­DI­CAL MEDLIFE ÎNCHEIE PRI­MUL SE­MES­TRU AL ANU­LUI CU O CREȘTE­RE A VÂNZĂ­RI­LOR DE 23% FA­ŢĂ DE ACE­E­AȘI PE­RI­OA­DĂ A ANU­LUI TRE­CUT

Pen­tru pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re, com­pa­nia a apro­bat în AGEA crește­rea cre­di­te­lor gru­pu­lui cu 20 mi­li­oa­ne eu­ro pen­tru achi­zi­ţii la ni­vel na­ţi­o­nal și internaţio­nal, pro­gram la ca­re se vor adău­ga sur­se pro­prii, în func­ţie de di­men­si­u­nea tran­zac­ţi­i­lor.

Romania Libera - - Sănătate - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

MedLife, li­de­rul pi­eței de ser­vi­cii me­di­ca­le pri­va­te din Ro­mânia, a înre­gis­trat în pri­me­le șa­se luni din acest an o ci­fră de afa­ceri con­so­li­da­tă pro-for­ma în va­loa­re de 461 mi­li­oa­ne lei, în crește­re cu 23% față de ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2018. Com­pa­nia a ra­por­tat re­zul­ta­te în crește­re și la ni­vel de pro­fit. Ast­fel,va­loa­rea con­so­li­da­tă pro-for­ma a EBITDA a fost de 78 mi­li­oa­ne lei, în crește­re cu 81% față de ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, în timp ce va­loa­rea

con­so­li­da­tă pro-for­ma a pro­fi­tu­lui net a fost de cir­ca 14 mi­li­oa­ne lei, în crește­re cu 130% față de S1 din 2018. Po­tri­vit re­pre­zen­ta­nți­lor com­pa­ni­ei, fi­e­ca­re li­nie de bu­si­ness a avut o di­re­cție as­cen­den­tă, ac­ce­si­bi­li­ta­tea și ape­ti­tul ro­mâni­lor pen­tru ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le fi­ind într-o crește­re con­ti­nuă,toa­te aces­tea su­sți­nu­te de o evo­luție fa­vo­ra­bi­lă la ni­ve­lul între­gii pi­ețe și eco­no­mii.Ast­fel, cel mai ma­re avans a fost înre­gis­trat de cli­nici, ca­re au ra­por­tat o crește­re de 35% față de ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, ur­ma­te de cen­tre­le de sto­ma­to­lo­gie, cu o crește­re de 34% față de pri­me­le șa­se luni ale anu­lui 2018. Cla­sa­men­tul con­ti­nuă cu li­nia de spi­ta­le, la­bo­ra­toa­re­le, far­ma­ci­i­le și di­vi­zia de cor­po­ra­te.

„Pri­me­le șa­se luni ale anu­lui 2019 au însu­mat câte­va eveni­men­te ex­trem de im­por­tan­te pen­tru noi.Am tre­cut gra­nițe­le și am bi­fat pri­ma tran­za­cție in­ter­nați­o­na­lă prin ca­re o com­pa­nie ro­mâneas­că din sec­to­rul me­di­cal pri­vat achi­ziți­o­nea­ză pa­che­tul ma­jo­ri­tar al unui grup de com­pa­nii din afa­ră – tran­za­cția Rózsa­kert Me­di­cal Cen­ter, din Unga­ria. Ne-am con­so­li­dat plat­for­ma de diag­nos­tic și tra­ta­ment la ni­vel nați­o­nal prin ex­tin­de­rea nu­mă­ru­lui de echi­pa­men­te RM (re­zo­na­nță mag­ne­ti­că) de la 15 la 18. În plus, am con­ti­nuat in­ves­tiți­i­le în zo­na de di­gi­ta­li­za­re prin im­ple­men­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de Self Check-In și Sel­fPay în ce­le mai im­por­tan­te uni­tăți la ni­vel de grup. Sunt doar câte­va proi­ec­te ca­re re­flec­tă stra­te­gia noas­tră de dezvoltare pe ca­re am adus-o în ate­nția acți­o­na­ri­lor și in­ves­ti­to­ri­lor noștri încă de la înce­pu­tul anu­lui și ne bu­cu­răm să le con­fir­măm și pe ace­as­tă ca­le fap­tul că le-am pus în apli­ca­re“, a de­cla­rat Mi­hai Mar­cu, preșe­din­te și CEO Sis­te­mul Me­di­cal MedLife.

În a do­ua ju­mă­ta­te a anu­lui, MedLife își va con­cen­tra efor­tu­ri­le asu­pra dez­vol­tă­rii pro­gra­mu­lui de achi­ziții și ex­tin­de­rii la ni­vel nați­o­nal și inter­nați­o­nal, bu­ge­tul pla­ni­fi­cat în acest sens fi­ind de 20 mi­li­oa­ne eu­ro,va­loa­re apro­ba­tă în ca­drul ul­ti­mei șe­di­nțe AGEA, la ca­re se vor mai adău­ga și alte li­chi­di­tăți pro­prii ale com­pa­ni­ei, în fun­cție de di­men­si­u­nea tran­za­cți­i­lor.„Am do­ve­dit,în cei 11 ani de când am de­ma­rat pro­gra­mul de achi­ziții, că sun­tem un bun in­te­gra­tor al com­pa­ni­i­lor pe ca­re le achi­ziți­o­năm, toa­te fir­me­le din grup fun­cți­o­nea­ză foar­te bi­ne, ci­fra de afa­ceri a uno­ra mă­rin­du-se de până la ze­ce ori de când s-au ală­tu­rat sis­te­mu­lui MedLife. De alt­fel, în ul­ti­mii ze­ce ani am des­chis sau am achi­ziți­o­nat 129 de uni­tăți me­di­ca­le la ni­vel nați­o­nal, rețe­aua noas­tră de spi­ta­le și cli­nici ajun­gând la o di­men­si­u­ne ega­lă cu ur­mă­to­rii trei ju­că­tori de pe piață la un loc.Avem un plan bi­ne struc­tu­rat în con­ti­nua­re, pros­pec­tăm și tes­tăm piața per­ma­nent și avem în acest mo­ment dis­cuții cu 5-6 ope­ra­tori din Ro­mânia și cu alți 2-3 din Unga­ria și spe­răm ca în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re să con­cre­ti­zăm câte­va tran­za­cții“, a de­cla­rat Mi­hai Mar­cu. Con­form re­pre­zen­ta­nți­lor com­pa­ni­ei, da­că va reuși im­ple­men­ta­rea tu­tu­ror proi­ec­te­lor anu­nța­te că­tre acți­o­nari,exis­tă pre­mi­se ca MedLife să de­pășe­as­că pra­gul de 200 mi­li­oa­ne de eu­ro în 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.