VI­I­TO­RUL, A DO­UA REMIZĂ CONSECUTIV­Ă

Vi­i­to­rul și Bo­toșani au încheiat in­de­cis, scor 2-2, în pro­lo­gul eta­pei a cin­cea din Li­ga I, du­pă un meci spec­ta­cu­los, în ca­re Eric de Oli­vei­ra a ega­lat un re­cord.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Tru­pa lui Ha­gi a înce­put me­ci­ul în fo­rță, iar în mi­nu­tul 10 a des­chis sco­rul prin Eric, din lo­vi­tu­ră de pe­de­ap­să. Bra­zi­lia­nul l-a ega­lat ast­fel pe Wes­ley în to­pul mar­ca­to­ri­lor străini ai Li­gii I, am­bii având câte 64 de reuși­te. Mol­do­venii au reușit ega­la­rea în mi­nu­tul 27, prin Ashkov­ski, al că­rui șut a fost de­viat în poar­tă. Re­pri­za se­cun­dă a înce­put la fel ca pri­ma, cu Vi­i­to­rul în atac, iar Ganea pu­tea înscrie. Insis­te­nțe­le au dat roa­de și Ga­bi Ian­cu i-a re­a­dus pe con­stă­nțeni în avan­taj. Bo­toșă­ne­nii au mai ega­lat o da­tă, prin ace­lași Ashkov­ski, iar fi­na­lul a fost unul încins. În ul­ti­mi­le mi­nu­te ale pre­lun­gi­ri­lor, Vi­i­to­rul a avut o ba­ră, prin Ci­o­ba­nu, iar oas­peții pu­te­au ple­ca cu toa­te ce­le trei punc­te, da­că Ofo­su ar fi mar­cat pe con­traa­tac.

De­ran­jat de re­zul­ta­tul me­ci­u­lui, în ca­re a fost ega­lat pe fi­nal, la fel ca eta­pa

tre­cu­tă, la Sfântu Ghe­or­ghe, Gi­că Ha­gi a fă­cut re­fe­riri la ar­bi­traj și a fost iri­tat de între­bă­ri­le des­pre Eric. „Par­că ju­cam cu Bar­ce­lo­na, așa am fost ar­bi­trați. Me­ri­ta Vi­i­to­rul să câști­ge? Dați voi răs­pun­sul. (...) Sunt mu­lțu­mit pen­tru egal, nu pen­tru Eric. Nu mă in­te­re­se­a­ză ce fa­ce Eric. Veniți și fa­ceți in­ter­viu se­pa­rat cu el, eu am și alți ju­că­tori”, au fost vor­be­le „Re­ge­lui”, la con­fe­ri­nță.

Ha­gi nu a ra­tat oca­zia să îl „înțe­pe” pe an­tre­no­rul CFR-ului: „Cred că îl de­ran­jez pe Dan. E cam­pi­on 100% și nu vre­au să îl de­ran­jez. Nu i-am do­mi­nat ni­ci­o­da­tă. I-a do­mi­nat Târgo­viște și a fost echi­pa cea mai bu­nă din cam­pi­o­nat. A ui­tat de noi. Mai mult res­pect, nu-i fru­mos să ne ata­ce așa sub­til pe noi, ca­re ne-am lup­tat cu ti­ne aco­lo, și să ne dis­cre­di­te­zi așa ușor”.

Du­pă pri­me­le cinci eta­pe, Vi­i­to­rul ocu­pă po­ziția a do­ua în Li­ga I, la do­uă punc­te în spa­te­le li­de­ru­lui CFR Cluj. Po­di­u­mul es­te com­ple­tat de Poli Iași, echi­pă la ca­re Mi­hai Te­ja fa­ce mi­nuni.

FOTO: FCVIITORUL.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.