PRIN­CI­PA­LUL DOMENIU CA­RE ASI­GU­RĂ AC­TI­VI­TA­TEA PORTURILOR DUNĂRENE ES­TE SIDERURGIA, URMATĂ DE AGRICULTUR­Ă

Romania Libera - - Foto-reportaj -

Por­tu­ri­le de la Dunărea Ma­ri­ti­mă, de la Tul­cea, Ga­la­ţi și Brăi­la, au înre­gis­trat în pri­mul se­mes­tru al aces­tui an ușoa­re creșteri ale can­ti­tă­ţi­lor de măr­furi ope­ra­te, dar sunt re­sim­ţi­te încă efec­te­le cri­zei eco­no­mi­ce, vo­lu­mul măr­fu­ri­lor tran­zi­ta­te fi­ind cu mult sub va­lo­ri­le de tra­fic di­nain­te de 2007-2008, când prin aces­te por­turi tre­ce­au anual 12-15 mi­li­oa­ne to­ne de măr­furi.

Po­tri­vit ul­ti­me­lor date ofi­cia­le, pen­tru anul 2017, vo­lu­mul de măr­furi tran­zi­tat prin ce­le trei por­turi a fost de 7,95 mi­li­oa­ne to­ne, mai ma­re de­cât în 2016 (6,51 mi­li­oa­ne to­ne) și în 2015 (7,2 mi­li­oa­ne to­ne), dar sub ni­ve­lul di­nain­te de 2009. Însă ușoa­re­le creșteri, pre­cum ce­le din pri­me­le șa­se luni ale anu­lui 2019, in­di­că o ten­di­nță de re­vi­ri­ment a aces­tui domeniu eco­no­mic. Ieși­rea din acest blo­caj și re­lan­sa­rea ex­ploa­tă­rii por­tua­re de la Du­nă­re au ne­voie și de anu­mi­te mă­suri, cum ar fi mo­der­ni­za­rea in­fras­truc­tu­rii por­tua­re și ce­ea ce cer de ani buni ope­ra­to­rii din tran­spor­tul na­val: mi­cșo­ra­rea ta­xe­lor pen­tru tran­zi­ta­rea Ca­na­lu­lui Su­li­na.

Creșteri sem­ni­fi­ca­ti­ve în por­tu­ri­le dunărene

Pri­mul se­mes­tru al anu­lui a adus o ușoa­ră crește­re a ex­ploa­tă­rii por­tua­re de la Dunărea Ma­ri­ti­mă, atât prin crește­rea vo­lu­mu­lui de măr­furi ce au tran­zi­tat por­tu­ri­le de la Tul­cea, Ga­lați și Brăi­la, cât și prin crește­rea nu­mă­ru­lui de na­ve ca­re au acos­tat în aces­te por­turi. Po­tri­vit da­te­lor Admi­nis­trați­ei Porturilor Du­nă­rii Ma­ri­ti­me (APDM) Ga­lați, în pri­me­le șa­se luni au fost ope­ra­te por­tuar pes­te 4,53 mi­li­oa­ne to­ne de măr­furi, cu 21% mai mult de­cât în pri­mul se­mes­tru din 2018. Sunt do­mi­nan­te tran­spor­tu­ri­le cu na­ve flu­via­le, ca­re au adus în ce­le trei por­turi un vo­lum de cir­ca 3,3 mi­li­oa­ne to­ne de măr­furi, tran­spor­tu­ri­le cu na­ve ma­ri­ti­me to­ta­li­zând 1,23 mi­li­oa­ne de to­ne. La Tul­cea, Ga­lați și Brăi­la au acos­tat, în ce­le șa­se luni, 1.912 na­ve, din­tre ca­re 1.729 na­ve flu­via­le și 183 na­ve ma­ri­ti­me. Nu­mă­rul na­ve­lor ma­ri­ti­me ca­re au ajuns în ce­le trei por­turi es­te cu o trei­me mai ma­re de­cât nu­mă­rul na­ve­lor ma­ri­ti­me înre­gis­tra­te de au­to­ri­tăți­le por­tua­re în pri­mul se­mes­tru din 2018.

Cel mai ma­re vo­lum de măr­furi, ge­ne­rat de si­de­rur­gie

O com­pa­rație a flu­xu­ri­lor de măr­furi prin ce­le trei por­turi in­di­că me­nți­ne­rea ie­rar­hi­i­lor din anii tre­cuți, cel mai ma­re vo­lum de măr­furi fi­ind înre­gis­trat în ce­le 5 por­turi din Ga­lați,cu un to­tal de 2,5 mi­li­oa­ne de to­ne (în crește­re cu 25% față de pri­mul se­mes­tru din 2018), ur­ma­te de Por­tul Tul­cea, cu 1,12 mi­li­oa­ne to­ne (în crește­re cu aproa­pe 4% față de anul tre­cut) și Por­tul Her­cu­les din Brăi­la,cu 903.475 to­ne,ca­re în ra­port cu pri­mul se­mes­tru din 2018 a înre­gis­trat o crește­re de 35% a vo­lu­mu­lui de măr­furi. În ce­ea ce pri­vește ca­te­go­ri­i­le de măr­furi tran­zi­ta­te prin por­tu­ri­le de la Du­nă­re, ca­te­go­ria do­mi­nan­tă es­te con­sti­tu­i­tă de tran­spor­tu­ri­le de ma­te­rii pri­me și pro­du­se fi­ni­te pen­tru com­bi­na­te­le si­de­rur­gi­ce „Li­ber­ty“din Ga­lați și „Alum“Tul­cea, în Por­tul Brăi­la fi­ind înre­gis­tra­tă o pon­de­re ma­re a tran­spor­tu­ri­lor de ce­re­a­le, fu­ra­je, îngră­şă­min­te, pro­du­se chi­mi­ce. Po­tri­vit da­te­lor APDM, în pri­mul se­mes­tru au fost ope­ra­te în ce­le trei por­turi de la Dunărea Ma­ri­ti­mă 1,13 mi­li­oa­ne to­ne de mi­ne­reuri de fi­er, 1,1 mi­li­oa­ne to­ne de pro­du­se mi­ne­ra­le bru­te, 0,86 mi­li­oa­ne to­ne de mi­ne­reuri ne­fe­roa­se, 550.000 to­ne de la­mi­na­te și 115.285 to­ne de fi­er ve­chi.Au mai fost ope­ra­te por­tuar 379.303 to­ne de ce­re­a­le și 277.049 to­ne de com­bus­ti­bi­li so­li­zi. Tran­zi­tul de măr­furi prin por­tu­ri­le Du­nă­rii Ma­ri­ti­me es­te do­mi­nat de im­por­turi. Din ce­le 4,53 mi­li­oa­ne de to­ne măr­furi ope­ra­te por­tuar în pri­me­le șa­se luni ale anu­lui, im­por­tu­ri­le au însem­nat un vo­lum de 1,92 mi­li­oa­ne to­ne, iar ex­por­tu­ri­le – un vo­lum de 1,13 mi­li­oa­ne to­ne, aces­ta re­pre­zen­tând aproa­pe ju­mă­ta­te din vo­lu­mul im­por­tu­ri­lor. Res­tul de aproa­pe do­uă mi­li­oa­ne to­ne de măr­furi sunt înre­gis­tra­te din ac­ti­vi­tăți de ca­bo­taj,tran­spor­turi de la un port la altul.

Por­tul Ga­lați ră­mâne cel mai im­por­tant de la Du­nă­re

Po­tri­vit da­te­lor APDM, Ga­lați­ul ră­mâne în con­ti­nua­re cel mai im­por­tant port de la Du­nă­re, prin ce­le 5 por­turi exis­ten­te la Ga­lați fi­ind tran­zi­ta­te în pri­mul se­mes­tru 2,5 mi­li­oa­ne to­ne de măr­furi, cu­re­nții de mar­fă cei mai im­por­ta­nți fi­ind ex­por­tu­ri­le de la­mi­na­te și im­por­tu­ri­le de ma­te­rii pri­me sau de fi­er ve­chi pen­tru si­de­rur­gie prin por­tul mi­ne­ra­li­er Rom­por­tmet SA, al Com­bi­na­tu­lui Si­de­rur­gic „Li­ber­ty“. Pe la da­ne­le Rom­por­tmet au tre­cut, în pri­me­le şa­se luni ale aces­tui an, 2,11 mi­li­oa­ne to­ne de măr­furi,în creş­te­re cu 24% fa­ţă de pri­mul se­mes­tru al anu­lui tre­cut.Din ce­le 796 na­ve ca­re au acos­tat la da­ne­le por­tu­lui mi­ne­ra­li­er, 161 au fost na­ve ma­ri­ti­me, nu­mă­rul aces­to­ra (du­blu față de anul tre­cut) fi­ind, cel mai pro­ba­bil, efec­tul crește­rii cu 15% a pro­du­cți­ei com­bi­na­tu­lui si­de­rur­gic, ca­re se ma­ni­fes­tă și prin du­bla­rea de la 400.000 la 796.000 to­ne a im­por­tu­ri­lor de ma­te­rii pri­me și a ex­por­tu­ri­lor de la­mi­na­te cu na­ve ma­ri­ti­me.

Și ce­le­lal­te por­turi din Ga­lați au înre­gis­trat creșteri de ac­ti­vi­ta­te. Prin por­tul „Do­curi“din Ga­lați au fost tran­zi­ta­te în pri­mul se­mes­tru 162.938 to­ne de măr­furi, crește­rea față de se­mes­trul 1/2018 fi­ind de 2,3%, iar prin por­tul „Ba­zi­nul Nou“crește­rea a fost de 33%,fi­ind tran­zi­ta­te 142.432 to­ne de măr­furi. Cel mai im­por­tant cu­rent de mar­fă din por­tu­ri­le gă­lățe­ne a fost, în pri­mul se­mes­tru al anu­lui 2019, cel al im­por­tu­ri­lor de mi­ne­reuri de fi­er (de pes­te 1,13 mi­li­oa­ne to­ne) și de mi­ne­ra­le bru­te (295.367 to­ne), ur­mat de ex­por­tu­ri­le de la­mi­na­te (de 495.507 to­ne). Alți cu­re­nți de mar­fă sem­ni­fi­ca­ti­vi au fost ex­por­tu­ri­le de fi­er ve­chi (115.285 to­ne), ex­por­tu­ri­le de ce­re­a­le (105.172 to­ne), pre­cum și tran­spor­tu­ri­le de com­bus­ti­bi­li so­li­zi (în va­loa­re de 227.049 to­ne).

Măr­fu­ri­le noi – ber­be­cuți și ba­loți de lu­cer­nă pen­tru ță­ri­le ara­be

Struc­tu­ra măr­fu­ri­lor ca­re tran­zi­te­a­ză por­tu­ri­le dunărene ofe­ră ima­gi­nea eco­no­mi­ei din re­gi­u­ne. Fi­e­ca­re port are spe­ci­fi­cul său, măr­fu­ri­le tran­zi­ta­te ți­nând de ac­ti­vi­tăți­le eco­no­mi­ce din zo­nă, ca­re de­ter­mi­nă și struc­tu­ra cu­re­nți­lor de mar­fă, în spe­cial la ex­port. Da­că în por­tu­ri­le de la Ga­lați și Tul­cea pon­de­rea ma­re es­te deți­nu­tă de la­mi­na­te și mi­ne­reuri pen­tru ce­le do­uă com­bi­na­te si­de­rur­gi­ce, în Por­tul Brăi­la au fost re­mar­cați,în ul­ti­mii ani,noi cu­re­nți de mar­fă ca­re au câști­gat o pon­de­re ce­va mai ma­re, aceștia fi­ind ex­por­tul de ber­be­cuți și de ba­loți de lu­cer­nă pen­tru ță­ri­le ara­be.

INDICATORI: Exploa­ta­rea por­tua­ră de la Du­nă­re n-a de­pășit cri­za

Da­că în pe­ri­oa­da 2002-2008, în ce­le trei por­turi ma­ri­ti­me de la Du­nă­re erau ope­ra­te por­tuar în fi­e­ca­re an 10-12 mi­li­oa­ne to­ne,du­pă 2009 por­tu­ri­le dunărene au tre­cut prin­tr-o si­tua­ţie mai di­fi­ci­lă de­cât ace­ea din 2001, când unul din­tre efec­te­le războiului din fos­ta Iu­gos­la­vie a fost scă­de­rea na­vi­ga­ţi­ei şi a ope­ră­rii por­tua­re la Du­nă­re. În 2000 și 2001, chiar și pe fon­dul războiului din fos­ta Iu­gos­la­vie,tra­fi­cul por­tuar era de 9,1-9,6 mi­li­oa­ne de to­ne. Cri­za eco­no­mi­că a avut un efect ca­tas­tro­fal asu­pra ex­ploa­tă­rii por­tua­re de la Du­nă­re. De la 10,7 mi­li­oa­ne to­ne în 2008, vo­lu­mul măr­fu­ri­lor a scă­zut la 5,5 mi­li­oa­ne to­ne în 2009.A ur­mat un ușor re­vi­ri­ment, la 9,1 mi­li­oa­ne to­ne în 2010 și 8,2 mi­li­oa­ne to­ne în 2011, du­pă ca­re au ur­mat noi scă­deri. În 2012 și 2013 au fost ope­ra­te por­tuar 6,1-6,6 mi­li­oa­ne to­ne, du­pă ca­re în 2014 tra­fi­cul de măr­furi a înre­gis­trat o no­uă scă­de­re, la 5,9 mi­li­oa­ne to­ne. Du­pă ce în 2015 a fost o crește­re la 7,2 mi­li­oa­ne to­ne, iar în 2016 au fost des­căr­ca­te și încăr­ca­te în por­tu­ri­le de la Dunărea Ma­ri­ti­mă doar 6,51 mi­li­oa­ne to­ne, în 2017 a fost înre­gis­trat un vo­lum de 7,95 mi­li­oa­ne to­ne, cu mult sub vo­lu­mul de măr­furi din pe­ri­oa­da di­nain­te de cri­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.