MAȘINI DE UL­TI­MĂ GE­NE­RAȚIE

Au­to­mo­bi­le­le elec­tri­ce sunt pri­e­te­noa­se cu me­di­ul și s-au do­ve­dit si­gu­re în tra­fic.

Romania Libera - - Auto - Mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

„Seg­men­tul de car sharing s-a dez­vol­tat sem­ni­fi­ca­tiv în ul­ti­mii 2 ani, uti­li­za­to­rii aces­tui serviciu având acum la dis­po­ziție opți­uni di­ver­se în ter­meni de flo­tă. Noi am de­cis să ofe­rim ex­clu­siv o flo­tă elec­tri­că, pri­e­te­noa­să cu me­di­ul încon­ju­ră­tor, mașini pre­mi­um de ul­ti­mă ge­ne­rație, con­for­ta­bi­le și si­gu­re, cu au­to­no­mie de pes­te 200 de ki­lo­me­tri în con­diții de con­dus op­ti­me. Ne do­rim să ex­tin­dem ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te, iar pri­mul pas a fost ace­la de a fa­ce flo­ta eGO ac­ce­si­bi­lă tu­tu­ror po­se­so­ri­lor de card ban­car, indi­fe­rent de ban­ca emi­ten­tă. Cli­e­nții BCR vor con­ti­nua să se bu­cu­re de con­diții pre­fe­re­nția­le, da­to­ri­tă par­te­ne­ria­tu­lui dez­vol­tat cu BCR încă de la lan­sa­rea noas­tră pe piață”, a de­cla­rat Ra­du Pa­puc, Ma­na­ging Par­tner eGO.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.