MA­CHIAJ PEN­TRU OCHII ALBAȘTRI

Ochii albaștri sunt un ade­vă­rat dar al na­tu­rii. Acești ochi re­flec­tă cu­lo­ri­le mi­nu­na­te ale ce­ru­lui, va­lu­ri­le mă­rii, fi­ne­ţea al­băs­tre­le­lor. O fe­meie fru­moa­să cu ochi albaștri întru­chi­pe­a­ză ti­ne­re­ţea, de­li­ca­te­ţea, ino­cen­ţa și pu­ri­ta­tea, po­tri­vit xmo­dax.com.

Romania Libera - - Fashion & Beauty - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro Eye­li­ner-ul es­te ar­ma per­fec­tă în ar­se­na­lul fru­mu­seții fe­mi­ni­ne. Cu aju­to­rul lui se

Tre­bu­ie să mi­zăm pe look-uri de­ja tes­ta­te și încer­ca­te, pe ca­re le pu­tem con­di­men­ta cu ce­va mo­dern, în ten­di­nțe sau, de ce nu, pu­tem jon­gla cu nua­nța ru­ju­lui de bu­ze.“ ALE­XAN­DRU ABAGIU ma­ke-up ar­tist

Însă chiar și acești ochi albaștri fru­moși ne­ce­si­tă un ma­chiaj bi­ne re­a­li­zat. Ma­ke-up ar­tiștii ne asi­gu­ră că nu es­te de­loc di­fi­cil să faci un ma­chiaj pen­tru ochi albaștri. Im­por­tant es­te să cu­noașteți re­gu­li­le de ba­ză și se­cre­te­le. Dom­nișoa­re­le pe ca­re na­tu­ra le-a înzes­trat cu ochi de cu­loa­re al­bas­tră, sunt foar­te no­ro­coa­se, de­oa­re­ce lor li se po­tri­vesc foar­te mul­te nua­nțe de far­duri. Însă din toa­tă di­ver­si­ta­tea de cu­lori pu­tem dis­tin­ge ca fi­ind ce­le mai po­tri­vi­te ur­mă­toa­re­le:

Ochii albaștri se po­tri­vesc per­fect cu nua­nțe­le de ar­gin­tiu, roz pal, au­riu și vi­o­let.

Se po­tri­vesc bi­ne și nua­nțe­le de per­lă, ma­ro-gri și li­lia­chiu.

Pro­fun­zi­mea pri­vi­rii poa­te fi obți­nu­tă cu aju­to­rul unor nua­nțe de roz aprins. O ast­fel de opți­u­ne es­te per­fec­tă pen­tru o întâlni­re ro­man­ti­că.

Pen­tru a con­feri pri­vi­rii o no­tă de mis­ter, fo­lo­siți far­duri în nua­nțe de al­bas­tru aprins, ca­re vor fa­ce ochii albaștri să ara­te foar­te ex­pre­si­vi și pro­fun­zi.

Ale­ge­rea eye­li­ner-ului și a ri­me­lu­lui pen­tru ochii albaștri

poa­te ac­cen­tua per­fect for­ma ochi­lor, pri­vi­rea de­vi­ne mai ex­pre­si­vă, iar între­a­ga ima­gi­ne ca­pă­tă o no­tă de se­xua­li­ta­te. Reți­neți: cu cât mai închis la cu­loa­re es­te eye­li­ner-ul, cu atât mai in­ten­să va fi cu­loa­rea ochi­lor. Dom­nișoa­re­le cu ochi albaștri tre­bu­ie să evi­te eye­li­ne­rul în nua­nțe des­chi­se de­oa­re­ce aces­ta nu va fa­ce altce­va de­cât să dea ochi­lor o pri­vi­re ște­ar­să și ne­ex­pre­si­vă. Ace­e­ași re­gu­lă se apli­că și crei­oa­ne­lor pen­tru ochi, ca­re vor co­res­pun­de du­pă cu­loa­re cu cu­loa­rea na­tu­ra­lă a ochi­lor. Pen­tru a oferi pri­vi­rii o no­tă de lu­mi­no­zi­ta­te și ex­pre­si­vi­ta­te, co­lțu­ri­le in­te­ri­oa­re ale ochi­lor pot fi ac­cen­tua­te cu aju­to­rul unui eye­li­ner des­chis la cu­loa­re (alb). Pen­tru ochii albaștri foar­te bi­ne se po­tri­vește

eye­li­ner-ul în nua­nțe de al­bas­tru închis, ver­de închis, ma­ro și gri închis. Ma­keup ar­tiștii ne re­co­man­dă să apli­căm dea­su­pra eye­li­ner-ului un strat de pu­dră, pen­tru că ast­fel aces­ta nu va „cur­ge”. Tre­bu­ie sa reți­neți că într-un ma­chiaj de zi pen­tru ochii albaștri nu tre­bu­ie să fie pre­zen­te ho­ta­re cla­re, de ace­ea, du­pă apli­ca­re, eye­li­ner-ul se va re­tușa puțin.

FO­TO­GRA­FII: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.