EXPO­ZI­ŢIA DE PIC­TU­RĂ „TINERI ARTIȘTI, MARTORI AI VI­I­TO­RU­LUI“

Romania Libera - - Cultură - Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Insti­tu­tul Cul­tu­ral Ro­mân de la Tel Aviv, în co­la­bo­ra­re cu Fe­de­ra­ţia Co­mu­ni­tă­ţi­lor Evrei­ești din Ro­mânia (FCER), găz­du­i­ește în pe­ri­oa­da 1 august – 13 sep­tem­brie 2019 expo­zi­ţia de pic­tu­ră nu­mi­tă „Tineri artiști, martori ai vi­i­to­ru­lui“, com­pu­să din 33 de lu­crări re­a­li­za­te pe pânză, în ulei și, res­pec­tiv, acua­re­lă.

Ver­ni­sa­jul ex­po­ziți­ei va avea loc pe da­ta de 13 august,de la ora 17.00,la se­di­ul ICR Tel Aviv. Expo­ziția se con­sti­tu­ie într-o că­lă­to­rie ima­gi­na­ră într-un spațiu în ca­re anu­mi­te lo­curi,ca­se și stră­zi sunt păs­tră­toa­re ale unei me­mo­rii co­lec­ti­ve.Ast­fel,oa­me­nii – ra­bi­nul, învăță­to­rul, fa­mi­lia, pri­e­te­nii – sunt așe­zați într-un timp anu­me, ca martori. Că­lă­to­ria înce­pe într-un ște­tl, într-o vre­me în ca­re în fa­mi­lie încă se vor­bește idiș, iar ra­bi­nul se roa­gă în si­na­go­gă.Toa­te lu­cră­ri­le re­a­li­za­te de ti­ne­rii artiști sunt po­vești din­tr-o epo­că tre­cu­tă, vă­zu­tă cu și prin ochii tână­ru­lui de azi,fi­ind o ade­vă­ra­tă po­ves­te în cu­loa­re.

Lu­cră­ri­le ex­pu­se apa­rțin unor tineri artiști plas­tici, ele­vi ai co­le­gi­i­lor nați­o­na­le de artă din Ba­cău,Buzău,Iași,Tul­cea și Do­ro­hoi,ca­re au par­ti­ci­pat la ta­bă­ra de pic­tu­ră or­ga­ni­za­tă de Fe­de­rația Co­mu­ni­tăți­lor Evrei­ești din Ro­mânia și Fun­dația Fil­der­man, în par­te­ne­riat cu Gu­ver­nul Ro­mâni­ei – De­par­ta­men­tul pen­tru Re­lații Inte­ret­ni­ce. La eveni­men­tul de des­chi­de­re a ex­po­ziți­ei vor par­ti­ci­pa pro­fe­so­rii de ar­te plas­ti­ce Ge­or­ge­ta Hli­hor (de la Li­ceul de Ar­te „Mar­ga­re­ta Ste­rian“din Buzău) și prof. Ioan Bur­la­cu (de la Co­le­gi­ul Nați­o­nal de Artă „George Apos­tu“din Ba­cău).

Ver­ni­sa­jul va coin­ci­de cu sim­po­zi­o­nul in­ti­tu­lat „Di­plo­mația cul­tu­ra­lă – valori și re­pe­re ale dia­lo­gu­lui inter­cul­tu­ral“,în ca­drul că­ru­ia va fi pre­zen­ta­tă car­tea (din 1925) „Ade­vă­rul asu­pra pro­ble­mei evrei­ești din Ro­mânia în lu­mi­na tex­te­lor re­li­gi­oa­se și a sta­tis­ti­cei“de W. Fil­der­man – ediție anas­ta­ti­că, apă­ru­tă în 2018 la Edi­tu­ra Alba­tros. Dan Pe­tre Po­pa, di­rec­to­rul edi­tu­rii,va fa­ce o des­cri­e­re de­ta­lia­tă a vo­lu­mu­lui,iar Flo­rian Ci­o­ba­nu,di­rec­tor PR & Mar­ke­ting al Edi­tu­rii Albas­tros, va avea o in­ter­venție in­ti­tu­la­tă „Co­mer­cia­nți și ne­gus­tori evrei din Ro­mânia la înce­put de se­col XX“. La sim­po­zi­on va par­ti­ci­pa o de­le­gație din Ro­mânia. Unul din­tre mem­brii aces­teia es­te Ovi­diu Bă­nes­cu (vi­ce­preșe­din­te al FCER–CM), ca­re va vor­bi des­pre di­plo­mația cul­tu­ra­lă și dia­lo­gul inter­cul­tu­ral pro­mo­vat de Fe­de­rația Co­mu­ni­tăți­lor Evrei­ești din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.