Le­gen­da pri­ma­ru­lui sec­to­ru­lui 6

Romania Libera - - Cultură - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro by Va­li Ivan

Le­gen­da spu­ne că sec­to­rul 6 din Ca­pi­ta­lă a avut tot­de­au­na un pri­mar,cu toa­te că ni­ci­un ce­tățe­an nu l-a vă­zut și nici ur­me de ad­mi­nis­tra­re nu sunt.Ase­meni mon­stru­lui din Lo­ch Ness sau Ye­ti,omul ză­pe­zi­lor, și pri­ma­rul sec­to­ru­lui 6 din Bu­cu­rești es­te un per­so­naj des­pre ca­re toți ce­tățe­nii au au­zit, dar a că­rui ur­mă de ac­ti­vi­ta­te sau înfățișa­re nu le-au vă­zut ni­ci­o­da­tă prin car­ti­e­re. Se spu­ne că iden­ti­ta­tea aces­tui per­so­naj le­gen­dar s-a schim­bat, în de­cur­sul unor man­da­te,pri­ma­rul sec­to­ru­lui 6 ajun­gând să poar­te nu­me­le de Po­te­raș, Mă­nes­cu, iar, acum, ce­tățe­ni­lor li se cere să dia­lo­ghe­ze cu Mu­tu.

Pe stră­zi­le la­te­ra­le și pe alei­le din sec­to­rul 6 se pot des­co­peri însă gro­pi ce au fost de­cla­ra­te mo­nu­men­te is­to­ri­ce. Admi­nis­trația nu a in­ter­venit ni­ci­o­da­tă asu­pra aces­to­ra, ast­fel încât cra­te­re­le de pe stră­zi­le din car­ti­e­re au ajuns obi­ect de studiu pen­tru oa­me­nii de ști­i­nță. Mai apar to­tuși, la un in­ter­val de pa­tru ani, sem­ne că ar exis­ta un pri­mar al sec­to­ru­lui 6. Cu câte­va luni înain­tea ale­ge­ri­lor lo­ca­le, ce­tățe­nii din sec­to­rul 6 spun că văd pan­se­luțe plan­ta­te pe stră­zi, mici gra­tu­iți prin par­curi și câte o spoia­lă pe fața­de­le unor blo­curi.Se spu­ne că aces­tea ar fi sem­ne că, într-ade­văr, exis­tă un pri­mar al sec­to­ru­lui 6. Cu toa­te aces­tea, ni­meni nu poa­te bă­ga mâna în foc că acest per­so­naj chiar exis­tă în re­a­li­ta­te. Pre­sa a di­fu­zat ima­gini cu per­so­na­je­le ca­re s-ar fi pe­rin­dat pe la con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei Sec­to­ru­lui 6, dar cei mai mu­lți ce­tățeni cred că es­te vor­ba doar de o ma­ni­pu­la­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.