Ale­geri an­ti­ci­pa­te du­pă ieși­rea Ma­rii Bri­ta­nii din Uni­u­ne fă­ră acord? Șe­ful de ca­bi­net al pre­mi­e­ru­lui bri­ta­nic a anu­lat con­ce­di­i­le con­si­li­e­ri­lor.

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Con­si­li­e­rul prin­ci­pal al pre­mi­e­ru­lui Boris Johnson a anu­nțat, prin cu­ri­er elec­tro­nic, con­si­li­e­rii spe­cia­li (cu­nos­cuți sub de­nu­mi­rea de „spads“) să nu-și re­zer­ve va­ca­nțe înain­te de 31 oc­tom­brie, zi­ua sta­bi­li­tă pen­tru pă­ră­si­rea Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne de că­tre Re­ga­tul Unit. Di­rec­ti­va a pro­vo­cat iri­ta­rea nu­me­roși­lor des­ti­na­tari, ca­re se de­cla­ră epu­i­zați și vor fi con­frun­tați cu o mun­că fă­ră pre­ce­dent în lu­ni­le sep­tem­brie și oc­tom­brie. Unul din­tre acești con­si­li­eri a pre­ci­zat că ei sunt uti­li­zați în ca­drul războiului re­lați­i­lor pu­bli­ce pen­tru a con­vin­ge ce­tățe­nii că gu­ver­nul do­rește să evi­te un Bre­xit fă­ră acord. Boris Johnson a scris, de ase­me­nea, mem­bri­lor aflați în fun­cții pu­bli­ce că obi­ec­ti­vul prin­ci­pal al Exe­cu­ti­vu­lui es­te de acum pre­gă­ti­rea unui Bre­xit fă­ră acord. Li­de­rul la­bu­rist Je­re­my Cor­byn a acu­zat pre­mi­e­rul că pre­gă­tește un „abuz de pu­te­re fă­ră pre­ce­dent“da­că întârzie un scru­tin an­ti­ci­pat până la 31 oc­tom­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.