Cu oca­zia des­chi­de­rii no­u­lui an șco­lar, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a fost pen­tru pri­ma da­tă la școa­lă

Romania Libera - - Prima Pagina - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro by Va­li Ivan

Cu oca­zia fes­ti­vi­tăți­lor de des­chi­de­re a no­u­lui an șco­lar, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a tre­cut, pen­tru pri­ma oa­ră în viață, pra­gul unei șco­li.Ele­vii ca­re au avut mul­te ab­se­nțe în pre­ce­den­tul an șco­lar au fost cei mai încântați să o cu­noas­că pe preșe­din­ta PSD, aceștia vă­zând în ea un exem­plu că în viață poți să reușești și fă­ră car­te. Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă nu a fost sin­gu­rul po­li­ti­cian pre­zent la des­chi­de­rea anu­lui șco­lar 2019 – 2020.

Cu oca­zia fes­ti­vi­tăți­lor de des­chi­de­re a no­u­lui an șco­lar, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a tre­cut, pen­tru pri­ma oa­ră în viață, pra­gul unei șco­li.Ele­vii ca­re au avut mul­te ab­se­nțe în pre­ce­den­tul an șco­lar au fost cei mai încântați să o cu­noas­că pe preșe­din­ta PSD, aceștia vă­zând în ea un exem­plu că în viață poți să reușești și fă­ră car­te. Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă nu a fost sin­gu­rul po­li­ti­cian pre­zent la des­chi­de­rea anu­lui șco­lar 2019 – 2020. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis le-a adre­sat, de ase­me­nea, un me­saj ele­vi­lor, pă­ri­nți­lor și pro­fe­so­ri­lor. “Dra­gi… ele­vi…, pă­ri­nți…, și… doam­ne­lor… și…, dom­ni­lor…, pro­fe­sori…, vre­au… să… vă… urez…”, a fost dis­cur­sul preșe­din­te­lui Io­han­nis, în tim­pul de do­uă ore re­zer­vat fes­ti­vi­tății de des­chi­de­re a no­u­lui an șco­lar. La rândul său, mi­nis­trul in­te­ri­mar al Edu­cați­ei, Da­ni­el Bre­az le-a adre­sat un me­saj ele­vi­lor și das­că­li­lor. “Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla”, a fost me­sa­jul mi­nis­tru­lui Edu­cați­ei, as­cul­tat cu ate­nție de toți ele­vii și das­că­lii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.