AFGANISTAN: UN RĂZBOI DIN CE ÎN CE MAI DUR DIN CAUZA INCERTITUD­INILOR POLITICE

Mi­li­ta­rii Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie Me­ca­ni­za­tă și Re­gi­men­tul 307 Infan­te­rie Ma­ri­nă s-au întors în ţa­ră cu efec­ti­ve com­ple­te, dar cu 11 ca­ma­ra­zi ră­ni­ţi.

Romania Libera - - Prima Pagina - ti­cu.ci­o­bo­ta­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­li­ta­rii Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie Me­ca­ni­za­tă și Re­gi­men­tul 307 Infan­te­rie Ma­ri­nă s-au întors în ța­ră

cu efec­ti­ve com­ple­te, dar cu 11 ca­ma­ra­zi ră­niți. Cei 480 de mi­li­tari ca­re au par­ti­ci­pat la mi­si­u­nea „Re­so­lu­te Sup­port” (RS) din te­a­trul de ope­rați­uni din Afganistan au re­venit în ța­ră fă­ră sa­cri­fi­cii de vi­eți ome­nești, dar cu mai mu­lți ca­ma­ra­zi ră­niți.

Cei 480 de mi­li­tari ca­re au par­ti­ci­pat la mi­si­u­nea „Re­so­lu­te Sup­port” (RS) din te­a­trul de ope­rați­uni din Afganistan au re­venit în ța­ră fă­ră sa­cri­fi­cii de vi­eți ome­nești, dar cu mai mu­lți ca­ma­ra­zi ră­niți.Însă în zi­ua în ca­re era or­ga­ni­zat ce­re­mo­nia­lul mi­li­tar cu oca­zia re­pa­tri­e­rii era co­me­mo­rat su­blo­co­te­nen­tul post mor­tem Ci­prian Ște­fan Pol­schi, ca­re își pi­er­du­se viața pe 5 sep­tem­brie,într-un atac al ta­li­ba­ni­lor prin ex­plo­zia unei mașini-cap­ca­nă la Ka­bul. Bu­cu­ria întoar­ce­rii aca­să a înce­put cu un mo­ment de re­cu­le­ge­re.

„Re­so­lu­te Sup­port”, mi­si­u­nea a 480 de in­fan­te­riști ro­mâni

Mi­li­ta­rii de la Ba­ta­li­o­nul 300 Infan­te­rie Me­ca­ni­za­tă „Sfântul Andrei” din Ga­lați și-au încheiat cea de a 4-a misiune în te­a­trul de ope­rați­uni din Afganistan, o misiune des­tul de di­fi­ci­lă în con­diți­i­le în ca­re 11 mi­li­tari au fost ră­niți în ata­cu­ri­le in­sur­ge­nți­lor. La mi­si­u­nea „Re­so­lu­te Sup­port”, de­ru­la­tă din lu­na fe­brua­rie până la sfârși­tul lui au­gust, au par­ti­ci­pat par­ti­ci­pat şi 60 de in­fan­te­riş­ti ma­rini de la Re­gi­men­tul 307 Infan­te­rie Ma­ri­nă de la Ba­ba­dag, o pre­mi­e­ră pen­tru is­to­ria Ma­ri­nei Mi­li­ta­re.Infan­te­riștii ro­mâni au exe­cu­tat mi­si­uni spe­ci­fi­ce pen­tru se­cu­ri­za­rea ae­ro­por­tu­lui Kan­da­har şi a per­so­na­lu­lui RS dis­lo­cat în ace­as­tă ba­ză mi­li­ta­ră, în sco­pul asi­gu­ră­rii pro­tec­ţi­ei For­ţe­lor de Coa­li­ţie şi a ope­ra­ţi­i­lor exe­cu­ta­te de echi­pe­le de con­si­li­e­re şi asis­ten­ţă - Se­cu­ri­ty For­ce Asis­tan­ce, con­tri­bu­ind ast­fel la men­ţi­ne­rea unui cli­mat de se­cu­ri­ta­te sta­bil în zo­na Ba­zei Ae­ri­e­ne Kan­da­har.

La ape­lul so­lemn au răs­puns „pre­zent” toți mi­li­ta­rii

Ce­re­mo­nia­lul mi­li­tar și re­li­gi­os cu pri­le­jul re­pa­tri­e­rii ce­lor 480 de mi­li­tari a avut loc pe Fa­le­za Du­nă­rii din Ga­la­ţi, în pre­ze­nța a su­te de per­soa­ne,ma­jo­ri­ta­tea soții,pă­ri­nți,co­pii şi pri­e­teni ai mi­li­ta­ri­lor.Din par­tea Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii au asis­tat la ce­re­mo­nie şe­ful Sta­tu­lui Ma­jor al For­ţe­lor Te­res­tre,ge­ne­ra­lul mai­or Do­rin Blaiu şi șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor al For­ţe­lor Na­va­le,vi­ce­a­mi­ra­lul Ale­xan­dru Mârşu.A fost păs­trat un mo­ment de re­cu­le­ge­re în me­mo­ria su­blo­co­te­nen­tu­lui post-mor­tem a Ci­prian Şte­fan Pol­schi, că­zut la da­to­rie pe 5 sep­tem­brie, în timp ce se afla într-o misiune de pa­tru­la­re în Ka­bul. Con­form re­gu­li­lor mi­li­ta­re, ce­re­mo­nia­lul a înce­put cu ape­lul so­lemn, la fi­na­lul că­ru­ia co­man­dan­tul Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie a ra­por­tat șe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor al Fo­rțe­lor Te­res­tre că efec­ti­vul es­te com­plet. Arhi­e­pis­co­pul Du­nă­rii de Jos, ÎPS Ca­sian Cră­ci­un a ofi­ciat o sluj­bă pen­tru co­me­mo­ra­rea tu­tu­ror mi­li­ta­ri­lor ca­re și-au pi­er­dut vi­eți­le în te­a­tre­le de ope­rați­uni. Șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor al For­ţe­lor Te­res­tre a con­fe­rit dra­pe­lu­lui de lup­tă al Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie Me­ca­ni­za­tă „Ordi­nul Vir­tu­tea Mi­li­ta­ră” în „Grad de Co­man­dor” cu „Însem­ne de Război”, dis­tinc­ţie acor­da­tă prin de­cre­tul pre­şe­din­te­lui Klaus Io­han­nis.Au ur­mat apoi de­co­ra­rea şi ri­di­ca­rea în grad, pen­tru me­ri­te de­o­se­bi­te, a altor zeci de mi­li­tari,în pri­mul rând a mi­li­ta­ri­lor ră­ni­ţi în misiune.Arhi­e­pis­co­pul Du­nă­rii de Jos,ÎPS Ca­sian i-a ofe­rit ordi­nul „Cru­cea Sfântu­lui Apos­tol Andrei” Cla­sa I, pre­o­tu­lui mi­li­tar Paul Za­ha­ria, pre­o­tul Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie Me­ca­ni­za­tă, ca­re a fost ală­turi de mi­li­tari în pa­tru din­tre mi­si­u­ni­le în Afganistan.

Ata­cu­ri­le ta­li­ba­ni­lor, in­ten­si­fi­ca­te de si­tuația politică

Co­man­dan­tul Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie, lo­co­te­nent co­lo­ne­lul Ilie Me­lin­te, ne-a de­cla­rat că mi­si­u­nea „Re­so­lu­te Sup­port” a fost o reuși­tă din punc­tul de ve­de­re al ope­rați­u­ni­lor mi­li­ta­re,deși s-a sol­dat cu mai mu­lți mi­li­tari ră­niți: „Misiune înde­pli­ni­tă. Sun­tem cu toții în for­mație și am ra­por­tat cu mândrie mi­si­u­nea înde­pli­ni­tă.Mi­li­ta­rii au lu­crat ca o echi­pă uni­tă, chiar și ca o fa­mi­lie și du­pă o bu­nă pre­gă­ti­re în ța­ră am de­pus toa­te efor­tu­ri­le și împreu­nă cu par­te­ne­rii noștri de coa­liție ne-am dus la bun sfârșit mi­si­u­nea. Par­tea cea mai grea a fost me­nți­ne­rea se­cu­ri­tății în aria noas­tră de res­pon­sa­bi­li­ta­te, pen­tru că am pa­tru­lat, atât în for­mat pro­priu, cât și împreu­nă cu co­le­gii noștri de coa­liție și cu fo­rțe de se­cu­ri­ta­te af­ga­ne. În tim­pul aces­tor mi­si­uni s-au întâmplat prin­ci­pa­le­le in­ci­den­te, ca­re s-au sol­dat și cu ră­niți”. Între­bat de ce în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă s-au in­ten­si­fi­cat ata­cu­ri­le ta­li­ba­ni­lor,co­man­dan­tul Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie a ex­pli­cat ace­as­tă re­cru­des­ce­nță prin in­cer­ti­tu­di­nea si­tuați­ei politice.„Ata­cu­ri­le au avut un trend cres­că­tor în ace­as­tă ju­mă­ta­te de an,pro­ba­bil da­to­ri­tă in­cer­ti­tu­di­nii si­tuați­ei politice din Afganistan”,spu­ne lt.col.Me­lin­te.

11 mi­li­tari ro­mâni ră­niți în ata­cu­ri­le ta­li­ba­ni­lor

În cur­sul mi­si­u­nii „Re­so­lu­te Sup­port” au fost ră­niți 11 mi­li­tari ai Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Infan­te­rie. Pe 13 apri­lie, au fost ră­niți pa­tru mi­li­tari ca­re se aflau în pa­tru­la­re cu co­loa­nă de ve­hi­cu­le blin­da­te MRAP,ca­re a fost ata­ca­tă cu un dis­po­zi­tiv ex­plo­ziv im­pro­vi­zat, ur­mat de un atac cu ar­ma­ment ușor de infan­te­rie exe­cu­tat de in­sur­ge­nți. Cei pa­tru mi­li­tari ră­niți au fost eva­cuați pe ca­le te­res­tră la Spi­ta­lul Mi­li­tar ROL III al Ba­zei Ae­ri­e­ne Kan­da­har. În ur­ma eva­luă­rii me­di­ca­le, doi din­tre mi­li­tari au fost in­ter­nați cu frac­turi în zo­na mem­bre­lor in­fe­ri­oa­re, unul cu trau­ma­tism cra­nian închis și cel de al pa­tru­lea cu frac­tu­ră to­ra­ca­lă. Pe 6 mai, în ju­rul orei 2.35, au fost ră­niți alți doi mi­li­tari în timp ce exe­cu­tau o misiune de pa­tru­la­re în Ba­za Ae­ria­nă Kan­da­har. Ca­po­ra­lu­lui Lau­re­nțiu Bo­ga­tu și frun­tașu­lui Io­nuț Bur­la­cu li s-a acor­dat pri­mul aju­tor și au fost eva­cuați la spi­ta­lul Ba­zei Ae­ri­e­ne Kan­da­har. Pe 24 mai,în ju­rul orei 12.30,alți cinci mi­li­tari din Ba­ta­li­o­nul 300 Infan­te­rie „Sfântul Andrei” au fost ră­niți în timp ce exe­cu­tau o misiune de pa­tru­la­re mix­tă împreu­nă cu mi­li­tari ame­ri­cani. Mași­na de lup­tă de tip MRAP în ca­re se aflau mi­li­ta­rii a fost ata­ca­tă cu un dis­po­zi­tiv ex­plo­ziv im­pro­vi­zat.Cei 5 au fost in­ter­nați la spi­ta­lul Ba­zei Ae­ria­ne Kan­da­har în sta­re de să­nă­ta­te sta­bi­lă.

Ro­mânia a pi­er­dut 31 de mi­li­tari în te­a­tre­le de ope­ra­ţi­uni de pes­te ho­ta­re, iar aproa­pe 200 de sol­dați ro­mâni au fost ră­niți în aces­te mi­si­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.