Dl Thom­sen avea drep­ta­te: po­po­ru­lui ro­mân îi lip­sește „cat­har­sis”-ul

Romania Libera - - Prima Pagina -

Ca băiat bă­trân ce mă aflu, vo­tul din 26 mai mi-a adus amin­te de un vot cu mul­te si­mi­li­tu­dini, deși poa­te cu și mai mul­te de­o­se­biri, din ur­mă cu aproa­pe un sfert de se­col. În anul de grație 1996, po­po­rul ro­mân, cri­ti­cat pen­tru re­mi­nis­ce­nțe co­mu­nis­te și pus la zid de in­te­lec­tua­lii cei mai ae­ri­siți că nu es­te în sta­re să înțe­le­a­gă in­te­re­se­le ță­rii în Eu­ro­pa și în lu­mea tran­sa­tlan­ti­că, i-a scos prin vot, când ni­meni nu se aștep­ta, pe Ion Ili­es­cu din frun­tea ță­rii și PSD de la gu­ver­na­re. Cei de dre­ap­ta (cum li se spu­ne și ce­lor ce au câști­gat acum la vo­tul din 26 mai) au pre­luat gu­ver­na­rea. În ace­lași haos ca și acum! Stânga a de­venit ci­u­ma de ca­re tre­bu­ia fu­git. N-a tre­cut mult timp și ci­u­ma a că­pă­tat și mai mul­tă ana­te­mi­za­re: „ci­u­ma roșie”! Și tot spec­trul po­li­tic, dar tot, cu co­mu­niști și se­cu­riști, a tre­cut de la stânga la dre­ap­ta. Până și PSD a de­venit uni­cul pro­ba­bil par­tid din lu­me ca­re, ră­mas a se da de stânga, a înce­put să se le­gi­ti­me­ze și să se lau­de cu mă­suri de dre­ap­ta! Haos per­fect! Că gu­ver­na­rea de dre­ap­ta a sfârși­tu­lui ani­lor 90 a fost un eșec și că la ale­ge­ri­le din 2000 au ajuns să se înfrun­te Ili­es­cu și Va­dim nu a fost de vi­nă po­po­rul ro­mân. Doar even­tual în min­tea unor in­te­lec­tua­li ca­re-l dis­prețu­i­esc! Po­po­rul are întot­de­au­na drep­ta­te. Ce se va întâmpla acum cu pre­a­mă­ri­to­rii de dre­ap­ta câști­gă­tori ai ale­ge­ri­lor din 26 mai, ca­re pe dea­su­pra sunt și drep­tcre­din­ci­oși eu­ro­peni?! Va­dim a mu­rit și Ili­es­cu, foar­te în vârstă de alt­fel, are do­sar pe­nal! În tu­mul­tul – de­si­gur de dre­ap­ta – de la sfârși­tul ani­lor 90, am ajuns și eu, om de stânga de când ma­ma m-a fă­cut, mi­nis­tru pen­tru do­uă luni și ju­mă­ta­te. Cel mai pro­ba­bil ca unul din cei 15000 de spe­cia­liști cu ca­re gu­ver­na­rea tim­pu­lui se pre­zen­ta a fi în mă­su­ră să-i pu­nă la lu­cru. Nu cu­nos­cu­sem di­nain­te că mi­nis­te­rul la ca­re fu­se­sem nu­mit era mai mult o struc­tu­ră-fan­to­mă (nu era or­do­na­tor de cre­di­te, n-avea iniția­ti­vă le­gis­la­ti­vă, sa­la­ri­i­le le lua de la Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui). Dar se nu­mea pom­pos: Mi­nis­te­rul Re­for­mei. N-am ști­ut cum să ies mai re­pe­de de un­de in­tra­sem. Ori­cum, n-a du­rat de­cât foar­te puțin! Dar, în ace­as­tă ca­li­ta­te de mi­nis­tru al re­for­mei, am avut cum se spu­ne con­tac­te in­sti­tuți­o­na­le frec­ven­te cu cel ce se ocu­pa pe vre­mea ace­ea de la FMI de Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.