Yi­el­dul ro­mânesc stă de cinci ori mai prost de­cât cel bul­gă­resc

Ro­mânia con­ti­nuă să se îndrep­te spre o cri­ză a da­to­ri­i­lor

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro tru că afec­te­a­ză re­zer­va, ci pro­ba­bil se va fa­ce alt împru­mut”.

Da­to­ria externă to­ta­lă a Ro­mâni­ei a cres­cut cu 4,254 mi­liar­de de eu­ro, în pri­me­le şa­se luni ale anu­lui, la 103,671 mi­liar­de de eu­ro.

Da­to­ria pu­bli­că a cres­cut cu pes­te 3,2 mi­liar­de de eu­ro (9,26%), la 37,982 mi­liar­de de eu­ro. Ca­re e sem­ni­fi­ca­ţia ci­fre­lor? „BNR ra­por­te­a­ză va­loa­rea de pia­ţă. Cea mai ma­re par­te din ea e for­ma­tă din emi­si­u­ni­le de obli­ga­ţi­uni pe Pro­gra­mul MTN, la Bur­sa din Lu­xem­burg, ca­re au ajuns la 31 de mi­liar­de de eu­ro, din ca­re ne-am împru­mu­tat cu 29 de mi­liar­de de eu­ro”, spu­ne ana­lis­tul eco­no­mic So­rin Di­nu.”

(şa­pou) Da­to­ria externă to­ta­lă a Ro­mâni­ei a cres­cut cu 4,254 mi­liar­de de eu­ro, în pri­me­le şa­se luni ale anu­lui, la 103,671 mi­liar­de de eu­ro.

Da­to­ria pu­bli­că a cres­cut cu pes­te 3,2 mi­liar­de de eu­ro (9,26%), la 37,982 mi­liar­de de eu­ro. Ca­re e sem­ni­fi­ca­ţia ci­fre­lor? „BNR ra­por­te­a­ză va­loa­rea de pia­ţă.Cea mai ma­re par­te din ea e for­ma­tă din emi­si­u­ni­le de obli­ga­ţi­uni pe Pro­gra­mul MTN,la Bur­sa din Lu­xem­burg,ca­re au ajuns la 31 de mi­liar­de de eu­ro, din ca­re ne-am împru­mu­tat cu 29 de mi­liar­de de eu­ro”, spu­ne ana­lis­tul eco­no­mic So­rin Di­nu.

Du­pă eu­ro­par­la­men­ta­re şi ares­ta­rea dom­nu­lui Drag­nea, ex­pli­că Di­nu, pre­ţu­ri­le au cres­cut la une­le eu­roo­bli­ga­ţi­uni şi cu 20%. Dar nu e o creş­te­re re­a­lă a da­to­ri­ei, ci doar a va­lo­rii de pia­ţă. Dar nu avem in­for­ma­ţia com­ple­tă. Ce înse­am­nă ace­as­ta? „Să avem va­loa­rea no­mi­na­lă, va­loa­rea no­mi­na­lă a ti­tlu­ri­lor emi­se şi va­loa­rea de pia­ţă. Când vom avea ace­as­ta, vom pu­tea ana­li­za mai bi­ne ce înse­am­nă da­to­ria pu­bli­că externă şi im­pac­tul ei. Ori­cum, într-un timp scurt, fi­nan­ţe­le au împru­mu­tat pes­te 4 mi­liar­de de eu­ro, pe MTN. Pro­ba­bil, în toam­nă vor mai fa­ce un împru­mut de 1,5 – 2 mi­liar­de de eu­ro”, cre­de ex­per­tul.

So­rin Di­nu se aşte­ap­tă la ace­as­ta pen­tru că vi­ne sca­den­ţa de 1,5 mi­liar­de de eu­ro, pe MTN,„iar ba­nii nu vor fi lua­ţi de la BNR,pen

Ro­mânia plă­teş­te do­bânzi mai mari

În afa­ră de ace­as­ta,fi­nan­ţe­le au ra­por­tat do­bânzi mici, dar „tre­bu­ie să com­pari cu evo­lu­ţia do­bânzi­lor. Fed va re­du­ce do­bânda de re­fe­rin­ţă, BCE se gândeş­te să fa­că la fel. Yi­el­du­ri­le pe 10 ani, la ma­jo­ri­ta­tea sta­te­lor din Zo­na Eu­ro, sunt ne­ga­ti­ve. Elve­ţia a ajuns la -1%. Până şi obli­ga­ţi­u­ni­le lu­si­ta­ne sunt la 0,2% – 0,3%. Bul­ga­ria chi­u­ie, cu un cu­pon de 0,5% şi yi­el­dul aproa­pe de cu­pon, la 0,45%. Deci, în re­a­li­ta­te MFP a vândut obli­ga­ţi­uni cu o do­bândă ex­trem de ma­re”, afir­mă Di­nu. Prac­tic,yi­el­dul ro­mânesc la 10 ani e 4,5%, de pes­te no­uă ori mai ma­re ca al So­fi­ei. „Tot ce de­pă­şeş­te 100% în creş­te­ri­le de pre­ţuri ara­tă că Ro­mânia plă­teş­te do­bânzi mai mari. Obli­ga­ţi­u­ni­le până în 2049, cu yi­eld la 4,625%, sunt pe la 120%”, a spus Ro­mâni­ei li­be­re ana­lis­tul eco­no­mic.

Într-un timp scurt, Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce a împru­mu­tat pes­te 4 mi­liar­de de eu­ro, pe Pro­gra­mul MTN.”

SO­RIN DI­NU, ana­list eco­no­mic

FOTO: GOODFREEPH­OTOS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.