Ro­va­na Plumb es­te pro­pu­să co­mi­sar eu­ro­pe­an pen­tru Tran­spor­turi

De­ci­zia fi­na­lă va apa­rți­ne Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­şe­din­te­le ales al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne Ursu­la von der Leyen a anun­ţat că Ro­va­na Plumb, pro­pu­să de Ro­mânia pen­tru func­ţia de co­mi­sar eu­ro­pe­an, va avea por­to­fo­li­ul Tran­spor­turi. Con­si­li­ul UE a apro­bat lis­ta per­soa­ne­lor no­mi­na­li­za­te pen­tru func­ţi­i­le de co­mi­sari eu­ro­peni, un­de din par­tea Ro­mâni­ei es­te pro­pu­să Ro­va­na Plumb, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat de pre­să al in­sti­tu­ţi­ei.

Con­si­li­ul UE a apro­bat lis­ta per­soa­ne­lor no­mi­na­li­za­te pen­tru func­ţi­i­le de co­mi­sari eu­ro­peni,un­de din par­tea Ro­mâni­ei es­te pro­pu­să Ro­va­na Plumb, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat de pre­să al in­sti­tu­ţi­ei.

„Ro­va­na Plumb (Ro­mânia) es­te de­pu­tat în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an (vi­ce­pre­şe­din­te al Gru­pu­lui So­cia­liş­ti­lor şi De­mo­cra­ţi­lor) şi a ocu­pat, la ni­vel na­ţi­o­nal, pos­tu­ri­le de mi­nis­tru al me­di­u­lui şi schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce, mi­nis­tru al mun­cii, mi­nis­tru al fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne, mi­nis­tru al edu­ca­ţi­ei şi mi­nis­tru al tran­spor­tu­ri­lor. Ea se va ocu­pa de por­to­fo­li­ul Tran­spor

turi”, po­tri­vit anun­ţu­lui pre­şe­din­te­lui Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne.

No­ul co­le­giu va avea opt vi­ce­pre­şe­din­ţi, in­clu­siv Înal­tul Re­pre­zen­tant al Uni­u­nii pen­tru afa­ceri ex­ter­ne şi po­li­ti­ca de se­cu­ri­ta­te (Jo­sep Bor­rell). Vi­ce­pre­şe­din­ţii sunt res­pon­sa­bi­li pen­tru pri­o­ri­tă­ţi­le ma­jo­re cu­prin­se în ori­en­tă­ri­le politice. Trei vi­ce­pre­şe­din­ţi exe­cu­ti­vi vor avea o func­ţie du­blă. Fi­e­ca­re din­tre ei va fi atât vi­ce­pre­şe­din­te res­pon­sa­bil pen­tru una din­tre ce­le trei te­me prin­ci­pa­le de pe agen­da pre­şe­din­te­lui ales, cât şi co­mi­sar. Vi­ce­pre­şe­din­te­le exe­cu­tiv Frans Tim­mer­mans va coor­do­na ac­ti­vi­ta­tea cu pri­vi­re la Pac­tul eco­lo­gic eu­ro­pe­an. Aces­ta va ges­ti­o­na, to­to­da­tă, po­li­ti­ci­le cli­ma­ti­ce, fi­ind spri­ji­nit de Di­rec­ţia Ge­ne­ra­lă Po­li­tici Cli­ma­ti­ce. Pro­ce­du­ra de de­sem­na­re a co­mi­sa­ri­lor eu­ro­peni Can­di­dații pen­tru por­to­fo­li­i­le Co­mi­si­ei tre­bu­ie să tre­a­că prin­tr-o eta­pă de stric­tă ve­ri­fi­ca­re par­la­men­ta­ră înain­te de a-și pre­lua fun­cția. Acești co­mi­sari de­sem­nați se pre­zin­tă în fața co­mi­si­i­lor par­la­men­ta­re com­pe­ten­te în do­me­ni­i­le de ac­ti­vi­ta­te ca­re vor in­tra în por­to­fo­li­ul lor.Fi­e­ca­re co­mi­sie se reu­nește apoi pen­tru a-și întoc­mi eva­lua­rea pri­vind cu­noști­nțe­le de spe­cia­li­ta­te și pres­tația can­di­da­tu­lui,ca­re es­te tran­smi­să Preșe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an. O eva­lua­re ne­ga­ti­vă a de­ter­mi­nat de­ja în tre­cut re­tra­ge­rea unor can­di­dați din pro­ces. Între­a­ga Co­mi­sie, in­clu­siv preșe­din­te­le Co­mi­si­ei și Înal­tul Re­pre­zen­tant al Uni­u­nii pen­tru afa­ceri ex­ter­ne și po­li­ti­ca de se­cu­ri­ta­te, tre­bu­ie să fie apoi su­pu­să unui vot unic de apro­ba­re din par­tea Par­la­men­tu­lui.

Ro­va­na Plumb are ne­voie de vo­tul Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an pen­tru a de­ve­ni co­mi­sar eu­ro­pe­an

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.