Von der Leyen vrea o Uni­u­ne mai am­biți­oa­să

Obi­ec­ti­ve­le noii șe­fe a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne

Romania Libera - - Prima Pagina - fi­lip.bo­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Re­cent ale­a­sa preșe­din­tă a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne – Ursu­la von der Leyen – și-a pre­zen­tat obi­ec­ti­ve­le, echi­pa și no­ua struc­tu­ră a in­sti­tu­ţi­ei.

Ace­as­ta pro­mi­te că obi­ec­ti­vul pri­mor­dial al man­da­tu­lui ei va fi răs­pun­sul la "schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, teh­no­lo­gi­ce și de­mo­gra­fi­ce". În spri­ji­nul ei in­vo­că fap­tul că "pu­te­ri­le exis­ten­te ur­me­a­ză noi căi,noi pu­teri apar și se con­so­li­de­a­ză", iar pen­tru asta do­rește con­so­li­da­rea par­te­ne­ria­tu­lui UESUA și re­de­fi­ni­rea re­lați­i­lor cu Chi­na. Ambiți­oa­sa ne­mțoai­că ce a fost ani de zi­le mâna dre­ap­tă a Ange­lei Mer­kel su­sți­ne că UE "tre­bu­ie să con­du­că tran­ziția că­tre o pla­ne­tă să­nă­toa­să și că­tre o no­uă lu­me di­gi­ta­lă ți­nând oa­me­nii aproa­pe și adap­tând eco­no­mia so­cia­lă de piață uni­că a Eu­ro­pei ast­fel încât să co­res­pun­dă" zi­lei de azi.

Ega­li­ta­te, șan­se pen­tru toți și co­la­bo­ra­re europeană strânsă

Der Leyen vrea să va­lo­ri­fi­căm "din plin" punc­te­le for­te for­te, ta­len­tul și po­te­nția­lul. "Tre­bu­ie să ne con­cen­trăm pe ega­li­ta­te și pe cre­a­rea de șan­se pen­tru toți, in­di­fe­rent" de gen, et­nie sau vârstă. "Tre­bu­ie să apă­răm va­lo­ri­le noas­tre co­mu­ne și să su­sți­nem sta­tul de drept. Iar pen­tru asta "toa­te in­sti­tuți­i­le eu­ro­pe­ne tre­bu­ie să co­la­bo­re­ze strâns".

No­ua Co­mi­sie va avea opt vi­ce­preșe­di­nți, in­clu­siv Înal­tul Re­pre­zen­tant pen­tru ex­ter­ne. Ei sunt res­pon­sa­bi­li pen­tru pri­o­ri­tăți­le ma­jo­re cu­prin­se în ori­en­tă­ri­le politice, iar co­mi­sa­rii vor ges­ti­o­na ex­per­ti­za fur­ni­za­tă de di­re­cți­i­le ge­ne­ra­le.Frans Tim­mer­mans ră­mâne vi­ce­preșe­din­te exe­cu­tiv și va coor­do­na ac­ti­vi­ta­tea pri­vind Pac­tul eco­lo­gic eu­ro­pe­an.

Bi­o­gra­fie

Ursu­la von der Leyen a fost no­mi­na­li­za­tă la 2 iu­lie 2019 de Con­si­li­ul Eu­ro­pe­an pen­tru fun­cția de preșe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, iar în da­ta de 16 iu­lie 2019 a fost vo­ta­tă de Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Ursu­la von der Leyen es­te al doi­lea preșe­din­te ger­man al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, du­pă Wal­ter Hal­lstein (CDU), ca­re a fost pri­mul preșe­din­te al Co­mi­si­ei Co­mu­ni­tății Eco­no­mi­ce Eu­ro­pe­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.