Man­fred We­ber ce­re Ro­mâni­ei să nu-l mai tri­mi­tă co­mi­sar eu­ro­pe­an pe Mir­cea Paş­cu

Romania Libera - - Pagina 2 - (M.D.)

Li­de­rul gru­pu­lui Par­ti­du­lui Po­pu­lar Eu­ro­pe­an (PPE) din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, Man­fred We­ber, a ce­rut Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei să re­nun­ţe la no­mi­na­li­za­rea lui Ioan Mir­cea Paş­cu drept co­mi­sar eu­ro­pe­an in­te­ri­mar, du­pă ce Esto­nia a re­nu­nțat, la rândul ei, la o pro­pu­ne­re si­mi­la­ră. "Sa­lu­tăm de­ci­zia gu­ver­nu­lui es­to­nian de a nu mai pro­pu­ne un co­mi­sar in­te­ri­mar pen­tru res­tul man­da­tu­lui, evi­tând o ri­si­pă inac­cep­ta­bi­lă a ba­ni­lor con­tri­bua­bi­li­lor. Fa­cem acum apel la gu­ver­nul ro­mân să pro­ce­de­ze la fel. Pro­ce­sul de apro­ba­re din Par­la­ment tre­bu­ie oprit", a scris Man­fred We­ber pe Twit­ter. Cei doi no­mi­na­li­za­ţi ai Esto­ni­ei şi Ro­mâni­ei pen­tru pos­turi de co­mi­sari eu­ro­peni in­te­ri­mari, că­ro­ra Je­an-Clau­de Jun­cker a anun­ţat de­ja că nu le va încre­din­ţa ni­ci­un por­to­fo­liu, ur­mau să fie au­dia­ţi mi­er­curi, 11 sep­tem­brie, în ca­drul Con­fe­rin­ţei pre­şe­din­ţi­lor de co­mi­sii din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Șe­fa Co­mi­si­ei pen­tru Con­trol Bu­ge­tar, Mo­ni­ka Ho­hlmei­er, i-a atras aten­ţia pre­şe­din­te­lui PE, Da­vid Sas­so­li, că ase­me­nea nu­miri ge­ne­re­a­ză cos­turi prea mari, es­ti­ma­te la un mi­li­on de eu­ro fi­e­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.