între­ba­rea zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Tre­bu­ie să i se per­mi­tă STS să ac­ce­se­ze ta­ble­te­le fo­lo­si­te la ul­ti­me­le ale­geri, ca­re acum fac obi­ec­tul unei an­che­te par­la­men­ta­re? “Noi nu am ac­ce­sat ter­mi­na­le­le, ta­ble­te­le res­pec­ti­ve pen­tru că avem o so­li­ci­ta­re foar­te cla­ră din par­tea co­mi­si­ei de an­che­tă, de ase­me­nea şi sis­te­me­le in­for­ma­ti­ce sunt si­gi­la­te, ca ata­re în mo­men­tul de fa­ţă nu pu­tem să lu­crăm pe aces­te sis­te­me. Es­te ne­ce­sar ca în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re să se ia o de­ci­zie şi aces­te sis­te­me să poa­tă fi fo­lo­si­te.”

IONEL SO­RIN BĂLAN, prim-ad­junct al di­rec­to­ru­lui STS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.