DES­PRE INOVAŢIILE APA NOVA ROBOTUL DE ÎNREGISTRA­RE A FACTURILOR, SEMNAREA CONTRACTEL­OR ONLINE, SERVICII FINANCIARE ÎNTR O COMPANIE DE UTILITĂŢI FĂ­RĂ HÂRTII PE BIROU

Romania Libera - - Interviu -

Ro­mânia li­be­ră: Di­gi­ta­li­za­rea es­te un ele­ment ese­nțial în dez­vol­ta­rea com­pa­ni­ei Apa Nova?

Iri­na Mun­te­a­nu:

Apa Nova es­te o companie ca­re con­tri­bu­ie la crește­rea ca­li­tății vi­eții ur­ba­ne prin dez­vol­ta­rea și îmbu­nă­tăți­rea ser­vi­ci­i­lor pe ca­re le ofe­rim, prin dez­vol­ta­rea in­fras­truc­tu­rii de apă și ca­na­li­za­re și ali­ni­e­rea Ro­mâni­ei la ce­ri­nțe­le și stan­dar­de­le Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne pri­vind ges­ti­o­na­rea apei po­ta­bi­le și a ape­lor uza­te. Una din­tre pri­o­ri­tăți­le com­pa­ni­ei es­te di­gi­ta­li­za­rea ser­vi­ci­i­lor,acest lu­cru ne aju­tă să evo­luăm,să fim ac­tua­li,să re­a­li­zăm mai mul­te proi­ec­te,să eco­no­mi­sim re­sur­se,să fim mai ra­pi­zi și mai efi­ci­e­nți.De ace­ea am adop­tat-o cu mult en­tu­ziasm și am im­ple­men­tat sis­te­me in­te­li­gen­te atât în ce­ea ce pri­vește teh­no­lo­gia,cât și în re­lația cu cli­e­nții.

Rl: Cât de im­por­ta­nți sunt oa­me­nii în pro­ce­sul di­gi­ta­li­ză­rii?

IM:

Pen­tru com­pa­nia noas­tră es­te foar­te im­por­tant să ofe­rim servicii de ca­li­ta­te,să avem o echi­pă efi­ci­en­tă,for­ma­tă din oa­meni am­bi­ti­oși,de­di­cați,ca­re vor să con­tri­bu­ie la dez­vol­ta­rea du­ra­bi­lă a co­mu­ni­tăți­lor în ca­re trăi­esc.Ofe­rim con­stant opor­tu­ni­tăți de an­ga­ja­re și ne do­rim să ne com­ple­tăm echi­pe­le cu oa­meni vi­zi­o­nari,im­pli­cați,ca­re să aju­te la ino­va­rea sis­te­me­lor de ali­men­ta­re cu apă și ca­na­li­za­re.

De alt­fel,pu­tem spu­ne că sun­tem un an­ga­ja­tor de top,ca­re ofe­ră mul­te be­ne­fi­cii an­ga­jați­lor noștri și,foar­te im­por­tant,sta­bi­li­ta­tea lo­cu­lui de mun­că. De exem­plu,pen­tru dez­vol­ta­rea ca­pi­ta­lu­lui uman am cre­at un “Pro­gram spe­cial de Le­ar­ning & De­ve­lop­ment”,uti­li­zând tes­te psi­ho­me­tri­ce și analiză sta­tis­ti­că pen­tru ela­bo­ra­rea pla­nu­ri­lor de dez­vol­ta­re la ni­vel in­di­vi­dual și la ni­vel de companie.

Rl: Ca­re sunt proi­ec­te­le di­gi­ta­li­za­te re­a­li­za­te până acum?

IM:

Avem mul­te proi­ec­te de di­gi­ta­li­za­re ple­când de la zo­na ope­rați­o­na­lă,fi­nan­cia­ră, re­lați­o­na­rea cu cli­e­nții cât și în zo­na de ușu­ra­re a mun­cii sa­la­riați­lor noștri.Chiar da­că se vor­bește in­tens de di­gi­ta­li­za­re în ul­ti­mii doi ani,noi am înce­put acest pro­ces cu foar­te mu­lți ani în ur­mă de­oa­re­ce ne-am do­rit să ofe­rim servicii din ce în ce mai bu­ne cli­e­nți­lor noștri.

În oc­tom­brie 2017 am inau­gu­rat în Bu­cu­rești no­ul cen­tru de re­la­ţii cu cli­en­ţii, dez­vol­tat du­pă con­cep­tul „one stop-shop”. În acest caz,di­gi­ta­li­za­rea ne-a aju­tat în dez­vol­ta­rea unei in­fras­truc­turi per­for­man­te ce pre­su­pu­ne re­du­ce­rea la ju­mă­ta­te a tim­pi­lor de aştep­ta­re şi de răs­puns la so­li­ci­tări.De exem­plu,ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea re­du­ce­rii tim­pu­lui de in­ter­ven­ţie al echi­pe­lor teh­ni­ce de la 24 la 6 ore (de la vi­zi­ta cli­en­tu­lui) şi a tim­pu­lui de închei­e­re a contractel­or de la trei zi­le la 30 de mi­nu­te, da­că do­cu­men­ta­ţia es­te com­ple­tă. De ase­me­nea,tim­pul de pre­le­va­re a pro­be­lor de apă din alte sur­se,pen­tru ana­li­za ca­li­tă­ţii, se re­du­ce cu 24 de ore.

Mai mult,cu aju­to­rul di­gi­ta­li­ză­rii am per­fe­cți­o­nat sis­te­mul au­to­ma­ti­zat pen­tru su­port de­ci­zi­o­nal,com­pus din­tr-o se­rie de apli­ca­ţii sof­twa­re,in­ter­co­nec­ta­te cu sco­pul de a asi­gu­ra func­ţi­o­na­rea op­ti­mă a in­fras­truc­tu­rii ge­ne­ra­le. Prac­tic, func­ti­o­na­rea între­gu­lui sis­tem de ali­men­ta­re cu apă es­te mo­ni­to­ri­za­tă în timp re­al din­tr-un cen­tru de co­man­dă în ca­re sunt co­lec­ta­te,prin sis­te­mul SCADA (Su­per­vi­so­ry Con­trol and Da­ta Acqu­i­si­ti­on), da­te re­le­van­te din te­ren (pre­si­uni,de­bi­te,in­di­ca­tori pri­vind ca­li­ta­tea apei). Cel mai re­cent proi­ect de di­gi­ta­li­za­re im­ple­men­tat de Apa Nova Bu­cu­rești,în zo­na fi­nan­cia­ră, es­te o apli­cație de înregistra­re și va­li­da­re au­to­ma­tă a facturilor fur­ni­zori. Apli­cația fo­lo­sește con­co­mi­tent teh­no­lo­gii pu­ter­ni­ce de Opti­cal Cha­rac­ter Re­cog­ni­ti­on (OCR), ca­re eli­mi­nă înre­gis­tră­ri­le ma­nua­le din cu­prin­sul fac­tu­rii,pre­cum și in­stru­men­te Ro­bot Pro­cess Au­to­ma­ti­za­ti­on (RPA), ca­re ge­ne­re­a­ză înre­gis­tră­ri­le con­ta­bi­le pe ba­za unor re­gu­li pres­ta­bi­li­te sau pro­pu­se de sis­tem,în fun­cție de da­te­le is­to­ri­ce.Vor­bim prac­tic des­pre Inte­li­ge­nța Arti­fi­cia­lă ca­re con­tri­bu­ie la au­to-re­gla­rea con­ti­nuă și au­to­ma­tă a sis­te­mu­lui RPA prin con­tro­lul și eli­mi­na­rea ero­ri­lor de in­ter­pre­ta­re și înregistra­re.Cum se tra­duc toa­te aces­tea în mod prac­tic? Sim­plu: o fac­tu­ră poa­te fi in­tro­du­să și va­li­da­tă în sis­tem fă­ră in­tro­du­ce­rea ma­nua­lă de in­for­mații,in­ter­venția uma­nă apă­rând doar la ni­vel de va­li­da­re. În con­tex­tul în ca­re tot mai mul­te com­pa­nii vor­besc des­pre inte­li­ge­nța arti­fi­cia­lă și des­pre di­gi­ta­li­za­re,Apa Nova Bu­cu­rești es­te una din pri­me­le com­pa­nii de uti­li­tăți din Ro­mânia ca­re a reușit să se ri­di­ce la acest ni­vel și să im­ple­men­te­ze RPA.

Rl: Di­gi­ta­li­za­rea vă in­flue­nțe­a­ză sti­lul de ma­na­ge­ment și cum?

IM:

La ni­vel per­so­nal,mi-am rein­ven­tat sti­lul de ma­na­ge­ment în ul­ti­mii ani mai ales că pe lângă fun­cția de CFO coor­do­nez și Di­rec­tia de IT cu ca­re,re­cu­nosc că re­zo­nez foar­te mult.În ca­drul stra­te­gi­ei de di­gi­ta­li­za­re la ni­vel lo­cal,în ca­drul com­pa­ni­ei noas­tre am in­te­grat cei 4 pi­loni ai gru­pu­lui Ve­o­lia și anu­me: Anga­ja­tul Di­gi­tal – sim­pli­fi­ca­rea vi­eții an­ga­ja­tu­lui,Cli­en­tul Di­gi­tal – sim­pli­fi­ca­rea vi­eții cli­en­tu­lui,Ope­rați­uni Di­gi­ta­le – op­ti­mi­za­rea ope­rați­u­ni­lor des­fășu­ra­te,Ofer­te Di­gi­ta­le O¦ers – îmbu­nă­tăți­rea ofer­te­lor exis­ten­te și cre­e­a­rea alto­ra noi.

În ca­li­ta­te de re­pre­zen­tant al top ma­na­ge­men­tu­lui am și ro­lul de „spon­sor” și su­sți­nă­tor al proi­ec­tu­lui de bu­si­ness tran­sfor­ma­ti­on (re­en­ge­ne­e­ring) în ca­drul Ve­o­lia Ro­mânia,dar și al Proi­ec­tu­lui de “Uni­fi­ca­re a tu­tu­ror apli­cați­i­lor in­for­ma­ti­ce” în toa­te com­pa­ni­i­le Ve­o­lia din Ro­mânia.Țe­lul aces­tu­ia es­te de a fa­ci­li­ta cât mai mult lu­crul în echi­pă și de a crea cen­tre de servicii par­ta­ja­te.Di­gi­ta­li­za­rea ne per­mi­te noi ni­ve­luri de tran­spa­re­nță, ofe­ră co­nec­ti­vi­ta­te om­ni­pre­zen­tă și ac­ces la in­for­mații ori­când și ori­un­de.Ace­as­tă tran­sfor­ma­re es­te ex­tin­să, in­ten­să și cu­prin­ză­toa­re, aju­tând com­pa­nia să ur­ce la un nou ni­vel de or­ga­ni­za­re.

Rl: Cre­deți că oa­me­nii ris­că să fie înlo­cu­iți de teh­no­lo­gie?

IM:

Con­si­der că vi­i­to­rul apar­ti­ne erei di­gi­ta­le.Eu per­so­nal sunt un su­sți­nă­tor al di­gi­ta­li­ză­rii,de ace­ea am încer­cat în ul­ti­mii ani o cât mai ma­re op­ti­mi­za­re a ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te de co­le­gii mei din con­ta­bi­li­ta­te. De alt­fel,îmi do­resc să pu­tem lu­cra „fă­ră hârtii pe birou”,lu­cru aproa­pe „im­po­si­bil” când vor­bești des­pre con­ta­bi­li­ta­te.Dar asta nu înse­am­nă că oa­me­nii ris­că să fie înlo­cu­iți de teh­no­lo­gie,ci că vor avea opor­tu­ni­tăți noi,se vor dez­vol­ta pe alte pa­li­e­re,vor scă­pa de sar­ci­ni­le re­pe­ti­ti­ve și vor pu­tea fi mai cre­a­ti­vi.

Rl: Ce vă pro­pu­neți pen­tru ur­mă­to­rii ani ca par­te a stra­te­gi­ei de dez­vol­ta­re? IM:

Ne do­rim să me­nți­nem la ace­lași ni­vel stan­dar­de­le de ca­li­ta­te pen­tru ser­vi­ci­i­le pe ca­re le ofe­rim în Bu­cu­reş­ti,ca­re re­flec­tă ca­rac­te­ris­ti­ci­le ser­vi­ci­i­lor pu­bli­ce într-o vi­zi­u­ne europeană: tran­spa­re­nță,uni­ver­sa­li­ta­te, se­cu­ri­ta­tea ser­vi­ci­u­lui,adap­ta­bi­li­ta­te și ma­na­ge­ment pe ter­men lung.

Vom fa­ce con­stant in­ves­tiții pen­tru re­a­li­za­rea obi­ec­ti­ve­lor pri­o­ri­ta­re și ne vom con­cen­tra pe ex­tin­de­rea și înlo­cu­i­rea rețe­le­lor de apă și de ca­na­li­za­re,re­a­bi­li­ta­rea ma­ri­lor co­lec­toa­re cu risc ma­re de pra­buși­re,înlo­cu­i­rea con­toa­re­lor cla­si­ce cu ce­le de tip „in­te­li­gent“(smart-me­te­ring),ca­re per­mit ci­ti­rea de la dis­ta­nță și pro­te­cția me­di­u­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.