ERDOGAN VREA ARMA NUCLEARĂ PEN­TRU TURCIA

Preșe­din­te­le Tur­ci­ei ame­ni­nță UE: „o zo­nă-tam­pon în Si­ria sau des­chi­dem po­rți­le re­fu­giați­lor si­ri­eni”

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Preșe­din­te­le turc, Re­cep Tayyip Erdogan, într-un dis­curs pro­nun­ţat în orașul Si­vas, a de­cla­rat că es­te inac­cep­ta­bil ca ţă­rii sa­le să-i fie in­ter­zi­să arma nucleară în timp ce Isra­e­lul es­te „de nea­tins” pen­tru că de­ţi­ne un ar­se­nal nu­cle­ar di­sua­siv.

Erdogan a fă­cut aces­te de­cla­rații în timp ce strânge re­lați­i­le în ma­te­rie de apă­ra­re cu Ru­sia, înde­păr­tându-se de Sta­te­le Uni­te, aliat is­to­ric al Anka­rei în ca­drul NATO. SUA au re­a­cți­o­nat la de­ci­zia Tur­ci­ei de a achi­ziți­o­na sis­te­mul rus de apă­ra­re an­ti-ae­ria­nă S-400 anu­lând pro­gra­mul avi­o­nu­lui in­vi­zi­bil F-35, Was­hin­gto­nul es­ti­mând că Ru­sia ar pu­tea acu­mu­la in­for­mații teh­ni­ce stra­te­gi­ce asu­pra no­u­lui F-35 da­că aces­ta ar fi uti­li­zat ală­turi de dis­te­mul S-400. Săp­tă­mâna tre­cu­tă, Erdogan a con­fir­mat in­te­re­sul Anka­rei pen­tru avi­oa­ne­le de lup­tă ru­sești Su-57 „Fra­zor” și Su35 „Flan­ker E”, pen­tru înlo­cu­i­rea avi­oa­ne­lor F-35 ca­re nu îi vor mai fi li­vra­te de ame­ri­cani. Spe­cia­lis­tul ger­man în pro­ble­me de apă­ra­re, Hans Ru­hle, ara­tă în co­ti­dia­nul Die West că mai mul­te sem­na­le lan­sa­te

de Anka­ra su­ge­re­a­ză că Turcia cau­tă să se do­te­ze cu arma nucleară. Turcia a sem­nat însă Tra­ta­tul de ne­pro­li­fe­ra­re nucleară,TNP, în 1980, ce­ea ce înse­am­nă că nu poa­te avea un pro­gram nu­cle­ar cu vo­cație mi­li­ta­ră,doar da­că se re­tra­ge. Și nu se pu­ne pro­ble­ma să o fa­că, cel puțin pen­tru mo­ment. În ul­ti­me­le de­cla­rații ale lui Erdogan cu oca­zia cen­te­na­ru­lui Con­gre­su­lui de la Si­vas, ca­re a pus ba­ze­le Re­pu­bli­cii tur­ce, su­ge­re­a­ză o po­si­bi­lă schim­ba­re a po­li­ti­cii în acest do­me­niu.„Unii au ra­che­te nu­cle­a­re.Dar eu,nu pot avea. Nu ac­cept asta!” a lan­sat Erdogan adău­gând: „În pre­zent, ne fa­cem tre­a­ba”. În NATO, alia­nța în ca­re Anka­ra es­te mem­bru din 1952, doar trei mem­bri dețin arma nucleară : SUA, Fra­nța și Ma­rea Bri­ta­nie. Turcia fa­ce par­te din­tre ce­le cinci țări ale Alia­nței ca­re dețin pe so­lul lor bom­be nu­cle­a­re tac­ti­ce B-61, fur­ni­za­te de SUA în ba­za con­cep­tu­lui „împăr­tăși­rii nu­cle­a­re” a or­ga­ni­zați­ei atlan­ti­ce. Dar, ara­tă spe­cia­lis­tul ger­man, asta nu va pu­tea du­ra din cauza achi­ziți­o­nă­rii sis­te­mu­lui ru­sesc S-400. O ipo­te­ză tot mai des evo­ca­tă în ul­ti­mul timp. În aces­te con­diții, cum pot fi in­ter­pre­ta­te de­cla­rați­i­le lui Erdogan ? Me­ni­te să fa­că pre­si­u­ne pen­tru păs­tra­rea bom­be­lor B-61 ame­ri­ca­ne la ba­za Incir­lik, un­de sunt sto­ca­te în pre­zent ? Sau la­să de aștep­tat un anu­nț re­fe­ri­tor la un pro­gram nu­cle­ar turc cu vo­cație mi­li­ta­ră,și im­pli­cit o ple­ca­re din NATO ? Ce­ea ce es­te si­gur, es­te că Turcia se înde­păr­te­a­ză de NATO pen­tru a se întoar­ce spre Ru­sia.

Mișca­re con­tra kur­zi­lor si­ri­eni Erdogan a ame­ni­nțat că va „des­chi­de po­rți­le” Eu­ro­pei re­fu­giați­lor asi­ri­eni da­că oc­ci­den­ta­lii nu aju­tă Turcia la cre­a­rea în nor­dul Si­ri­ei a unei „zo­ne de se­cu­ri­ta­te” pen­tru găz­du­i­rea re­fu­giați­lor.Anka­ra ne­go­cia­ză cu ame­ri­ca­nii con­tu­ru­ri­le unei zo­ne zi­să „de se­cu­ri­ta­te” la fron­ti­e­ra tur­co-si­ria­nă,dar eu­ro­pe­nii sunt pri­mii vi­zați de ul­ti­ma­tu­mul preșe­din­te­lui turc. Re­cep Tayyip Erdogan vrea să tri­mi­tă în ace­as­tă zo­nă cel puțin un mi­li­on din cei pes­te 3,5 mi­li­oa­ne de si­ri­eni re­fu­giați în Turcia din ca­lea răz­boi­u­lui ci­vil din Si­ria ca­re fa­ce ra­va­gii de șap­te ani. Da­că oc­ci­den­ta­lii nu îl aju­tă, Anka­ra ame­ni­nță din nou că va pu­ne în dis­cuție acor­dul pri­vind mi­gra­nții sem­nat cu UE în mar­tie 2016. Din­co­lo de re­veni­rea re­fi­giați­lor în Si­ria, ace­as­tă zo­nă de se­cu­ri­ta­te are ca obi­ec­tiv împi­e­di­ca­rea fo­rțe­lor kur­de si­ri­e­ne să se sta­bi­le­as­că du­ra­bil la fron­ti­e­re­le Tur­ci­ei. Și aici, Erdogan lan­se­a­ză un ultimatum: da­că zo­na pro­mi­să de SUA nu es­te cre­a­tă până la sfârși­tul lu­nii,ar­ma­ta tur­că ar pu­tea lan­sa o no­uă ofen­si­vă în Si­ria.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.