Ale­geri lo­ca­le

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Rușii au fost che­mați la ur­ne du­mi­ni­că în între­a­ga ța­ră pen­tru a-și ale­ge re­pre­zen­ta­nții lo­ca­li, du­pă o cam­pa­nie agi­ta­tă și o va­ră mar­ca­tă de im­por­tan­te ope­rați­uni de re­pre­si­u­ne ju­di­cia­ră con­tra ma­ni­fes­ta­nți­lor ca­re ce­re­au drept la vot pen­tru toți. Po­tri­vit ana­liști­lor, re­zul­ta­te­le scru­ti­ne­lor mu­ni­ci­pa­le și re­gi­o­na­le vor fi ur­mă­ri­te înde­a­proa­pe, în apro­pi­e­rea ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re din 2021, și vor con­tri­bui la mo­de­la­rea vi­i­to­ru­lui po­li­tic al Ru­si­ei, în timp ce preșe­din­te­le Vla­di­mir Pu­tin înce­pe al trei­lea de­ce­niu la pu­te­re. Toa­te pri­vi­ri­le sunt îndrep­ta­te spre ca­pi­ta­lă, un­de ma­ni­fes­tații aproa­pe co­ti­di­e­ne au avut loc în va­ră pen­tru a pro­tes­ta con­tra înlă­tu­ră­rii can­di­dați­lor opo­ziți­ei de la ale­ge­rea Par­la­men­tu­lui lo­cal.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.