Efor­tu­ri­le re­ga­tu­lui sau­dit de di­ver­si­fi­ca­re a eco­no­mi­ei, de­pen­den­tă de pe­trol

Re­ma­ni­e­re la vârful sec­to­ru­lui pe­tro­li­er

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fi­ii re­ge­lui Sal­man al Ara­bi­ei Sau­di­te de­ţin prin­ci­pa­le­le pârghii ale pu­te­rii.

Re­ge­le Sal­man al Ara­bi­ei Sau­di­te l-a nu­mit pe unul din fi­ii săi la Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei, înlo­cu­in­du-l pe Kha­lid al-Fa­lih, o re­ma­ni­e­re ma­jo­ră în sânul aces­tui „greu” al OPEC,afec­tat de că­de­rea cur­su­ri­lor pe­tro­lu­lui. Nu­mi­rea pri­nțu­lui Abdel Aziz ben Sal­man sur­vi­ne în timp ce re­ga­tul sau­dit pre­gă­tește in­tro­du­ce­rea la Bur­să a gi­gan­tu­lui pe­tro­li­er pu­blic Aram­co în 2020-2021, spe­rând con­diții de piață mai fa­vo­ra­bi­le. Pri­nțul Abdel Aziz ben Sal­man es­te un ve­te­ran foar­te ex­pe­ri­men­tat ca­re a fost im­pli­cat în ela­bo­ra­rea po­li­ti­ci­lor sau­di­te și ale OPEC și nu­mi­rea sa con­cen­tre­a­ză pu­te­rea în mâi­ni­le fa­mi­li­ei re­ge­lui Sal­man,ce­lă­lalt fiu, pri­nțul moște­ni­tor Mo­ham­med ben Sal­man con­tro­lând prin­ci­pa­le­le pârghii ale pu­te­rii, iar fi­ul cel mic, pri­nțul Kha­led ben Sal­man, es­te mi­nis­tru ad­junct la Apă­ra­re. Ara­bia Sau­di­tă, ca­re asi­gu­ră o trei­me din pro­du­cția car­te­lu­lui pe­tro­lu­lui, a re­curs la re­du­ceri ma­si­ve a pro­du­cți­ei pen­tru a ri­di­ca prețu­ri­le,du­pă că­de­rea lor în 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.