VIZITĂ LA BEIJING

Romania Libera - - Externe -

ANGELA MER­KEL Spe­ran­ţe pen­tru Hong Kong

Afla­tă în vizită în Chi­na în frun­tea unei im­por­tan­te de­le­ga­ţii de afa­ceri, can­ce­la­rul ger­man, Angela Mer­kel a fă­cut apel la non-vi­o­len­ţă la Hong Kong și a cri­ti­cat sis­te­mul de no­ta­ţie a ce­tă­ţe­ni­lor. La Beijing, un­de a fost pri­mi­tă de pre­mi­e­rul Li Ke­qiang și a luat ma­sa cu preșe­din­te­le Xi Jin­ping, Mer­kel s-a întâlnit și cu re­pre­zen­tan­ţi ai drep­tu­ri­lor omu­lui și în con­fe­rin­ţa de pre­să ţi­nu­tă în co­mun cu pre­mi­e­rul chi­nez, ea a pre­ci­zat că „drep­tu­ri­le și li­ber­tă­ţi­le” ce­tă­ţe­ni­lor din Hong Kong tre­bu­ie să fie pro­te­ja­te și tre­bu­ie să fie evi­ta­te ori­ce vi­o­len­ţe. Mer­kel a fe­li­ci­tat șe­fa exe­cu­ti­vu­lui din fos­ta co­lo­nie bri­ta­ni­că, Car­rie Lam, ca­re for­mal a re­tras proi­ec­tul de le­ge con­tes­tat asu­pra ex­tră­dă­ri­lor spre Chi­na. Can­ce­la­rul ger­man a sur­prins când a cri­ti­cat la Wu­han sis­te­mul de cre­dit so­cial chi­nez. Acest sis­tem es­te pus pro­gre­siv în func­ţi­u­ne și po­tri­vit au­to­ri­tă­ţi­lor de la Beijing, in­ter­zi­ce de­ja pen­tru 20 de mi­li­oa­ne de chi­ne­zi de­pla­sa­rea chiar în in­te­ri­o­rul ţă­rii.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.