Ma­ri­le con­cer­ne tran­sna­ţi­o­na­le fo­lo­sesc fir­me-fan­to­mă pen­tru in­gi­ne­rii financiare, nu­mi­te in­ves­ti­ţii

O trei­me din in­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te apar­ţin com­pa­ni­lor ca­re evi­tă pla­ta ta­xe­lor

Romania Libera - - Economie - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro Re­la­ti­ons, în New York, spu­ne că stu­di­ul a ară­tat că res­pec­ti­ve­le struc­tu­ri­fan­to­mă sunt op­ti­mi­za­te pen­tru re­du­ce­rea im­po­zi­tu­lui com­pa­ni­i­lor glo­ba­le.

Ma­re par­te din in­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te sunt ca­pi­ta­luri-fan­to­mă, con­ce­pu­te mai de­gra­bă pen­tru a mi­ni­ma­li­za obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le.

Ele sunt me­ni­te mai pu­ţin pen­tru a fi­nan­ţa ac­ti­vi­ta­tea pro­duc­ti­vă, po­tri­vit unor stu­dii re­cen­te, ci­ta­te de Me­dia­fax. Aproa­pe 40% din in­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te (ISD) la ni­vel mon­dial, în va­loa­re de 15 mi­liar­de de do­lari,trec prin com­pa­nii fă­ră ac­ti­vi­tă­ţi re­a­le,con­sta­tă un stu­diu re­a­li­zat de FMI şi Uni­ver­si­ta­tea din Co­pen­ha­ga. Aces­tea sunt ve­hi­cu­le pen­tru in­gi­ne­rii financiare, „ade­sea pen­tru a re­du­ce fac­tu­ra fis­ca­lă glo­ba­lă a mul­ti­na­ţi­o­na­le­lor”, au spus ex­per­ţii. Con­clu­zi­i­le vin chiar atunci când gu­ver­ne­le sunt pre­o­cu­pa­te de mo­dul în ca­re mul­ti­na­ţi­o­na­le­le evi­tă pla­ta im­po­zi­te­lor.

Ast­fel, re­for­ma fis­ca­lă e prin­tre pri­o­ri­tă­ţi­le ma­jo­re ale G7. Re­cen­te de­ci­zii uni­la­te­ra­le ale Fran­ţei de im­po­zi­ta­re a ma­ri­lor com­pa­nii din teh­no­lo­gie ce ope­re­a­ză în ţa­ră au spo­rit pre­si­u­nea asu­pra altor mem­bri G7 pen­tru un acord. OCDE a fost însăr­ci­na­tă cu iden­ti­fi­ca­rea so­lu­ţi­i­lor ac­cep­ta­bi­le la ni­vel glo­bal până anul vi­i­tor. E a do­ua oa­ră când OCDE es­te însăr­ci­na­tă cu o ast­fel de misiune, du­pă scan­da­lul Pa­na­ma Pa­pers, din ca­re a re­zul­tat un plan vast, nu­mit BEPS (Ba­se Ero­si­on Pro­fits Shif­ts). Aproa­pe ju­mă­ta­te din in­ves­ti­ţi­i­le-fan­to­mă iden­ti­fi­ca­te de cer­ce­tă­tori vin din Lu­xem­burg şi Olan­da.Alte ţări în ca­re mai pu­ţin de ju­mă­ta­te din ISD sunt re­a­le: Mal­ta, Irlan­da,Elve­ţia şi o se­rie de te­ri­to­rii bri­ta­ni­ce. Brad Set­ser, eco­no­mist la Co­un­cil on Fo­reign

Ui­te nu e Irlan­da

„Apple nu-şi pro­du­ce iPho­ne-uri­le în Irlan­da şi nici nu le proi­ec­te­a­ză, nici nu dez­vol­tă sis­te­mul de ope­ra­re din Irlan­da. Cu toa­te aces­tea, una din­tre ce­le mai va­lo­roa­se in­ves­ti­ţii ame­ri­ca­ne în străi­nă­ta­te e par­ti­ci­pa­ţia Apple la Apple Ire­land”, a spus Set­ser.Aproa­pe do­uă trei­mi din in­ves­tiți­i­le din Irlan­da sunt fan­to­me, a con­sta­tat stu­di­ul.În ci­u­da efor­tu­ri­lor in­ter­na­ţi­o­na­le de a împi­e­di­ca com­pa­ni­i­le să pro­ce­de­ze ast­fel, ca­pi­ta­lu­ri­le-fan­to­mă au cres­cut ca pon­de­re în ISD to­ta­le. Până în 2010, ISD fan­to­mă re­pre­zen­tau 31% din to­ta­lul in­ves­ti­ţi­i­lor străi­ne di­rec­te,iar în anul 2017 au ajuns la 38%.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.