Un­de e le­ge nu e toc­me­a­le, am­pu­tee spu­ne

Romania Libera - - Op & ed - MA­RI­US GHILEZAN

De 9/11, pla­ne­ta plânge eroii Ame­ri­cii. Nu nu­mai în zi­ua de 11 sep­tem­brie, să­ra­cii lu­mii pri­vesc că­tre mă­re­ţia Sta­tu­ii Li­ber­tă­ţii. Cău­tând li­ber­ta­tea, mul­ţi şi-au ris­cat via­ţa.

Ame­ri­ca es­te si­no­ni­mul li­ber­tă­ţii. Bu­ni­ca i-a aştep­tat în za­dar pe ame­ri­cani. Îi ve­dea ca pe niş­te sal­va­tori. Un văr de-al ei,în pli­nă epo­că de te­roa­re, s-a întors din SUA pen­tru a-şi odihni oa­se­le la bă­trâne­ţe, du­pă ce a co­lin­dat lu­mea,gra­ţie pa­şa­por­tu­lui cu vul­tu­rul pe el. L-a dis­pre­ţu­it pen­tru că s-a întors. Pen­tru ea, SUA erau vi­sul din vis. De 9/11,pla­ne­ta plânge eroii Ame­ri­cii.Nu nu­mai în zi­ua de 11 sep­tem­brie,să­ra­cii lu­mii pri­vesc că­tre mă­re­ţia Sta­tu­ii Li­ber­tă­ţii. Cău­tând li­ber­ta­tea,mul­ţi şi-au ris­cat via­ţa.Au încer­cat să tre­a­că frau­du­los gra­ni­ţe­le fe­de­ra­le.Acum aşte­ap­tă să fie ju­de­ca­ţi. Sunt fie închi­şi,fie tri­mi­şi aca­să.Asta pen­tru că au încăl­cat o se­rie de le­gi.Aco­lo,ni­meni nu poa­te fi mai pre­sus de le­ge.

Fos­tul pre­şe­din­te al PSD,unul din­tre ini­ţia­to­rii ideii de acor­da­re a 2% din PIB pen­tru înzes­tra­re mi­li­ta­ră,cel ca­re a con­tri­bu­it se­ri­os la des­chi­de­rea ofi­cia­li­lor ro­mâni că­tre com­pa­ni­i­le ame­ri­ca­ne pro­du­că­toa­re de ra­che­te „Pa­tri­ot,”

achi­zi­ţi­o­na­te de ar­ma­ta ro­mână pe bani grei,are in­ter­di­ci­ţa de a vi­zi­ta SUA pe mo­tiv de “fap­te sem­ni­fi­ca­ti­ve de co­rup­ţie”. Un­de e le­ge nu e toc­me­a­lă,am pu­tea spu­ne.

Re­cent, Mi­ke Pom­peo, se­cre­ta­rul de stat al SUA,l-a de­cla­rat per­soa­na non-gra­tă,pe ba­za le­gi­lor ame­ri­ca­ne. Într-un co­mu­ni­cat tran­smis de nu­mă­rul 2 al SUA se ara­tă că in­ter­dic­ţia de a in­tra pe te­ri­to­ri­ul SUA se apli­că nu nu­mai lui Li­viu Ni­co­lae Drag­nea ci şi ce­lor doi co­pii ai săi,Va­len­tin Şte­fan Drag­nea şi Ma­ria Ale­xan­dra Drag­nea.

Asta e greu de înţe­les.De ce co­pi­ii tre­bu­ie pe­dep­si­ţi pen­tru gre­şe­li­le pă­rin­ţi­lor? De ce se apli­că şi în SUA stan­dar­dul du­blei mă­suri? Da­că fi­ii lui Osa­ma bin La­den,de­cla­rat te­ro­ris­tul nu­mă­rul 1 al lu­mii, cir­cu­lă li­ber pe te­ri­to­ri­i­le sta­te­lor ame­ri­ca­ne,de ce co­pi­ii lui Drag­nea nu se bu­cu­ră de ace­la­şi pri­vi­le­giu? Ni­ci­un co­pil nu poa­te fi pe­dep­sit din cauza pă­ca­te­lor pă­rin­ţi­lor,ne înva­ţă Bi­blia.Ce le­ge au încăl­cat Şte­fan şi Ale­xan­dra? Nu mi-e clar. În ce­ea ce pri­veş­te fap­ta sem­ni­fi­ca­ti­vă de co­rup­ţie,nu mi-e clar cum pre­ju­di­ci­ul cre­at de an­ga­ja­rea fic­ti­vă a do­uă se­cre­ta­re, ca­re nu de­pă­şeş­te 8.000 de eu­ro, poa­te avea sta­tu­ra de “sem­ni­fi­ca­ti­vă”, în con­di­ţi­i­le în ca­re co­mi­sa­rul pro­pus de Fran­ţa Bru­xel­les-ului mai are încă li­ber­ta­tea de a se plim­ba li­ber,nu sem­ni­fi­ca­tiv,pe te­ri­to­ri­ul SUA,de­şi are acu­za­ţia de fo­lo­si­re si­mi­la­ră a do­uă se­cre­ta­re? Pen­tru că pro­vi­ne din­tr-un stat ca­re nu tânjeş­te du­pă Vi­sa Wa­we?

Tot mai clar e că pe Li­viu Drag­nea nu ro­mânii l-au ares­tat, ci cei ca­re s-au opă­rit că nu le-a dat gra­tis ga­zul din Ma­rea Ne­a­gră.To­tu­şi, cu ce sunt vi­no­va­ţi co­pi­ii fos­tu­lui li­der PSD? De ce li se apli­că aşa o pe­de­ap­să sem­ni­fi­ca­ti­vă?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.