Tă­ri­ce­a­nu: ,,Nu se pu­ne pro­ble­ma ale­ge­ri­lor an­ti­ci­pa­te’’

Romania Libera - - Op & ed - ANDREEA ANDREI

Pre­şe­din­te­le ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, a de­cla­rat mar­ţi că atât timp cât exis­tă un gu­vern în func­ţie, nu se poa­te pu­ne pro­ble­ma or­ga­ni­ză­rii de ale­geri an­ti­ci­pa­te, po­tri­vit Ager­pres. Po­tri­vit fos­tu­lui preșe­din­te al Se­na­tu­lui, pro­ce­sul pre­su­pu­ne o se­rie de “pa­şi con­sti­tu­ţi­o­na­li” ca­re tre­bu­ie par­cur­şi. “În mo­men­tul de fa­ţă, atât timp cât es­te un Gu­vern în func­ţie, nu se poa­te pu­ne pro­ble­ma ale­ge­ri­lor an­ti­ci­pa­te. Pen­tru ale­ge­ri­le an­ti­ci­pa­te es­te ne­voie să se re­a­li­ze­ze un me­ca­nism ca­re es­te pre­vă­zut în Con­sti­tu­ţie. Chiar da­că se fa­ce o înţe­le­ge­re politică asu­pra ne­ce­si­tă­ţii ale­ge­ri­lor an­ti­ci­pa­te, tre­bu­ie fă­cu­ţi niş­te pa­şi con­sti­tu­ţi­o­na­li, alt­fel nu se poa­te. Pro­ba­bil cei ca­re fac aces­te pro­pu­neri ar tre­bui să pu­nă mâna întâi să ci­te­as­că Con­sti­tu­ţia cu aten­ţie, şi du­pă aia să înţe­le­a­gă ca­re es­te so­lu­ţia politică pe ca­re o po­ţi apli­ca, având în ve­de­re pre­ve­de­ri­le con­sti­tu­ţi­o­na­le. Con­sti­tu­ţia es­te gândi­tă ast­fel încât ar tre­bui să se evi­te cri­ze­le politice. (...) Alt­fel, po­li­tic vor­bind da, pu­tem să dis­cu­tăm de ale­geri an­ti­ci­pa­te, nu­mai du­pă ce so­lu­ţi­i­le politice ca­re sunt la înde­mână au fost epu­i­za­te. Noi sun­tem încă cu un gu­vern în func­ţie, deci sun­tem într-o fa­ză mult prea in­ci­pen­tă ca să pu­tem dis­cu­ta des­pre ale­geri an­ti­ci­pa­te”, a spus Tă­ri­ce­a­nu. Re­fe­rin­du-se la fap­tul că Gu­ver­nul va ve­ni în Par­la­ment pen­tru un vot de încre­de­re, preșe­din­te­le ALDE a afir­mat că încă nu se ştie da­că es­te vor­ba des­pre re­ma­ni­e­re sau res­truc­tu­ra­re, re­a­fir­mând că re­ma­ni­e­ri­le nu se vo­te­a­ză în Par­la­ment. “Res­truc­tu­ra­rea in­tră sub in­ci­den­ţa ar­ti­co­lu­lui 85 din Con­sti­tu­ţie, ca­re spu­ne foar­te clar că pre­şe­din­te­le nu­meş­te pe ba­za vo­tu­lui de încre­de­re dat în pre­a­la­bil de Par­la­ment. Deci vot de încre­de­re în Par­la­ment înse­am­nă 233 de vo­turi pe ca­re doam­na Dăn­ci­lă tre­bu­ie să le ia sau nu le ia şi atunci îşi ia ba­ga­je­le, gen­tu­ţa şi ple­a­că. Re­ma­ni­e­rea nu se fa­ce în Par­la­ment. Re­ma­ni­e­rea es­te o de­ci­zie a pri­mu­lui mi­nis­tru”, a adău­gat el, con­form sur­sei ci­ta­te.

„Res­truc­tu­ra­rea in­tră sub in­ci­den­ţa ar­ti­co­lu­lui 85 din Con­sti­tu­ţie, ca­re spu­ne foar­te clar că pre­şe­din­te­le nu­meş­te pe ba­za vo­tu­lui de încre­de­re dat în pre­a­la­bil de Par­la­ment.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.