CUM ALEGEM FERESTRELE

și uși­le, ce­le mai im­por­tan­te ele­men­te din struc­tu­ra unei ca­se

Romania Libera - - Lifestyle - Ion.dia­man­di @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În ul­ti­mii ani, pro­pri­e­ta­rii au de­venit tot mai des­chiși să pri­ve­as­că ale­ge­rea unei fe­res­tre ca pe o in­ves­ti­ţie pe ter­men lung, pe fon­dul a trei cri­te­rii: du­ra­bi­li­ta­te, ca­pa­ci­ta­te de izo­la­re și es­te­ti­că, fie că vor­bim des­pre cu­loa­re, tex­tu­ră sau fi­ni­sa­je.

Ferestrele și uși­le sunt ce­le mai im­por­tan­te ele­men­te din struc­tu­ra unei ca­se, de ca­li­ta­tea și re­zis­te­nța lor de­pin­zând con­for­tul. Sunt mai mul­te as­pec­te­le de ca­re tre­bu­ie să ți­nă cont pen­tru a ale­ge ce­le mai bu­ne fe­res­tre pen­tru lo­cu­in­ţă, între ce­le mai im­por­tan­te fi­ind: ma­te­ria­lul și struc­tu­ra tâmplă­ri­ei, ge­a­mul ter­moi­zo­la­tor, eco­no­mia, si­gu­ran­ţa și de­sig­nul. So­luții noi de fun­cți­o­na­li­ta­te și de­sign Fun­cți­o­na­li­ta­tea și de­sig­nul sunt doi pa­ra­me­tri ex­trem de im­por­tan­ţi pe ca­re noi­le sis­te­me sau ac­ce­so­rii in­tro­du­se pe pia­ţă răs­pund ce­ri­nțe­lor es­te­ti­ce tot mai di­ver­si­fi­ca­te ale con­su­ma­to­ri­lor fi­na­li, cum­pă­ră­to­rii de tâmplă­rie. Ce­le mai apre­cia­te sis­te­me din ul­ti­mii ani dis­pun de șap­te ca­me­re in­te­ri­oa­re, lu­cru ca­re asi­gu­ră o mai bu­nă izo­la­re ter­mi­că, în ace­lași timp fi­ind dis­po­ni­bil în pes­te 50 de cu­lori din pa­le­tar, atât înfo­liat in­te­gral, cât și per­so­na­li­zat la in­te­ri­o­rul sau la ex­te­ri­o­rul lo­cu­i­nței. Mai mult, ast­fel de sis­te­me su­sțin in­clu­siv pla­cări cu alu­mi­niu la ex­te­ri­or – toc­mai pen­tru a per­mi­te adap­ta­rea la ori­ce stil și con­cept de de­sign, pen­tru că per­mi­te vop­si­rea elec­tros­ta­ti­că în ori­ce nua­nță RAL – „stan­dar­dul” de cu­loa­re uti­li­zat acum în Eu­ro­pa.

Exis­tă so­luții și pen­tru cei ca­re nu vor să își schim­be ferestrele sau ca­re le-au schim­bat

re­cent și simt ne­voia unei îmbu­nă­tățiri din punct de ve­de­re al fun­cți­o­na­li­tății. De exem­plu, cu tim­pul poa­te fi adău­gat și un sis­tem de ven­ti­lație, ca­re asi­gu­ră schim­bul con­tro­lat de aer, eli­mi­nând, ast­fel, umi­di­ta­tea și pro­ble­me­le pe ca­re le poa­te ge­ne­ra ace­as­ta

O fe­re­as­tră bu­nă tre­bu­ie să răs­pun­dă ne­ce­si­tă­ţii de izo­la­re ter­mi­că, re­zis­ten­ţă şi du­ra­bi­li­ta­te, dar tre­bu­ie să fie şi adap­ta­tă cli­mei din zo­na ge­o­gra­fi­că în ca­re se află lo­cu­in­ţa.”

Ten­din­ţe

Oda­tă cu schim­ba­rea per­ce­pți­ei asu­pra ale­ge­rii fe­res­tre­lor la ca­re pro­pri­e­ta­rii au de­venit tot mai ate­nți la ca­li­ta­tea și pro­fe­si­o­na­lis­mul mon­ta­ju­lui, și gus­tu­ri­le pe pia­ţa ro­mânes­că au înce­put să se di­ver­si­fi­ce. Albul ră­mâne în to­pul pre­fe­ri­nțe­lor, dar în ul­ti­mii ani achi­ziția fe­res­tre­lor co­lo­ra­te a că­pă­tat o pon­de­re tot mai ma­re în vânzări. În li­nie cu ten­di­nțe­le eu­ro­pe­ne în de­sign, ro­mânii aleg tot mai des fe­res­tre cu imi­tații de ese­nțe lem­noa­se sau în cu­lori închi­se, cum ar fi gri. Una din­tre teh­no­lo­gi­i­le ca­re au cres­cut ra­pid în to­pul pre­fe­rin­ţe­lor es­te cea ca­re asi­gu­ră as­pec­tul ca­ti­fe­lat al su­pra­fețe­lor de pro­fil PVC, an­ti-mur­dă­rie și mult mai re­zis­tent la in­tem­pe­rii.

O altă ten­din­ţă es­te crește­rea pre­fe­ri­nței pen­tru des­chi­de­ri­le cu su­pra­fețe vi­tra­te mari, pen­tru un plus de lu­mi­no­zi­ta­te la in­te­ri­or. Vi­tra­rea unei ast­fel de su­pra­fețe im­pli­că o mai ma­re pre­si­u­ne apli­ca­tă pro­fi­lu­lui. Pro­du­ce­rea de sis­te­me ex­tru­da­te înca­dra­te în cla­sa A de ca­li­ta­te, mult mai re­zis­ten­te, aju­tă be­ne­fi­cia­rul să obți­nă des­chi­deri mult mai mari de­cât pot oferi sis­te­me­le de cla­să in­fe­ri­oa­ră.

ALE­XAN­DRU OANCEA, VEKA Ro­mânia

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.