Pre­gă­ti­rea ca­sei pen­tru toam­nă

Romania Libera - - Lifestyle - Ion.dia­man­di @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Chiar da­că nu es­te ca­zul pen­tru lu­crări de re­no­va­re de an­ver­gu­ră, es­te ab­so­lut ne­ce­sa­ră re­vi­zia tu­tu­ror sis­te­me­lor – aco­pe­riş, plu­vi­o­me­tric, închi­deri, in­sta­la­ţii, etc pen­tru o func­ţi­o­na­re bu­nă a aces­to­ra pe pe­ri­oa­da se­zo­nu­lui re­ce, atunci când toa­te aces­te ope­ra­ţii vor fi mult îngreu­na­te, da­că nu chiar im­po­si­bi­le, din cauza con­di­ţi­i­lor at­mos­fe­ri­ce.

Spe­cia­liștii re­co­man­dă ca in­spec­ţia să înce­a­pă cu ex­te­ri­o­rul, în pri­mul rând cu aco­pe­rișul, ca­re tre­bu­ie ve­ri­fi­cat anual. Tre­bu­ie să ob­ser­vați da­că se schim­bă ce­va în ca­li­ta­tea ma­te­ria­lu­lui din ca­re es­te fă­cut, la cu­loa­re, și da­că au apă­rut fi­suri în zo­ne­le în ca­re înve­li­toa­rea es­te stră­pun­să de ca­bluri elec­tri­ce, coșuri de fum etc. Au fost fur­tuni pu­ter­ni­ce în ma­jo­ri­ta­tea re­gi­u­ni­lor ţă­rii, iar jghe­a­bu­ri­le tre­bu­ie cu­ră­ţa­te de frun­ze, cren­gi și alte res­turi ca­re le poa­te blo­ca. Coșu­ri­le de fum tre­bu­i­esc și ele cu­ră­ţa­te anual. Foar­te im­por­tant es­te ca toa­te in­ter­ven­ţi­i­le ne­ce­sa­re să fie fă­cu­te de per­so­nal spe­cia­li­zat, ast­fel ris­căm să afec­tăm ca­li­ta­tea aces­tor sis­te­me și fun­cți­u­ni­le lor esen­ţia­le de a pro­te­ja ca­sa de in­tem­pe­rii. La sis­te­me­le de închi­de­re, în spe­cial la fe­res­tre

tre­bu­ie ve­ri­fi­ca­te gar­ni­tu­ri­le și asi­gu­ra­te che­de­re de pro­tec­ţie la frig la ce­le din lemn. În ce­ea ce pri­vește in­sta­la­ţi­i­le, nu ui­ta­ţi că cen­tra­la ter­mi­că ne­ce­si­tă o ve­ri­fi­ca­re teh­ni­că la doi ani iar in­sta­la­ţia de ga­ze la 10 ani. Da­că cen­tra­la es­te ve­che, de pes­te 12 ani, de exem­plu, gândi­ţi-vă și la po­si­bi­li­ta­tea înlo­cu­i­rii cu una no­uă, în con­den­sa­ţie, cu ca­re ve­ţi re­a­li­za și im­por­tan­te eco­no­mii la fac­tu­ra de ener­gie. Cu­ră­ţa­rea anua­lă a ca­lo­ri­fe­re­lor va con­du­ce și ea la crește­rea efi­ci­en­ţei aces­to­ra.

Da­că ga­zo­nul es­te un pic îmbă­trânit și înce­pe să ai­bă bu­ru­i­eni, mai ales că a fost foar­te cald pe toa­tă lu­na au­gust, înse­am­nă că es­te tim­pul pen­tru sca­ri­fi­ca­re. Adu­nați deșeu­ri­le re­zul­ta­te în ur­ma aces­tei ope­rații și udați abun­dent. Nu ui­ta­ţi dea­se­me­nea să înde­păr­ta­ţi bu­ru­i­e­ni­le și să cu­ră­ţa­ţi gră­di­na de res­turi.

Da­că nu vă mai sim­ţi­ţi con­for­ta­bil în pro­pria ca­să, da­că exis­tă un mi­ros greu, da­că obi­ec­te­le

Înce­pe­rea toam­nei es­te cel mai bun mo­ment pen­tru o in­spec­ţie a între­gii ca­se în ve­de­rea între­ţi­ne­rii sa­le co­rec­te”.

par îmbâcsi­te și lip­si­te de stră­lu­ci­re, es­te clar ca a venit tim­pul pen­tru o ener­gi­za­re a in­te­ri­o­ru­lui iar acum es­te un mo­ment bun pen­tru zu­gră­vit, mon­ta­rea unei alte faian­ţe sau par­chet sau să schim­ba­ţi mo­bi­li­e­rul. Sfa­tul nos­tru pen­tru in­te­ri­or es­te să mi­za­ţi pe so­lu­ţii ca­re im­pli­că ma­te­ria­le tex­ti­le.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.