Romania Libera : 2019-09-11

Mica Publicitat­e : 12 : 12

Mica Publicitat­e

12 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 2019 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 bază nivel mediu de operare/programare pe calculator; -limbi străine, nivel mediu (engleză, franceză); -capacitate de gestionare a valorilor și bunurilor; -disponibil­itate pentru lucru în program prelungit, în condiţiile legii. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba scrisă: data de 03.10.2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Proba de interviu: data de 04.10.2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutie­i. Date contact: Resurse Umane,tel.0255571133,int.13 instituţie­i. Date contact: nită liliana telefon 0723422595. studiilor necesare ocuparii postului - 6 ani si 6 luni vechime in specialita­te. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba scrisă: in data de 3 octombrie 2019, ora 10:00 la sediul institutie­i. Proba practică: -nu se solicita. Proba interviu: in data de 9 octombrie 2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 24 septembrie 2019, la sediul institutie­i, Serviciul RUNOS. Date contact: Serviciu RUNOS tel:0264207021/ int.206, detalii despre posturi pe site-ul unitatii: www.recuperare­cluj.ro sectiunea Noutati Media/Cariera sau la avizierul unitatii . interesate pot cumpara caietul de sarcini de la sediul administra­torului judiciar din Targoviste, Str. Calea Bucuresti, bl. G9, sc. A, et. 1, ap. 1, jud. Dambovita, tel. 0723.438.063, email: [email protected] yahoo.com In situatia in care la aceasta data bunurile supuse vanzarii nu se vor vinde, se vor organiza inca licitatii saptamanal­e in fiecare zi de luni, ora 14.00, dupa data de 23.09.2019. 1, sector 4, începând cu data publicării pe pagina de internet www.ps4.ro, 3.3 Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: preţul este de 200 lei/exemplar care se va achita în numerar la casieria instituţie­i, până la data de 16.09.2019, ora 10.00. 3.4 Data limită privind solicitare­a clarificăr­ilor: 18.09.2019 ora 10.00. 4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini. 4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 04.10.2019, ora 1000 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sectorul 4 al Municipiul­ui București, cu sediul în București, B-dul. Metalurgie­i nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, Sector 4. 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: oferta va fi prezentată într-un singur exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.10.2019, ora 10.00 la sediul Sector 4 al Municipiul­ui București, Bd. Metalurgie­i nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionar­ea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administra­tiv a Judecători­ei Sector 4, București, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, Sector 4, telefon: 021.318.77.01, fax: 021.313.89.30, e-mail: [email protected] ro. 7. Data transmiter­ii anunţului de licitaţie către instituţii­le abilitate, în vederea publicării: 09.09.2019. loc la sediul lichidator­ului judiciar, în data de 20.09.2019 ora 12.00, cu repetare săptămânal­ă. Garanţia de participar­e 10 % din pretul bunurilor ce se doresc a fi achizition­ate. Relatii suplimenta­re la 0744. 423.259 sau pe e-mail: [email protected] yahoo.com. Scoala Gimnazială Nr. 1 Eforie Nord cu sediul în localitate­a Eforie Nord, strada Mihail Kogălnicea­nu, nr. 27, judeţul Constanţa, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: MUNCITOR/FOCHIST, număr post vacant contractua­l - 0,5, perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: medii; -vechime în specialita­tea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani; -curs calificare fochist, autorizat ISCIR . Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 03.10.2019, ora 10.00, la sediul instituţie­i; proba practică în data de 03.10.2019, ora 14.00, la sediul instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituţie­i. Date contact: Școala Gimnazială Nr. 1 Eforie Nord Tel: 0241741655 Persoană de contact: Tudor Mirela. CAPITAL INSOL S.P.R.L.-FILIALA IAŞI, în calitate de lichidator judiciar al societaţii debitoare SC H.I.T. RO SRL, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, organizate lunar, în conformita­te cu Legea nr.85/2006, a bunurilor imobile din patrimoniu­l debitorulu­i, pornind de la valoarea de piaţă în cadrul procedurii, conform caietului de sarcini, descriese mai jos: 1. Teren arabil în suprafaţă de 695 mp, număr cadastral (2427-2428/1/1/1)/1/1, situat în intravilan Uricani, Comuna Miroslava, jud. Iași, având valoarea de piaţă de 138.366,86 lei, echivalent­ul a 31.275 euro, iar valoarea de pornire a licitaţiei este de 69.183,43 lei. Persoanele care pretind vreun drept, asupra bunurilor care urmează a fi scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în prezilele licitaţiei, la sediul lichidator­ului judiciar. Licitaţiil­e vor avea loc bilunar, în următoarel­e date: 27 septembrie 2019, 11 octombrie 2019, 25 octombrie 2019, 08 noiembrie 2019, 22 noiembrie 2019, 06 decembrie 2019, 20 decembrie 2019, 10 ianuarie 2020, 24 ianuarie 2020 şi 07 februarie 2020, ora 15:30, la sediul lichidator­ului judiciar şi se vor desfăşura conform prevederil­or Legii nr. 85/2006 şi a hotărârii Adunării Creditoril­or din data de 03.04.2018. Participar­ea la sedinţa de licitatie publica cu strigare este condiţiona­tă de vizionarea bunurilor oferite la vânzare. Aceasta se face cu programare şi este obligatori­e semnarea unui Protocol de vizitare a activului respectiv, cu cel putin 48 de ore înainte de ora şi data licitaţiei. Informaţii suplimenta­re se pot obţine de la sediul lichidator­ului judiciar din mun. Iaşi, str. Petru Movilă, nr.52 et.1, jud. Iaşi sau la telefoanel­e: 0232/276006 şi mobil: 0744/766.376. Anunţ privind desfășurar­ea licitaţiei publice pentru închiriere­a spaţiilor comerciale din Complexul Agroalimen­tar "Piaţa Sudului" 1. Informaţii generale privind autoritate­a contractan­tă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Sectorul 4 al Municipiul­ui București, în numele și pe seama Consiliulu­i Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialita­te al Primarului Sectorului 4, cu sediul în București, sector 4, B-dul. Metalurgie­i nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, CIF 4316422 (persoana de contact Liliana Satmari/ Sonia Leaotă, telefon 021.335.92.30, e-mail licitatiep­iatasudulu­[email protected]). 2. Informaţii generale privind obiectul închirieri­i, în special descrierea și identifica­rea bunului care urmează să fie închiriat: Sectorul 4 al Municipiul­ui București organizeaz­ă licitaţie publică pentru închiriere­a spaţiilor comerciale din incinta Complexulu­i Agroalimen­tar "Piaţa Sudului", în conformita­te cu HCL Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificări­le și completări­le ulterioare și OUG nr. 57/2019. Lista cu situaţia spaţiilor comerciale ce urmează a fi scoase la licitaţie poate fi consultată la sediul Sectorul 4 al Municipiul­ui București. Spaţiile comerciale care reprezintă un bun viitor vor fi predate în folosinţa Locatarilo­r în urma finalizări­i lucrărilor de construire și amenajare a Complexulu­i Agroalimen­tar "Piaţa Sudului". Persoana interesată are dreptul de a vizita spaţiul comercial, în măsura în care stadiul lucrărilor o permite, și de a lua cunoștinţă, împreună cu orice consilieri profesioni­ști necesari, de planurile, documentaţ­iile și informaţii­le tehnice referitoar­e la spaţiul comercial, pentru a dispune de toate informaţii­le și documentel­e relevante, anterior înregistră­rii Ofertei de participar­e la licitaţie (ofertele vor fi însoţite de garanţia de participar­e, cuantumul garanţiei de participar­e este echivalent­ul în lei a 12 chirii lunare, valoare calculată raportat la preţul minim solicitat pentru chirie/mp/lună fără TVA x suprafaţa spaţiului, preţ publicat în cuprinsul Listei cu situaţia spaţiilor comerciale), în urma înregistră­rii unei solicitări scrise la sediul Sector 4 al Municipiul­ui București din București, Bd. Metalurgie­i nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 sau prin e-mail la licitatiep­iatasudulu­[email protected], cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data vizitei. 3. Informaţii privind documentaţ­ia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1 Modalitate­a sau modalităţi­le prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţ­iei de atribuire: la cerere de la sediul instituţie­i Sector 4 al Municipiul­ui București din București, Bd. Metalurgie­i nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4. 3.2 Denumirea și adresa serviciulu­i/compartime­ntului din cadrul concedentu­lui, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţ­ia de atribuire: caietul de sarcini aferent fiecărui spaţiu poate fi procurat de la sediul Sector 4 al Municipiul­ui București din București, Bd. Metalurgie­i nr. 12-18, Grand Arena, et. Primăria oraș Oraviţa- cu sediul în: localitate­a Oraviţa , strada 1 Decembrie 1918, nr.60, judeţul Caraș-Severin organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postulului: muncitor calificat treapta IV-zidar. Condiţii de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: Studii medii; Perfecţion­ări,specializă­ri,curs în meseria de zidar; -capacitate deplină de muncă, cu o stare de sănătate corespunză­toare postului pentru care candidează; -abilităţi,calităţi și aptitudini necesare-colaborare cu șefii ierarhic superiori; -disponibil­itate pentru lucru în program prelungit, în condiţiile legii. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba scrisă: data de 03.10.2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Proba de interviu: data de 04.10.2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutie­i. Date contact: Resurse Umane,tel.0255571133,int.13 UNIVERSITA­TEA DIN BUCUREȘTI scoate la concurs în data de 11.09.2019 1 post de Asistent cercetare/ doctorand în cadrul Proiectulu­i de Cercetare PN-III-P1-1.2PCCDI-2017-0782, nr. 65PCCDI/2018 Facultatea de Biologie- Departamen­tul de Biochimie şi Biologie Moleculară - acronim REGMED cu program de lucru de 8 ore/ zi cu angajare pe durată determinat­ă (20192020) pe durata derulării contractul­ui, cu finanţare din contractul de cercetare. Concursul va consta în probă scrisă şi interviu. Dosarele de concurs se pot depune până la data de 11.10.2019 la Direcţia Resurse Umane, persoană contact Cecilia PANTAZI, tel.0799.210.568. Informaţii se obţin pe site-ul www.unibuc. ro şi la avizierul Direcţiei Resurse Umane. Scoala Gimnazială Nr. 1 Eforie Nord cu sediul în localitate­a Eforie Nord, strada Mihail Kogălnicea­nu, nr. 27, judeţul Constanţa, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: ÎNGRIJITOR, număr post vacant contractua­l - 1, perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: medii/generale; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 03.10.2019, ora 10.00, la sediul instituţie­i; proba practică în data de 03.10.2019, ora 14.00, la sediul instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afisare, la sediul instituţie­i. Date contact: Școala Gimnazială Nr. 1 Eforie Nord Telefon: 0241741655 Persoană de contact: Tudor Mirela. Unitatea Administra­tiv Teritorial­a Griviţa cu sediul în Griviţa, strada 6, nr.33, judeţul Ialomiţa organizeaz­ă concurs, pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului:muncitor calificat post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: şcoala profesiona­lă / curs de calificare; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Denumirea postului:muncitor necalifica­t post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: şcoala profesiona­lă/ curs de calicare; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 03.10.2019 , ora 10.00, la sediul instituţie­i. proba practică în data de 03.10.2019, ora 11.00, la sediul instituţie­i. proba interviu în data de 03.10.2019, ora 12.00, la sediul instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i.Date contact: Persoană de contact: Demeter Marius, telefon 0243243001. C.I.I. BARBU ANDREI, lichidator judiciar al debitoarei TOTAL DEMOLITION GROUP S.R.L., avand J40/4516/2018, CIF 13420898, organizeaz­a licitatie publica cu strigare la pretul stabilit prin evaluare in cuantum de 273266 lei (TVA inclus) pentru vanzarea bunurilor mobile. Licitatia va avea loc la data de: 16, 18, 23, 25, 30 sept 2019; 2, 7, 9 oct 2019, orele 16.30, la sediul lichidator­ului judiciar. Informatii suplimenta­re: 0722.513.524 Regia autonomă Monitorul Oficial organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următoarel­or posturi: -redactor la Redacţiile Monitorul Oficial al României Partea I și Partea a-II-a, a-III-a- absolvenţi ai facultăţil­or de Litere (filologie), Limbi străine, Jurnalism, utilizator­i computer; -șef secţie Redacţia Monitorul Oficial Partea I limba maghiară -studii superioare, cu atestat de traducător limba maghiară, vechime în specialita­te de minim 5 ani, utilizator computer; -auditor intern -studii superioare economice, certificat auditor intern, vechime în specialita­tea studiilor de minim 5 ani, utilizator­i computer; -șef serviciu comercial- studii superioare economice, vechime minimă de 5 ani în domeniul marketing și vânzari, utilizator computer. Relaţii la Serviciul resurse umane, tel 021/3185135 C.I.I. Marian Ovidiu în conformita­te cu prevederil­e legii nr.85/2014, vinde prin licitaţie publica bunurile mobile dupa cum urmeaza: Echipament de erbicidat Berthoud-.3.000 lei; Echipament de distribuit siloz Jeantil -2.000 lei; Remorca autoincarc­are baloti tip Mathieu- 1.500 lei; aflat in patrimoniu­l S.C. EURO GREEN SRL -societate in faliment, in bankruptcy, en faillite. Preturile nu contin TVA. Se va aplica TVA la pretul final. Licitaţia va avea loc în data de 18.09.2019, ora 12.00 la sediul lichidator­ului judiciar din Oradea, str. Parcul Traian nr.1, et.2, ap.24/A jud. Bihor. Informaţii suplimenta­re pot fi obţinute la sediul lichidator­ului judiciar, tel/fax.0259/479120, 0751/189.539, e-mail: [email protected] Caietul de sarcini se poate achiziţion­area contra unei taxe de 100 lei. CAPITAL INSOL SPRL Fil. Craiova in calitate de lichidator judiciar in dosarul 3404/104/2011 Tribunalul Olt, vinde la licitatie publica cu strigare urmatoarel­e bunuri: -Spatiu industrial situat in Craiova, Cartier Lapus cu o suprafata de 3.261 mp avand numar cadastral 4087 si CF 2979 avand pretul de pornire la licitatie 1.330.800 lei. Pretul de pornire nu include TVA. Licitatia va avea loc in data de 13.09.2019 ora 13 la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str.Brestei nr.5, Corp B, et.1 Cladirea SEO, jud. Dolj jud. Dolj. In caz de neadjudeca­re licitatia va fi reluata in fiecare zi de vineri orele 13, in aceleasi conditii. Informatii suplimenta­re si caietul de sarcini pot fi obtinute de la sediul lichidator­ului judiciar mentionat mai sus sau prin email: [email protected] capitalins­ol.ro. Scoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan" Brașov cu sediul în: localitate­a Brașov, str. Brazilor, nr. 18, jud. Brașov organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţie­i. Denumirea postului -Administra­tor de patrimoniu -post vacant contractua­l pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: superioare; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: 2 ani; Data, ora și locul de desfășurar­e a concursulu­i: Proba scrisă: -data de 10.10.2019 ora 9.00, la sediul din Brașov, Brașov, str. Brazilor nr. 18. Interviu: -data de 11.10.2019 ora 9.00 la sediul din Brașov, Brașov, str. Brazilor nr. 18. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10 zile de la afișare, la sediul din Brașov, Brașov, str. Brazilor nr. 18. Date contact: [email protected] yahoo.com tel: 0368/464770. S.C PHOENIX GOLDEN FILIALA CALARASI S.R.L. angajează 3 posturi BUCATAR SI 2 posturi LUCRATOR IN BUCATARIE(SPALATOR VASE MARI). CV- urile se trimit pe adresa de e-mail: phoenixgol­denfiliala­[email protected] com până la data de 12.09.2019. Pentru detalii sunaţi la nr. de tel. 0734.750.831. Unitatea Militară 02034 Cernavodă, organizeaz­ă concurs, în baza HG 286/2011 şi HG 1027/2014, la sediul U.M. 02034 Cernavodă din str.Hinogului nr.1, judeţul Constanţa, în data de 08.10.2019 începând cu ora 09.00, proba scrisă şi practică iar în data de 14.10.2019 ora 10.00 interviul, pentru ocuparea postului contractua­l vacant de Șofer 1 în cadrul grupei 1 apărare împotriva incendiilo­r din U.M. 02034 Cernavodă. Condiţii de participar­e: -Absolvirea unei instituţii de învătământ profesiona­l sau liceu cu bacalaurea­t; -Posesor al permisului de conducere categoriil­e B,C,D și E; -Vechimea în muncă nu este obligatori­e; -Vechimea în specialita­te nu este obligatori­e. Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 24.09.2019, ora 14.00, la sediul U.M. 02034 Cernavodă din str.Hinogului nr.1, judeţul Constanţa, în termen de 10 zile de la data publicării prezentulu­i anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a. Condiţiile de participar­e la concurs şi bibliograf­ia stabilită se afişează la sediul U.M. 02034 Cernavodă din str.Hinogului nr.1, judeţul Constanţa. Relaţii suplimenta­re se pot obţine de la sediul U.M. 02034 Cernavodă din str.Hinogului nr.1, judeţul Constanţa şi la telefon 0241.236.094 int.105. CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ MOLDOVAN RAUL, cu sediul în mun. Tîrgu - Mureş, str. Gh. Doja, nr. 38, ap. 1, jud. Mureş, lichidator judiciar al EXEN METAL SRL , anunţă, valorifica­rea, la un pret scazut cu 30 % faţă de valoarea de evaluare, a următoarel­or bunuri: 1. Incarcator frontal EOUGEM OJ 918 an 2014 la pretul de 29.750 lei, 2. Masina grosime multilame GABBIANI SA300 la pretul de 8.540 lei, 3. Fierastrau panglica 2 buc la pretul de 1.610 / bucata. 4. Fierastrau panglica 4 buc la pretul de 1.190 / bucata. Total pachet 45.080 lei. Preţurile nu includ TVA. Valorifica­rea se va face prin licitaţie publică cu strigare sau negociere directa. Prima şedinţă de licitaţie va avea SOCIETATE Comercială angajează administra­tor societate transport persoane. Se solicită permis de conducere categoria B. Se oferă salariu motivant. Telefon: 0748.300.000. CV se pot trimite la: [email protected] CAPITAL INSOL SPRL Fil. Craiova in calitate de lichidator judiciar in dosarul 3404/104/2011 Tribunalul Olt, vinde la licitatie publica cu strigare urmatoarel­e bunuri: -teren intravilan in suprafata de 76.670,2 mp situat in Corabia, str.Caracal nr.1, tarlaua 133, parcela nr.2, avand nr.cadastral 1897 inscris in CF nr.2481, jud. Olt avand pretul de pornire la licitatie 869.180 lei. Pretul de pornire nu include TVA. Licitatia va avea loc in data de 13.09.2019 ora 13 la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str.Brestei nr.5, Corp B, et.1 Cladirea SEO, jud. Dolj jud. Dolj. Societatea SC Verbita Srl cu sediul in Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.282/1, Jud. Arad, angajeaza personal calificat cu studii minim 10 clase si limba engleza pentru postul de Sofer autoturism­e si camionete (cod COR 832201). CV-urile se pot trimite pe adresa de e-mail: resurseuma­[email protected] verbita.ro, numar de contact 0727772185. Interviul va avea loc in data de 17.09.2019, ora 10 la sediul societatii Sc IREM General Contractor SRL angajeaza: lacatus mecanic de intretiner­e si reparatii universale (2 posturi), cerinte: scoala profesiona­la; muncitor necalifica­t la intretiner­ea de drumuri, sosele, poduri si baraje (1 post); sapator manual (1 post). Relatii: 0720.529.351, fax: 021.312.23.03 Scoala Gimnazială Arhimandri­t Teofil Balaciu cu sediul în Balaciu, strada Pitisteanu, nr. 7, judeţul Ialomiţa organizeaz­ă concurs, pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: șofer, 0,375 norme -post vacant contractua­l pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaurea­t sau școală profesiona­lă; -permis auto categoria D; -posedă atestat pentru transportu­l rutier de persoane , eliberat de ARR; -vechimea de conducător auto: 3 ani. Data, ora și locul de desfăsurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 03.10.2019, ora 9.00, la sediul instituţie­i. -proba interviu în data de 03.10.2019, ora 12.30, la sediul instituţie­i. Data limită pană la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 25.09.2019, la sediul AGENŢII DE PUBLICITAT­E COLABORATO­ARE Societatea Tardinen Food SRL angajează 120 livratori/curieri. Cerinţe minime: permis de conducere, autoturism propriu, studii medii, cunoaștere­a limbii engleze la nivel avansat. Oferta salarială: 2.080 Lei net. [email protected], 0735.025.795. FIRMA ADRESA TELEFON 1 St. Klass Internatio­nal București, Calea 13 Septembrie 126, Bl.P34, parter (magazin), sect. 5 021.411.75.67 Adplanner Studio SRL București, Șos. Mihai Bravu 196, bl. 200, sc. A, parter, sect. 2 0732.971.632 SC GENIN MEDIA SRL București, Str. Valea lui Mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391 0722.609.887 Spitalul Clinic de Recuperare cu sediul în: localitate­a Cluj-Napoca, strada Viilor, nr.4650, judeţul Cluj organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completată de H.G. nr. 1027/2014. 1. Denumirea postului: Economist specialist IA-1 post vacant contractua­l, pe perioada nedetermin­ata. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: -absolvent al invatamant­ului superior cu diploma de licenta in specialita­tea stiinte economice. -vechime în specialita­te Casa de Presă şi Editură Tribuna Sibiu, Str. George Coşbuc nr. 38 0269.211.281 Indicativ Media SRL București, Str. Nicolae Teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53 0744.10.15.12 LICITATII ADMINISTRA­TORUL judiciar al AG HIDRO ENERGY SRL, societate in insolventa scoate la vanzare in data de 23.09.2019, ora 14.00, la sediul administra­torului judiciar, urmatoarel­e bunuri: - 8 bucăţi turbine tip suruburi hidraulice arhimedice - NOI- fabricate pentru a fi montate la microhidro­centrale pe rau, preţ total: 372.130 euro plus TVA. Persoanele Manpres Distributi­on București, P-ţa Presei Libere nr. 1, corp C parter, camera 11, sect. 1 021.314.63.39 Maxim Servcomex Intermed București, Bd. Carol I nr. 66 021.314.52.10 Profesiona­l Global Press București, Bd. Magheru nr. 32-36, anexa E, ap. 1 București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 16 0721.213.403 021.301.99.45 Metropolit­an Maxpress ADV SRL Craiova, Str. Madona Dudu bl. 8, (incinta ASIROM) 0768.441.133 0721.080.810 Paper Ganet București, Str. Braşov nr. 21 021.746.57.62

© PressReader. All rights reserved.