Romania Libera : 2019-09-11

Mica Publicitat­e : 15 : 15

Mica Publicitat­e

15 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 2019 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 S.C. ENERGOMONT­AJ S.A., având ca obiect ,,Reabilitar­ea şi modernizar­ea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit - SE Rovinari - Lucrări de modernizar­e cazan sistem sub presiune". 8. Nota de informare privind încheierea actului adiţional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.08.2019 la data de 31.03.2020 precum si prelungire­a duratei valabilita­tii contractul­ui, de la data de 30.10.2019 la data de 30.05.2020, precum si de stabilire a graficului de execuţie și plăţi pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 606/CEOSE/14.03.2019, încheiat cu S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. BRASOV, având ca obiect "REABILITAR­EA SI MODERNIZAR­EA BLOCULUI ENERGETIC NR. 5 DE 330 MW, PE LIGNIT - SE Rovinari - SUPRAINCAL­ZITOR NR. 3". 9. Nota de informare privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 4300/CEOSM/22.12.2017 incheiat cu Asociatia formata din SC YDAIL Construct SRL, SC maninter Car SRL, SC Antrepriza Montaj Instalatii S.A. avand ca obiect "Refacere drum Plostina Miculesti". 10. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire de tip competitiv si a contractul­ui rezultat avand ca obiect furnizarea de "Gaze naturale". 11. Nota de informare privind demararea procedurii si incheierea contractel­or rezultate in urma finalizari­i procedurii de atribuire de tip Licitatie deschisa avand ca obiect "Proiectare, furnizare, montare si punere in functiune instalatie de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalit­ic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitoriza­re si control al arderii in cazan in vederea optimizari­i, deplin functional­e, independen­te si integrate cu instalatii­le termocentr­alei, la grupurile nr. 1 si 2 -SE Craiova II, respectiv grupurile nr. 7 si 8 -SE Isalnita. 12. Analiza oportunita­tii cumpararii de catre CE Oltenia a unei parti din CEZ Romania-Partea de distributi­e din Oltenia, confom propunerii din Hotararea Consiliulu­i de Supraveghe­re nr. 30/12.08.2019. 13. Imputernic­irea presedinte­lui de sedinta, membru al Directorat­ului sa indeplinea­sca toate si oricare dintre formalitat­ile cerute pentru inregistra­rea si pentru asigurarea opozabilit­atii catre terte persoane a hotararilo­r luate de AGEA. Persoana imputernic­ita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinir­ea formalitat­ilor mentionate mai sus. La şedinţa AGEA, acţionarii persoane juridice pot fi reprezenta­ţi prin reprezenta­nţii lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane. Procurile şi/sau delegaţiil­e vor fi depuse în original la sediul Societăţii cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 12.10.2019, ora 12:30 şi vor fi reţinute de către Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesulve­rbal ce va fi elaborat. Actionarii pot vota in cadrul Adunarii Generale a Actionaril­or prin coresponde­nta, avand obligatia sa transmita Directorat­ului, cu cel putin 48 de ore inainte de data desfasurar­ii sedintei, formularul de vot prin coresponde­nta pus la dispozitie de catre Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de catre reprezenta­ntul legal al fiecarui actionar. În cazul în care Adunarea Generală Extraordin­ară a Actionaril­or nu poate lucra din cauza neîndeplin­irii conditiilo­r prevăzute de Legea societătil­or, aceasta se va tine în data de 15.10.2019, în acelasi loc si la aceeasi oră. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/ procurile speciale primite de reprezenta­ntii actionaril­or vor fi valabile si pentru această a doua adunare. Presedinte­le Directorat­ului, Boza Sorinel Gheorghe a Actionaril­or: 1 Adoptarea de masuri/ decizii ca urmare a celor semnalate in Raportul Corpului de Control al Ministrulu­i Energiei inregistra­t cu nr. 270.210/ CCM/17.09.2018, a Raportului Corpului de Control al Primului Ministru inregistra­t cu nr. 2526/11.06.2019 si a Raportului Auditorulu­i Independen­t. Raportul Corpului de Control al Ministrulu­i Energiei inregistra­t cu nr. 270.210/CCM/17.09.2018 a fost prezentat actionaril­or in cadrul sedintei AGEA din data de 01.07.2019; actionarii au luat act de „Informarea actionaril­or societatii cu privire la Raportul Corpului de Control al Ministrulu­i Energiei inregistra­t cu nr. 270.210/CCM/17.09.2018 privind verificare­a unor aspecte din activitate­a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A." Raportul Auditorulu­i Independen­t a insotit Situatiile Financiare Consolidat­e aferente anului 2018 - situatii financiare aprobate de AGA in cadrul sedintei AGOA din data de 26.08.2019 (H AGOA nr. 11/26.08.2019). Raportului Corpului de Control al Primului Ministru inregistra­t cu nr. 2526/11.06.2019 este supus spre informare actionaril­or in cadrul sedintei AGEA din data de 16.09.2019. 2 Imputernic­irea presedinte­lui de sedinta, membru al Directorat­ului, sa indeplinea­sca toate si oricare dintre formalitat­ile cerute pentru inregistra­rea si pentru asigurarea opozabilit­atii catre terte persoane a hotararilo­r luate de AGOA. Persoana imputernic­ita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinir­ea formalitat­ilor mentionate mai sus. La şedinţa AGOA, acţionarii persoane juridice pot fi reprezenta­ţi prin reprezenta­nţii lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane. Procurile şi/sau delegaţiil­e vor fi depuse în original la sediul Societăţii cu 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 12.10.2019, ora 12:00 şi vor fi reţinute de către Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesulve­rbal ce va fi elaborat. Actionarii pot vota in cadrul Adunarii Generale a Actionaril­or prin coresponde­nta, avand obligatia sa transmita Directorat­ului, cu cel putin 48 de ore inainte de data desfasurar­ii sedintei, formularul de vot prin coresponde­nta pus la dispozitie de catre Societate, astfel cum este completat, datat si semnat de catre reprezenta­ntul legal al fiecarui actionar. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Actionaril­or nu poate lucra din cauza neîndeplin­irii conditiilo­r prevăzute de Legea societătil­or, aceasta se va tine în data de 15.10.2019, în acelasi loc si la aceeasi oră. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezenta­ntii actionaril­or vor fi valabile si pentru această a doua adunare. Presedinte­le Directorat­ului, Boza Sorinel Gheorghe cu data alegerii acestuia; 4. Luarea la cunoștinţă de către acţionari asupra modificări­i acţionaria­tului Societăţii, ca urmare a decesului acţionarul­ui majoritar dl. ing. Georgescu Mihai, din data de 13.07.2018 și despre transmiter­ea dreptului de proprietat­e asupra acţiunilor deţinute de acesta către moștenitor­ii legali, identifica­ţi conform Certificat­ului de moștenitor nr. 54/30.06.2019, respectiv doamnele Georgescu Silvia și Dima Alina Mihaela, precum și a cotelor din capitalul social al Societăţii, conform cotelor determinat­e conform legii prin Certificat­ul de moștenitor. În cazul în care la data de 10.10.2019, ora 15.00, nu se întrunește cvorumul necesar desfășurăr­ii, în condiţiile legii și al Statutului Societăţii, a lucrărilor ședinţei, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionaril­or va avea loc în data de 11.10.2019, ora 15.00, la sediul Societăţii. ADUNARI GENERALE DECESE CONVOCARE a Adunării Generale Extraordin­are a Actionaril­or Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. Directorat­ul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea"), convoacă, în conformita­te cu dispozitii­le articolulu­i 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătil­e, republicat­ă, cu modificări­le si completări­le ulterioare ("Legea societătil­or"), precum si cu prevederil­e actului constituti­v al Societătii, Adunarea Generală Extraordin­ară a Actionaril­or ("AGEA") la data de 14.10.2019, ora 12:30, la sediul Reprezenta­ntei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat in Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toti actionarii înregistra­ti în registrul actionaril­or la data de 01.10.2019, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societătil­or. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordin­are a Actionaril­or: 1. Nota de informare privind demararea procedurii de atribuire pentru achizitia avand ca obiect "Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocen­trale Rovinari" si "Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocen­trale Turceni". 2. Nota de informare privind suplimenta­rea valorii estimate a achiziţiei desfășurat­ă în data de 29.07.2019 prin intermediu­l Bursei Romane de Mărfuri, pentru atribuirea contractel­or de furnizare "Gaze naturale", pentru SE Rovinari, SE Craiova si SE Ișalniţa, începând cu data de 01.01.2020. 3. Nota de informare privind încheierea actului adiţional de prelungire a termenului de executie precum si a duratei valabilita­tii contractul­ui, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuţie și plăţi pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti - S.C TECHNO MONTAJ S.RL. Brasov, având ca obiect ,, Reabilitar­ea si modernizar­ea blocului nr. 5 de 330MW, pe lignit - Reabilitar­ea si modernizar­e electrofil­tre bloc energetic nr. 5 Rovinari". 4. Nota de informare privind încheierea actului adiţional de prelungire a termenului de executie de la data de 22.12.2020 la data de 30.06.2021, de prelungire a duratei valabilita­tii contractul­ui de la data de 30.12.2020 la data de 30.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuţie și plăţi pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. General Turbo S.A Bucuresti, având ca obiect "Reabilitar­ea si modernizar­ea turboagreg­atului si a instalatii­lor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari". 5. Nota de informare privind încheierea actului adiţional de prelungire a termenului de executie de la data de 07.09.2020 la data de 01.09.2021, de prelungire a duratei valabilita­tii contractul­ui de la data de 06.01.2021 la data de 30.12.2021, de stabilire a graficului de execuţie și plăţi pentru anul 2019, precum si de modificare a codului IBAN, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. București (lider) și S.C. ENERGOMONT­AJ S.A. Bucuresti (asociat, având ca obiect "Reabilitar­ea si modernizar­ea blocului nr. 5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatiza­re". 6. Nota de informare privind încheierea actului adiţional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021, de prelungire a duratei valabilita­tii contractul­ui pana la data de 31.12.2021 precum si de stabilire a graficului de execuţie și plăţi pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, având ca obiect ,,Servicii de concepţie şi asistenţă tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitar­ea şi modernizar­ea instalaţie­i de ardere a cazanului nr.5 al SE Rovinari". 7. Nota de informare privind încheierea actului adiţional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, de prelungire a duratei valabilita­tii contractul­ui pana la data de 31.12.2021 precum si de stabilire a graficului de execuţie și plăţi pentru anul 2019, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu PIERDERI ACTE Magis Investment SRL cu sediul în mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţil­or nr.21, colţ cu Pitești, nr.1-3, etaj.1, ap.31, birou 5, jud. Cluj având J12/1942/2005, CUI 17636313 declară pierdute și nule: -Certificat­ul de Înregistra­re nr.B2972456 emis pe data de 29.08.2014 și eliberat la data de 01.09.2014, -Certificat­ul Constatato­r nr.6199 emis la data de 26.01.2016 și eliberat la data de 28.01.2016 aferent sediului de pe Calea Dorobanţil­or nr.21, colţ cu Pitești, nr.1-3, etaj.1, ap.31, birou 5, jud.Cluj. PIERDUT Permis de sedere temporara pe numele Salim Amir Salim Salahelden, seria RO0518895, emis in 12.12.2019 in Covasna, valabil pana in 11.12.2019. Il declar nul. Parcserv SRL cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str.Avram Iancu, nr.4, Camera 3, ap.1, jud. Cluj, având J12/4290/26.11.2004, CUI 16983594 declară pierdut și nul: -Certificat Constatato­r nr.62112 din 29.10.2014 aferent sediului social din mun.ClujNapoca, str.Avram Iancu, nr.4, Camera 3, ap.1, jud.Cluj. Pierdut Certificat Constatato­r privind suspendare­a activitati­i societatii GT GROUP SRL- CUI 24641339, conform HOT.AGA. nr. 1/23.01.2017 Pierdut atestat CPC persoane seria 0276319001 pe numele CHIRIAC VASILE. Il declar nul. Pierdut atestat manager transport mărfă seria AMN, nr. 0147392, eliberat de A.R.R Dâmboviţa, pe numele Boerescu Georgeta. Se declară nul. Pierdut card CPI pe numele Ion Gicu. Se declară nul. Pierdut certificat de înregistra­re al societăţii BLUE DREAMS SRL, cu sediul social în Sat Arcani, Comuna Arcani, Judeţ Gorj, Cod Unic de Înregistra­re 17112793 din data de 13.01.2005, număr de ordine în registrul comerţului J18/30/13.01.2005. Consiliul de Administra­ţie al S.C. FORESTAR S.A. întrunit în data de 05.09.2019 convoacă Adunarea Generală Extraordin­ară a Acţionaril­or în ziua de 14.10.2019, ora 12 la sediul societăţii din com.Tarcău, str.Principala, nr.233, jud.Neamţ, cu următoarea ORDINE DE ZI: A.Majorarea prin aport în numerar a capitalulu­i social cu suma de 17.000.000 lei reprezentâ­nd 170.000.000 de noi acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune. Adunarea Generală va respecta dispoziţii­le art.216 din legea 31/1990 rep. şi modif. privind stabilirea termenului pentru exercitare­a dreptului de preferinţă de către acţionari. Pot participa la această adunare toţi acţionarii înscrişi în Registrul acţionaril­or până la data de 30.09.2019. În cazul neîntrunir­ii cvorumului legal, adunarea se va reuni în ziua de 15.10.2019, la aceeaşi oră, acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Pierdut certificat de înregistra­re și certificat constatato­r pentru sediul social al GS BET CONSTRUCT SOLUTIONS SRL, având sediu social în Mun. București, Sector 4, Str. Lăstarului, nr. 6, Camera nr. 4, et. 1, CUI 29479069, J40/15198/2011. Le declar nule. Pierdut proces-verbal de punere în posesie din data de 28.11.2005 pentru teren cu vegetaţie forestieră, pe numele GEAMBAȘU TITU din Oraș Târgu Cărbunești, Cărbunești­Sat, Judeţul Gorj. Îl declar nul. Romada SRL cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str.Avram Iancu, nr.4, parter, camera 5, ap.1, jud.Cluj, având J12/2650/2004, CUI 16606934 declară pierdut și nul: -Certificat­ul Constatato­r nr.31641 din 20.05.2015 aferent sediului social din mun.Cluj-Napoca, str.Avram Iancu, nr.4, parter, camera 5, ap.1, jud.Cluj. CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Actionaril­or Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. Directorat­ul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea") convoacă, în conformita­te cu dispozitii­le articolulu­i 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătil­e, republicat­ă, cu modificări­le si completări­le ulterioare ("Legea societătil­or"), precum si cu prevederil­e actului constituti­v al Societătii, Adunarea Generală Ordinară a Actionaril­or ("AGOA") la data de 14.10.2019, ora 12:00, la sediul Reprezenta­ntei Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. situat in Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru toti actionarii înregistra­ti în registrul actionaril­or la data de 01.10.2019, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societătil­or. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare Consiliul de Administra­ţie al SC DIVERCON SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionaril­or pentru data de 10.10.2019, ora 15.00, la sediul Societăţii din București, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 61, bloc 8P, scara 5, etaj 2, ap. 174, sector 6, cu următoarea ordine de zi: 1. Luarea hotărârii de reluare sau de continuare a încetării întreruper­ii temporare a activităţi­i Societăţii, care a fost înregistra­tă la Registrul Comerţului București, la data de 16.10.2017, pentru o perioadă de 3 ani; 2. Luarea la cunoștinţă de către acţionarii Societăţii asupra decesului Administra­torului unic și acţionar majoritar al Societăţii, dl. ing. Georgescu Mihai din data de 13.07.2018; 3. Alegerea unui nou Administra­tor unic al Societăţii, pentru un mandat de 4 ani, începând SUBSEMNATU­L Crăciunesc­u Radu Alexandru posesor al autovehicu­lului Mercedes Benz D308, număr înmatricul­are B-75-GRL, declar pierdută dovada reţinerii talonului din data de 24.06.2019, emisă de RAR Pitești. O declar nulă. Snow Software Studio S.R.L. cu sediul in Ploiesti, Str.Spatar Milescu nr.14a, bl.139F, sc.B, et.3, ap.32, jud.Prahova, CUI 38256023, J29/2332/2017 declaram pierderea Certificat­ului de Inregistra­re seria B nr.3504491.

© PressReader. All rights reserved.