Cum vrea Dăn­ci­lă să evi­te votul din Par­la­ment

Li­de­rii PSD vor să pro­pu­nă mi­niștrii ALDE pe pos­tu­ri­le lă­sa­te va­can­te de fi­de­lii lui Tă­ri­ce­a­nu. În acest caz, li­de­rii PSD sus­ţin că nu mai es­te ne­ce­sar votul Par­la­men­tu­lui pen­tru re­ma­ni­e­re.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Li­de­rii PSD vor să pro­pu­nă mi­niștrii ALDE pe pos­tu­ri­le lă­sa­te va­can­te de fi­de­lii lui Tă­ri­ce­a­nu. În acest caz, li­de­rii PSD su­sțin că nu mai es­te ne­ce­sar votul Par­la­men­tu­lui pen­tru re­ma­ni­e­re. Pre­şe­din­te­le PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, con­si­de­ră că ale­ge­rea lui Te­o­dor Me­leş­ca­nu în func­ţia de pre­şe­din­te al Se­na­tu­lui cer­ti­fi­că fap­tul că PSD are în con­ti­nua­re ma­jo­ri­ta­te în Par­la­ment.

Pre­şe­din­te­le PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă,con­si­de­ră că ale­ge­rea lui Te­o­dor Me­leş­ca­nu în func­ţia de pre­şe­din­te al Se­na­tu­lui cer­ti­fi­că fap­tul că PSD are în con­ti­nua­re ma­jo­ri­ta­te în Par­la­ment şi afir­mă că so­cial-de­mo­cra­ţii au cu­raj şi încre­de­re să vi­nă la vot cu un nou guvern. Cu toa­te aces­tea, con­form unor sur­se din PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă ia în cal­cul să evi­te votul din Par­la­ment pen­tru res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui, du­pă ce tot ea a ce­rut în șe­di­nța CEx a so­cial de­mo­crați­lor să vi­nă cu Gu­ver­nul la vot. Mo­ti­vul pen­tru ca­re pre­mi­e­rul s-a răz­gândit ți­ne de lip­sa unei ma­jo­ri­tăți ca­re să asi­gu­re apro­ba­rea

res­truc­tu­ră­rii. Ca să evi­te votul din Par­la­ment, Dăn­ci­lă înce­ar­că să îi con­vin­gă pe di­si­de­nții din ALDE să ac­cep­te pos­turi în Ca­bi­net, ast­fel încât să su­sți­nă că nu s-a schim­bat struc­tu­ra po­li­ti­că a Gu­ver­nu­lui. Coop­ta­rea unor ne­mu­lțu­miți din ALDE în Guvern a fost dis­cu­ta­tă în ca­drul unor întâlniri des­fășu­ra­te,ieri,la Pa­la­tul Vic­to­ria și în Par­la­ment.

Pro­pu­neri pen­tru mi­nis­te­re

În acest sce­na­riu, no­mi­na­li­ză­ri­le pen­tru mi­nis­te­re­le va­can­te ar ur­ma să pro­vi­nă tot din ALDE. Es­te vor­ba de se­na­to­rul Io­nuț Si­bi­nes­cu pen­tru Re­lația cu Par­la­men­tul, de­pu­ta­tul ALDE Ion Cu­pă,pen­tru Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei și Ale­xan­dru Băișa­nu la Mi­nis­te­rul Me­di­u­lui. Re­ma­ni­e­rea nu pre­su­pu­ne vot în Par­la­ment, ci pre­su­pu­ne tri­mi­te­rea unor pro­pu­neri de mi­niștri la Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, ca­re le poa­te res­pin­ge așa cum de alt­fel șe­ful sta­tu­lui a fă­cut pâna acum cu ce­le­lal­te pro­pu­neri veni­te de la Pa­la­tul Vic­to­ria.În schimb,Con­sti­tuția pre­ve­de că,da­că se schim­bă com­po­ziția po­li­ti­că a Gu­ver­nu­lui,votul Par­la­men­tu­lui es­te obli­ga­to­riu. În PSD s-au dis­cu­tat în ul­ti­me­le zi­le des­pre ris­cul ca res­truc­tu­ra­rea să nu tre­a­că la vot. PSD a fo­rțat o in­ter­pre­ta­re a Con­sti­tuți­ei, su­ge­rând că nu es­te ne­voie de ma­jo­ri­ta­tea de 233 de vo­turi pen­tru a apro­ba no­ua struc­tu­ră a Gu­ver­nu­lui du­pă ieși­rea ALDE de la gu­ver­na­re. Mai mu­lți li­deri i-au tran­smis pre­mi­e­ru­lui că da­că vi­ne în Par­la­ment ris­că să nu obți­nă vo­tu­ri­le ne­ce­sa­re. Deși nu ar fi însem­nat că Gu­ver­nul es­te de­mis,ar fi fost o lo­vi­tu­ră de ima­gi­ne pen­tru Exe­cu­tiv,înain­te de moți­u­nea de cen­zu­ră a Opo­ziți­ei.

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă fo­rțe­a­ză păs­tra­rea ALDE în Guvern

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.