69 și res­tul

Pen­tru a-și de­să­vârși ope­ra de tre­ce­re de la co­mu­nism la de­mo­cra­ţie (do­uă re­gi­muri între ca­re exis­tă ce­le mai neaștep­ta­te luări de po­zi­ţie), dl Me­leșca­nu avea ne­voie de 69 de vo­turi.

Romania Libera - - Prima Pagina - EUGEN ȘERBĂNESCU

Ao­bți­nut un rest de 73. Dar reuși­ta nu es­te a lui. Ci a dnei Dăn­ci­lă, ca­re a câști­gat - du­pă spar­ge­rea coa­liți­ei - pri­ma bă­tă­lie cu Opo­ziția reu­ni­tă. Vic­to­ria însă poa­te fi una à la Pi­rus, întru­cât - ale­ge­ri­le apro­pi­in­du-se - Dias­po­ra mai mult ca si­gur că va fi aju­ta­tă să-și adu­că amin­te de scan­da­lu­ri­le is­ca­te de-a lun­gul tim­pu­lui la ur­ne, toa­te, și în 2014, și în 2019, pe­tre­cându-se toc­mai sub man­da­te­le de mi­nis­tru de Exter­ne ale proas­pă­tu­lui preșe­din­te al Se­na­tu­lui. Ca urma­re, în străi­nă­ta­te, drept re­pre­sa­lii, PSD va pi­er­de – încă o da­tă - ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le.

Și-asta n-ar fi încă ni­mic. (Ori­cum, s-au înscris în re­gis­tre­le de vot doar câte­va zeci de mii, din­tre mi­li­oa­ne­le de po­te­nția­li vo­ta­nți) . De­vas­ta­toa­re într-ade­văr pen­tru can­di­da­tul PSD vor fi, din nou, ze­ci­le da­că nu su­te­le de mii de ape­luri de răz­bu­na­re pe ca­re dias­po­re­nii, ofen­sați de re­a­pa­riția dlui Me­leșca­nu într-un post atât de im­por­tant (du­pă de­mi­te­rea re­cen­tă de la MAE), le vor adre­sa apa­rți­nă­to­ri­lor din ța­ră, spre a le de­tur­na ia­răși votul (în po­fi­da pen­si­i­lor mă­ri­te din bu­zu­na­re), așa cum au fă­cut-o și la si­mu­la­crul de re­fe­ren­dum de la 26 mai. Mai ră­mâne ca STS-ul să ar­bi­tre­ze si­tuația. Nu se știe în fa­voa­rea cui.

Pe de altă par­te, es­te evi­dent că, alal­tăi­eri, în Se­nat, pe lângă vo­tu­ri­le „nor­mal” veni­te din par­tea PSD, pen­tru fos­tul șef SIE, pro­venit cu ar­me și ba­ga­je di­rect din ce­aușis­mul tim­pu­riu, au mai vo­tat și alții, po­si­bil de la ALDE (ex­pli­cația fi­ind re­com­pen­se­le pu­te­rii), po­si­bil de la PMP (ex­pli­cația fi­ind Bă­ses­cu-Pe­trov­con­train­for­mații mi­li­ta­re). Mai pe ro­mânește - corb la corb nu-și scoa­te ochii, in­di­fe­rent de ta­be­re­le for­mal cre­a­te du­pă tran­sfor­ma­rea de­cem­bris­tă a Se­cu­ri­tății în de­mo­crație.

Una pes­te alta, la sfârși­tul zi­lei, se poa­te spu­ne că dna Dăn­ci­lă - spri­ji­ni­tă(?) de ci­ne­va plin de băr­bă­sie - a fă­cut un pas greșit vis-à-vis de ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le cu ri­coșeu din Dias­po­ra, dar a re­pur­tat un suc­ces de mo­ral pen­tru par­tid, la Bu­cu­rești, un­de ur­mă­toa­re­le se­si­uni de vo­ta­re din Par­la­ment - cea pen­tru res­truc­tu­ra­rea gu­ver­nu­lui și cea pen­din­te de in­vi­zi­bi­la de­o­cam­da­tă moți­u­ne de cen­zu­ră – se ara­tă fa­vo­ra­bi­le tot pre­mi­e­ru­lui, ca­re nu dă sem­ne că ar dori să cla­che­ze, din con­tră. Sus­pi­ci­u­nea de su­pra­vi­ețu­i­re a exe­cu­ti­vu­lui es­te întă­ri­tă și de tri­bu­lați­i­le Opo­ziți­ei, ca­re nu reușește să coa­gu­le­ze (chiar da­că dna Gor­ghiu a fost des­tul de aproa­pe de po­tou la Se­nat) un pro­gram ca­re să de­pășe­as­că sta­di­ul de lo­zinci și o echi­pă de gu­ver­na­re co­e­ren­tă.

M ai rău, PNL și USR se cam bat cap în cap. Expli­ca­bil - din mo­ment ce ca­pii res­pec­ti­vi sunt și con­tra­can­di­dați la preșe­di­nție, iar an­te­mer­gă­to­rii lor sunt și ei con­tra­can­di­dați la con­tro­lul te­ri­to­rial al ță­rii.

Înțe­le­se­se­răm - în ca­zul schim­bă­rii ra­por­tu­lui de fo­rțe din Par­la­ment în fa­voa­rea Opo­ziți­ei (așa-zis de dre­ap­ta, USR-PLUS fi­ind, în re­a­li­ta­te, ne­o­mar­xiști, adi­că de stânga) - că prim-mi­nis­trul va fi dat de PNL, pro­ba­bil în per­soa­na dlui Orban. Și to­tuși, pro­gre­siștii de Dâmbo­vița îl tot ba­gă în față ca vi­i­tor pre­mi­er pe dl Ci­o­loș.Ast­fel,pe toa­te cor­tu­ri­le elec­to­ra­le ca­re flu­tu­ră-n deșert, pe o la­tu­ră apa­re Ma­xi­cron, iar pe ce­a­lal­tă - Mi­ni­cron, pre­zen­tat ca pre­mi­er. De ase­me­nea, pe si­te-ul USR, sun­tem anu­nțați ri­tos: „Cu Dan Bar­na preșe­din­te, alia­nța USR-PLUS va avea toa­te șan­se­le să for­me­ze vi­i­to­rul guvern, ca­re va fi con­dus de Da­cian Ci­o­loș”. Păi, ho­tă­râți-vă, to­va­răși, or Orban, or Ci­o­loș (alias prim-mi­nis­trul ze­ro tăiat)?! Re­zul­tă că Alia­nța 2020 îi cam joa­că pe la spa­te pe dom­nii de la PNL. Să con­sti­tu­ie oa­re ace­as­tă lua­re de po­ziție, cu­nos­cu­tă de alt­fel din ve­chi­me, no­ua ones­ti­ta­te pe ca­re ce­le do­uă for­mați­uni ma­cro­nis­te - îmbârli­ga­te, la rândul lor, la or­din - o pro­cla­mă cu atâta pa­tos în viața po­li­ti­că?

EUGEN ȘERBĂNESCU edi­to­ria­list

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.