PSD ULUI I SE MAI TAIE UN BRAŢ, PRIN TRECEREA LA VOTUL UNINOMINAL

Proi­ec­tul a tre­cut ta­cit de Se­nat fă­ră să fie vo­tat

Romania Libera - - Prima Pagina - fi­lip.bo­doc @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ca­me­ra De­pu­tați­lor es­te mar­to­ra unei bă­tă­lii cu im­pli­cații elec­to­ra­le ma­jo­re pen­tru sce­na po­li­ti­că. Un proi­ect de le­ge în

cau­ză a tre­cut de­ja prin Se­nat, iar Opo­ziția vor­bește des­pre o po­si­bi­lă „lo­vi­tu­ră mor­ta­lă” pen­tru PSD. Ca­bi­ne­tul a adop­tat pe 3 iu­nie o Ordo­na­nță de ur­ge­nță ca­re mo­di­fi­că le­gea elec­to­ra­lă lo­ca­lă; s-ar re­ve­ni, la vi­i­to­rul scru­tin din 2020, la ale­ge­rea preșe­di­nți­lor de Con­si­lii Ju­dețe­ne prin vot uninominal di­rect,ca în anii 2008-2016.

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor es­te mar­to­ra unei bă­tă­lii cu im­pli­ca­ţii elec­to­ra­le ma­jo­re pen­tru sce­na po­li­ti­că. Un proi­ect de le­ge în cau­ză a tre­cut de­ja prin Se­nat, iar Opo­zi­ţia vor­bește des­pre o po­si­bi­lă „lo­vi­tu­ră mor­ta­lă” pen­tru PSD.

Ca­bi­ne­tul a adop­tat pe 3 iu­nie o Ordo­na­nță de ur­ge­nță ca­re mo­di­fi­că le­gea elec­to­ra­lă lo­ca­lă; s-ar re­ve­ni, la vi­i­to­rul scru­tin din 2020, la ale­ge­rea preșe­di­nți­lor de Con­si­lii Ju­dețe­ne prin vot uninominal di­rect, ca în anii 2008-2016. Aceștia sunt acum aleși in­di­rect, cu votul con­si­li­e­ri­lor ju­dețeni.Proi­ec­tul pen­tru apro­ba­rea OUG a tre­cut ta­cit de Se­nat fă­ră să fie vo­tat, și a ajuns de­ja la Ca­me­ra De­pu­tați­lor. El a fost dis­tri­bu­it co­mi­si­i­lor și are ter­men pen­tru ra­port do­uă săp­tă­mâni, du­pă ca­re tre­bu­ie să in­tre la vot fi­nal.

Fo­rțe­le an­ti-PSD fac cal­cu­le pen­tru res­pin­ge­rea le­gii de apro­ba­re a OUG și ast­fel preșe­di­nții de CJ să nu mai fie aleși uninominal.Va­rian­ta “uni­no­mi­na­lă” mai es­te suți­nu­tă doar de PSD și de UDMR, ca­re nu fac ma­jo­ri­ta­te în Ca­me­ra De­pu­tați­lor nici în tan­dem, însu­mând 157 de vo­turi

față de ce­le 165 ne­ce­sa­re; deci se anu­nță și jo­curi de cu­li­se in­ten­se.

Mi­za es­te cât se poa­te de se­ri­oa­să: În 2016 PSD a reușit un scor co­vârși­tor la lo­ca­le (prin vot uninominal) și și-a ad­ju­de­cat Con­si­li­i­le Ju­dețe­ne într-o pro­po­rție uriașă. Da­că Opo­ziția are drep­ta­te, de la zeci de șe­fi de CJ câți are acum, PSD ar pu­tea să păs­tre­ze con­tro­lul a nu­mai 5-67 Con­si­lii Ju­dețe­ne, zic sur­se­le. De aici cal­cu­le­le pen­tru blo­ca­rea ale­ge­rii uni­no­mi­na­le. Prin vot in­di­rect, par­ti­de­le din Opo­ziție mi­ze­a­ză (pro­ba­bil ilu­zo­riu, to­tuși) că se vor alia toți împo­tri­va PSD și vor fa­ce ma­jo­ri­tăți ca­re îi vor scoa­te pe so­cial-de­mo­crați din joc. Dar da­că le-ar ieși,mai puțini șe­fi de CJ ai PSD ar însem­na încă o lo­vi­tu­ră con­tra PSD în ve­de­rea ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.