„PSD MINTE DE ÎNGHEAŢĂ APELE!“

Romania Libera - - Prima Pagina - ema­noil.ur­sa­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Eu­ro­par­la­men­ta­rul și prim-vi­ce preșe­din­te­le PNL, Ra­reș Bog­dan, a ofe­rit în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“un in­ter­viu în ca­re a abor­dat su­bi­ec­te ce ţin de ac­tua­li­ta­tea po­li­ti­că.

Eu­ro­par­la­men­ta­rul și prim-vi­ce­preșe­din­te­le PNL, Ra­reș Bog­dan, a ofe­rit în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“un in­ter­viu în ca­re a abor­dat su­bi­ec­te ce ţin de ac­tua­li­ta­tea po­li­ti­că. Li­be­ra­lul a răs­puns ata­cu­ri­lor so­cial-de­mo­cra­ţi­lor, a pre­co­ni­zat ce se va întâmpla cu func­ţia de co­mi­sar eu­ro­pe­an, în ca­zul în ca­re Gu­ver­nul pi­că, și a vor­bit des­pre greșe­li­le Gu­ver­nu­lui Ci­o­loș.

Ro­mânia li­be­ră: Cal­cu­le­le ne ara­tă că moți­u­nea de cen­zu­ră va fi vo­ta­tă de ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ri­lor. Ca­re vor fi acți­u­ni­le pe ca­re le va între­prin­de PNL,pen­tru fun­cția de co­mi­sar eu­ro­pe­an din par­tea Ro­mâni­ei, da­că Gu­ver­nul pi­că? Ra­reș Bog­dan:

Îmi ima­gi­nez că pre­mi­e­rul no­u­lui Gu­vern va pro­pu­ne preșe­din­te­lui de­sem­nat al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne o per­soa­nă ono­ra­bi­lă pen­tru po­ziția de co­mi­sar din par­tea Ro­mâni­ei. O pro­pu­ne­re ca­re va ară­ta că PNL nu-și ba­te joc nici de ro­mâni, nici de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, că ia în se­ri­os in­sti­tuți­i­le eu­ro­sis­te­mu­lui.Asta va însem­na pro­ba­bil o mi­că întârzi­e­re în pro­ce­du­ra înves­ti­rii no­u­lui Co­le­giu al Co­mi­sa­ri­lor, dar pro­ba­bil că doam­na Ursu­la von der Leyen pre­fe­ră să ai­bă în echi­pă per­soa­ne asu­pra că­ro­ra nu pla­nea­ză nici sus­pi­ci­u­nea de lip­să de in­te­gri­ta­te, nici pre­zu­mția de lip­să de com­pe­te­nță.

Ro­mânia li­be­ră: Ce for­mu­lă gu­ver­na­men­ta­lă pre­co­ni­zați da­că Gu­ver­nul con­dus de Viorica Dăn­ci­lă va pi­ca în ur­ma vo­tu­lui de mâi­ne? Ra­reș Bog­dan:

De ches­ti­u­nea unei noi for­mu­le gu­ver­na­men­ta­le vom dis­cu­ta du­pă ce tre­cem de acest hop.Avem pre­gă­tiți câte trei li­be­ra­li pen­tru fi­e­ca­re din­tre ce­le 15 mi­nis­te­re pe ca­re le va avea no­ul Ca­bi­net. Dar să nu spu­nem „Hop“până nu am să­rit pun­tea. Pot să vă asi­gur că nu vor fi nici per­soa­ne în ju­rul că­ro­ra par­la­men­ta­rii au fă­cut scut pen­tru a scă­pa de do­sa­re pe­na­le, nici ne­poții, fi­nii sau aman­te­le unor șe­fi po­li­tici, nici re­pe­te­nți, nici ab­so­venții fa­cul­tății de Moș Ge­ri­lă sau dan­sa­tori frun­tași pen­tru Mi­nis­te­rul de Fi­na­nțe, ci oa­meni com­pe­te­nți. Nu ne ba­tem joc de ce­tățe­an, căci aces­ta aște­ap­tă de la noi să sal­văm ce se poa­te sal­va din ru­i­na în ca­re PSD a împins Ro­mânia.

Ro­mânia li­be­ră: Ro­mânia a mai avut un gu­vern de tran­ziție du­pă Co­lec­tiv. To­tuși re­zul­ta­te­le de la par­la­men­ta­re­le din 2016 au fă­cut PSD mai pu­ter­nic ca ni­ci­o­da­tă. Ca­re con­si­de­rați că sunt greșe­li­le gu­ver­nu­lui Ci­o­loș ca­re au con­dus la ace­as­tă si­tuație și cum va pu­tea PNL să le evi­te? Ra­reș Bog­dan:

Gu­ver­nul de atunci tre­bu­ia să ai­bă cu­ra­jul de a ac­cep­ta so­li­ci­tă­ri­le PNL și ale so­ci­e­tății ci­vi­le de a emi­te o ordo­na­nță de urge­nță pen­tru or­ga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor lo­ca­le în do­uă tu­ruri de scru­tin. Nu îl atac pe pre­mi­e­rul de atunci, spun doar ade­vă­rul. Ori­cum, vom gu­ver­na împreu­nă, aces­te lu­cruri au tre­cut.Am înțe­les de ce a res­pins pro­pu­ne­rea li­be­ra­li­lor, nu îl sus­pec­tez de rea-cre­di­nță, dar a fost naiv. Lip­sa de ex­pe­ri­e­nță în bă­tă­lia po­li­ti­că l-a fă­cut să nu cântă­re­as­că efec­te­le re­fu­zu­lui său. Pre­mi­e­rul de atunci trăia într-o lu­me a prin­ci­pi­i­lor, însă PSD pândea ca un cro­co­dil din mlaști­nă. Eu atunci eram jur­na­list și fă­ce­am, la rândul meu, emi­si­uni în ca­re ară­tam ris­cul enorm aflat în fața Ro­mâni­ei, ris­cul ca PSD să câști­ge fă­ră pro­ble­me ale­ge­ri­le.Asta s-a întâmplat atunci. Nu vom fa­ce și noi ace­as­tă greșe­a­lă. Ro­mânia me­ri­tă să ai­bă ad­mi­nis­trații con­du­se pro­fe­si­o­nist, iar ju­dețe­le și orașe­le ad­mi­nis­tra­te de li­be­ra­li sunt do­va­da că da­că pui ba­nii eu­ro­peni la tre­a­bă, ri­dici ni­ve­lul de trai al co­mu­ni­tăți­lor.Astea sunt fap­te,nu vor­be, pot fi ve­ri­fi­ca­te ori­când.

Ro­mânia li­be­ră: Din ci­fre­le pe ca­re le cu­noașteți dum­nea­vos­tră, ca­re ar fi can­di­da­tul ca­re se va înfrun­ta cu Klaus Io­han­nis în tu­rul al doi­lea? Ra­reș Bog­dan:

Din ci­fre­le pe ca­re le cu­nosc eu, Klaus Io­han­nis se va înfrun­ta în tu­rul doi cu re­pre­zen­tan­tul Stângii po­li­ti­ce. Vă asi­gur, însă, că ac­tua­lul preșe­din­te al Ro­mâni­ei va câști­ga în ori­ce for­mu­lă, in­di­fe­rent ci­ne se ca­li­fi­că în tu­rul al doi­lea al ale­ge­ri­lor. Și asta o spun tot de­oa­re­ce cu­nosc ci­fre­le și ten­di­nțe­le, și atuu­ri­le fan­tas­ti­ce pe ca­re le are preșe­din­te­le Io­han­nis.

Ro­mânia li­be­ră: PSD atra­ge ate­nția aproa­pe apo­ca­lip­tic că urme­a­ză un val de con­ce­di­eri, în rândul bu­ge­ta­ri­lor, da­că PNL preia gu­ver­na­rea. Cum co­men­tați aver­tis­men­te­le lor? Ra­reș Bog­dan:

PSD minte de înghe­ață apele, asta fa­ce de când se știe. Sco­pul aces­tor enu­nțuri es­te să-i de­mo­bi­li­ze­ze nu exclusiv pe bu­ge­tari, ci și pe ne­ho­tă­râții ca­re ar încli­na să ia­să din clo­po­tul de sti­clă și să-l vo­te­ze pe Klaus Io­han­nis. Ve­zi, Doam­ne, ui­te ce vor fa­ce li­be­ra­lii lui Io­han­nis! Es­te o ma­ni­pu­la­re de cea mai joa­să speță! Cei ca­re-și fac tre­a­ba nu au a se te­me, dar in­com­pe­te­nții an­ga­jați nu­mai pe ba­ză de re­co­man­da­re po­li­ti­că vor zbu­ra. Să iei cre­di­te exter­ne pen­tru a plă­ti le­fu­ri­le unor fa­liți cu pi­le e o cri­mă împo­tri­va între­gu­lui po­por ro­mân. Nu e sin­gu­ra mi­ze­rie fă­cu­tă de PSD. Ne-am obișnu­it. Nu ne te­mem de min­ci­u­ni­le lor. Ro­mânii nu sunt tâmpiți! Sun­tem un po­por de oa­meni in­te­li­ge­nți. Vom fa­ce ve­ri­fi­cări la toa­te mi­nis­te­re­le, age­nți­i­le și com­pa­ni­i­le nați­o­na­le. Vom ve­dea exact ce au fă­cut cei din PSD, în ul­ti­mii trei ani de exer­ci­ta­re a pu­te­rii, și le vom spu­ne oa­me­ni­lor. Nu vom con­ce­dia de dra­gul con­ce­di­e­rii, vom eva­lua și vom lua, însă, ce­le mai bu­ne mă­suri pen­tru a crește per­for­ma­nța in­sti­tuți­o­na­lă.Vom ve­dea unde sunt su­pra­di­men­si­o­nări de per­so­nal și vom lua de­ci­zia unor re­lo­cări în zo­ne­le unde exis­tă ne­ce­si­tăți de per­so­nal. Nu vă te­meți, știm ce avem de fă­cut și vom gu­ver­na bi­ne.Aveți exem­plu ma­rea ma­jo­ri­ta­te a pri­mă­ri­i­lor con­du­se de li­be­ra­li,fie că e vor­ba de Cluj,Alba Iu­lia, Ti­mișoa­ra, Arad, Ro­man, Târgu Ne­a­mț, Ora­dea, Moi­sei, Blaj, Urlați, Co­mă­nești, Si­naia sau mul­te alte­le.

ema­noil.ur­sa­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.