Mă­cel între com­pa­ni­i­le CFR

Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, con­dus de Răz­van Cuc, se află într-o si­tua­ţie fă­ră pre­ce­dent.

Romania Libera - - Prima Pagina - lau­ren­tiu.mu­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor se află într-o si­tuație fă­ră pre­ce­dent. Com­pa­nia CFR SA anu­nță că exe­cu­tă con­tu­ri­le CFR Că­lă­tori și CFR Mar­fă.

Com­pa­nia CFR SA, ad­mi­nis­tra­to­rul căii fe­ra­te din Ro­mânia, anu­nță că exe­cu­tă con­tu­ri­le CFR Că­lă­tori și CFR Mar­fă pen­tru ne­pla­ta ta­xei de uti­li­za­re a in­fras­truc­tu­rii. Mai mult, într-un stu­diu pri­vind In­fras­truc­tu­ra de Tran­sport Fe­ro­viar es­te pre­ci­zat că vi­te­za me­die co­mer­cia­lă pen­tru tran­spor­tul fe­ro­viar de mar­fă a fost de 15,99 km/h în 2018, iar pen­tru cel de că­lă­tori de 43,86 km/h în 2018. În timp ce ță­ri­le eu­ro­pe­ne in­ves­tesc zeci de mi­liar­de de eu­ro/ anual în sis­te­mul fe­ro­viar,iar vi­te­za me­die de de­pla­sa­re a tre­nu­ri­lor es­te de pes­te 160 km/h, căi­le fe­ra­te ro­mâne se află tot mai aproa­pe de co­laps.În ca­drul unei con­fe­ri­nțe de pre­să,des­fășu­ra­tă zi­le­le tre­cu­te, toa­tă „floa­rea“căii fe­ra­te din Ro­mânia s-a întâlnit pen­tru a fa­ce un bi­la­nț pri­vind tot ce înse­am­nă sis­tem fe­ro­viar.Du­pă pre­zen­tă­ri­le di­rec­to­ri­lor din ca­drul CFR SA, CFR Că­lă­tori și CFR Mar­fă ne-am ima­gi­nat că vom ajun­ge cu tre­nul în trei ore,de la Bu­cu­rești la Cluj sau la Ti­mișoa­ra. În re­a­li­ta­te, cei apro­xi­ma­tiv 400 km între Bu­cu­rești și Cluj sunt par­cu­rși în 9 ore cu tre­nul,din cau­za stă­rii căii fe­ra­te și a ma­te­ria­lu­lui ru­lant. Chiar da­că mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Răz­van Cuc, a anu­nțat că până la sfârși­tul aces­tui an se vor re­pa­ra cel puțin 300 de va­goa­ne, în re­a­li­ta­te apro­xi­ma­tiv 5 va­goa­ne au fost mo­der­ni­za­te. Mai mult, Valentin Dorobanţu, di­rec­to­rul ge­ne­ral CFR Că­lă­tori, a pre­ci­zat că anul 2019 se va încheia cu 54 de va­goa­ne mo­der­ni­za­te. Valentin Dorobanţu a me­nți­o­nat că are 50 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru in­ves­tiții, dar că ace­as­ta nu aco­pe­ră ne­ce­sa­rul de in­ves­ti­ţii al CFR Că­lă­tori.

O altă pro­ble­mă es­te blo­ca­rea con­tu­ri­lor CFR Că­lă­tori pen­tru ne­pla­ta ta­xei de uti­li­za­re a in­fras­truc­tu­rii. „Nu. Nu înţe­leg de ce vă pla­ce atât de mult sen­za­ţi­o­na­lul. Avem o da­to­rie de 100 mi­li­oa­ne lei pe ca­re o vom com­pen­sa ime­diat când vom înca­sa ba­nii de la Au­to­ri­ta­tea pen­tru Re­for­mă Fe­ro­via­ră“, a de­cla­rat di­rec­to­rul ge­ne­ral CFR Că­lă­tori, Valentin Do­ro­ba­nțu.

Ad­mi­nis­tra­to­rul căii fe­ra­te exe­cu­tă con­tu­ri­le CFR Că­lă­tori și CFR Mar­fă

Di­rec­to­rul CFR SA, Con­stan­tin Axinia, ad­mi­nis­tra­to­rul căii fe­ra­te îl con­tra­zi­ce pe șe­ful CFR Că­lă­tori și anu­nță că exe­cu­tă CFR Mar­fă și CFR Că­lă­tori pen­tru da­to­rii de un mi­liard, res­pec­tiv 180 de mi­li­oa­ne de lei. „Noi le-am pro­pus să ne dea ac­ti­ve ca să pot să ajut CFR Mar­fă să nu fie exe­cu­tat de altci­ne­va. Va­goa­ne, lo­co­mo­ti­ve ter­mi­na­le. Exis­tă un plan ca CFR SA să dez­vol­te un de­par­ta­ment de mar­fă în ca­re vor exis­ta va­goa­ne și lo­co­mo­ti­ve ap­te de cir­cu­lație. Cu o par­te vom fa­ce pro­pri­ul tran­sport teh­no­lo­gic“, a punc­tat di­rec­to­rul ge­ne­ral al CFR SA.

Hol­ding CFR și da­to­rii de mi­liar­de de lei

Con­stan­tin Axinia a anu­nțat că se pre­gă­tește un hol­ding fe­ro­viar. „În mo­men­tul în ca­re sta­tul ro­mân va con­si­de­ra că are ne­voie să cre­e­ze o altă (so­ci­e­ta­te de tran­sport) mar­fă, poa­te să dea dis­po­ziție, prin­tr-o le­ge, ca aces­te lo­co­mo­ti­ve și va­goa­ne ca­re au fost lua­te de la Mar­fă și tran­sfe­ra­te la Infras­truc­tu­ră, să cre­e­ze o altă so­ci­e­ta­te de Mar­fă“,a mai de­cla­rat șe­ful CFR SA. Ad­mi­nis­tra­to­rul căii fe­ra­te a fă­cut no­ti­fi­cări că­tre CFR Că­lă­tori și CFR Mar­fă, în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re fi­ind de­ma­ra­tă pro­ce­du­ra de exe­cu­ta­re si­li­tă. „Eu le-am înain­tat câte un do­cu­ment în ca­re le-am pre­zen­tat si­tua­ţia fi­nan­cia­ră a căii fe­ra­te ro­mâne, că noi de la Infras­truc­tu­ră nu mai do­rim să fim o ban­că fă­ră do­bândă și nu pu­tem să sub­ven­ţi­o­năm CFR Că­lă­tori și CFR Mar­fă, creându-ne un gol fi­nan­ciar. Da­că ei au pi­er­deri i-am ru­gat să nu le tran­sfe­re că­tre Infras­truc­tu­ră“, a mai de­cla­rat Axinia. Di­rec­to­rul CFR SA a mai pre­ci­zat că cei apro­xi­ma­tiv 1,3 mi­liar­de de lei sunt bani ce pot fi uti­li­za­ţi pen­tru op­ti­mi­za­rea func­ţi­o­nă­rii căii fe­ra­te, pen­tru ser­vi­cii de întreți­ne­re și pen­tru ri­di­ca­rea res­tric­ţi­i­lor de vi­te­ză. CFR Că­lă­tori are o da­to­rie de 180 de mi­li­oa­ne lei și es­te o gau­ră imen­să în bu­ge­tul nos­tru, pen­tru că acești bani noi i-am pla­ni­fi­cat încă de la înce­pu­tul anu­lui când am con­stru­it bu­ge­tul com­pa­ni­ei și mai ales pe par­tea de fon­duri pro­prii.Aces­te fon­duri sunt în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru achi­zi­ţi­o­na­rea de ma­te­ria­le și ser­vi­cii pen­tru bu­na func­ţi­o­na­re a căii fe­ra­te“, a con­chis Axinia.

Stu­diu de­vas­ta­tor pri­vind sta­rea căii fe­ra­te

Lu­na tre­cu­tă, Con­si­li­ul Nați­o­nal de Su­pra­ve­ghe­re din Do­me­ni­ul Fe­ro­viar a fi­na­li­zat un Stu­diu pri­vind In­fras­truc­tu­ra de Tran­sport Fe­ro­viar, do­cu­ment unde es­te pre­ci­zat că tre­nu­ri­le de mar­fă, în 2019 au cir­cu­lat cu o vi­te­ză me­die de cir­ca 15 km/h, iar ce­le de per­soa­ne cu o vi­te­ză de puțin pes­te 40 km/h.În Fra­nța, vi­te­za me­die a tre­nu­ri­lor de că­lă­tori es­te de 195 km/h,în Ger­ma­nia – 141 km/h,iar în Po­lo­nia – 113 km/h.

Sta­rea ac­tua­lă a in­fras­truc­tu­rii fe­ro­via­re re­pre­zin­tă, în pre­zent, un im­por­tant ele­ment li­mi­ta­tiv al per­for­man­ţe­lor cir­cu­la­ţi­ei tre­nu­ri­lor. „Pe re­ţe­aua fe­ro­via­ră, me­dia vi­te­ze­lor ma­xi­me per­mi­se re­pre­zin­tă 70,7% din vi­te­za ma­xi­mă proi­ec­ta­tă, iar me­dia vi­te­ze­lor co­mer­cia­le re­a­li­za­te în tra­fi­cul de că­lă­tori re­pre­zin­tă mai pu­ţin de 45% din vi­te­za proi­ec­ta­tă a re­ţe­lei fe­ro­via­re“, con­form do­cu­men­tu­lui ci­tat.

Con­clu­zi­i­le stu­di­u­lui fi­na­li­zat în lu­na sep­tem­brie ara­tă că fi­nan­ţa­rea in­su­fi­ci­en­tă a lu­cră­ri­lor de între­ţi­ne­re, re­pa­ra­re și reînnoi­re a in­fras­truc­tu­rii fe­ro­via­re a con­dus la de­gra­da­rea pro­gre­si­vă a aces­teia și la crește­rea gra­du­lui ge­ne­ral de uzu­ră a com­po­nen­te­lor in­fras­truc­tu­rii. Sca­den­ţe­le la reînnoi­re ale ele­men­te­lor de infras­truc­tu­ră fe­ro­via­ră au cres­cut sem­ni­fi­ca­tiv, ajun­gând la co­te de pes­te 60% pen­tru ma­jo­ri­ta­tea sub­sis­te­me­lor fe­ro­via­re.

Din in­for­ma­ţi­i­le tran­smi­se de Com­pa­nia Na­ţi­o­na­lă de Căi Fe­ra­te „CFR“SA, re­zul­tă că nu­mă­rul po­du­ri­lor cu ter­me­nul de sca­den­ţă la reînnoi­re de­pășit a cres­cut cu 10%, în 2018, fa­ţă de 2016, iar cel al po­de­ţe­lor cu 7%.În pe­ri­oa­da ana­li­za­tă au fost re­a­bi­li­ta­te trei tu­ne­luri, do­uă aflându-se în curs de re­a­bi­li­ta­re în 2018, iar 69 ave­au ter­me­nul de sca­den­ţă la reînnoi­re de­pășit.Sub­fi­nan­ţa­rea lu­cră­ri­lor ne­ce­sa­re între­ţi­ne­rii și re­pa­ră­rii in­fras­truc­tu­rii fe­ro­via­re afec­te­a­ză si­gu­ran­ţa cir­cu­la­ţi­ei pe ca­lea fe­ra­tă, con­du­când la crește­rea nu­mă­ru­lui de ac­ci­den­te fe­ro­via­re. Con­form ul­ti­mu­lui ra­port de ac­ti­vi­ta­te al in­sti­tuți­ei, din 2018, 7.552 de po­duri, po­de­ţe și via­duc­te – din to­ta­lul de 17.734 afla­te în rețe­aua fe­ro­via­ră a ță­rii – sunt mai ve­chi de 50 de ani și au ne­voie ur­gen­tă de lu­crări de între­ţi­ne­re, având du­ra­ta nor­ma­lă de fun­cți­o­na­re ex­pi­ra­tă. De ase­me­nea,pen­tru alte 4.890 a ex­pi­rat du­ra­ta de via­ţă proi­ec­ta­tă, ce­ea ce înse­am­nă că proi­ec­tan­ţii nu au luat în cal­cul că pot re­zis­ta pen­tru o pe­ri­oa­dă de timp atât de lun­gă.

Le-am pro­pus să ne dea ac­ti­ve ca să pot să ajut CFR Mar­fă să nu fie exe­cu­tat.“ CON­STAN­TIN AXINIA, Di­rec­tor ge­ne­ral CFR SA

Avem o da­to­rie de 100 mi­li­oa­ne lei pe ca­re o vom com­pen­sa.“

VALENTIN DOROBANŢU, Di­rec­tor ge­ne­ral CFR Că­lă­tori

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.