Ro­mânia se im­pli­că în cri­za din Tran­snis­tria

Mi­niștrii de Exter­ne ai Ro­mâni­ei și ai Re­pu­bli­cii Mol­do­va, Ra­mo­na Mă­nes­cu și Ni­cu Po­pes­cu, s-au întâlnit, ieri, la Chiși­nău.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ne­go­ci­eri la Chiși­nău

Mi­niștrii de Exter­ne ai Ro­mâni­ei și ai Re­pu­bli­cii Mol­do­va s-au întâlnit, ieri, la Chiși­nău.

Mi­nis­trul Ra­mo­na Mă­nes­cu a anu­nțat că Gu­ver­nul de la Bu­cu­rești es­te ga­ta să ofe­re Gu­ver­nu­lui Re­pu­bli­cii Mol­do­va “ori­ce tip de asis­te­nță și ex­per­ti­ză” în ve­de­rea re­zol­vă­rii con­flic­tu­lui din Tran­snis­tria.

Mi­nis­trul Ra­mo­na Mă­nes­cu a anu­nțat că Gu­ver­nul de la Bu­cu­rești es­te ga­ta să ofe­re Gu­ver­nu­lui Re­pu­bli­cii Mol­do­va “ori­ce tip de asis­te­nță și ex­per­ti­ză” în ve­de­rea re­zol­vă­rii con­flic­tu­lui din Tran­snis­tria. Ra­mo­na Mă­nes­cu a pre­ci­zat că pen­tru Ro­mânia es­te ese­nția­lă “re­gle­men­ta­rea” si­tuați­ei din zo­na Nis­tru­lui, cu con­diția res­pec­tă­rii in­te­gri­tății te­ri­to­ria­le și a su­ve­ra­ni­tății Re­pu­bli­cii Mol­do­va.

Me­sa­jul tran­smis de Ra­mo­na Mă­nes­cu a fost sa­lu­tat de șe­ful di­plo­mați­ei de la Chiși­nău, ca­re a pre­ci­zat că Ro­mânia și Re­pu­bli­ca Mol­do­va “au o abor­da­re co­mu­nă” în ve­de­rea so­luți­o­na­rii crizei din rai­oa­ne­le de est ale Re­pu­bli­cii Mol­do­va. Pe de altă par­te, cei doi ofi­cia­li au ana­li­zat proi­ec­te­le ener­ge­ti­ce co­mu­ne, cel mai im­por­tant vi­zând ga­zo­duc­tul Iași – Ungheni – Chiși­nău, con­si­de­rat un obi­ec­tiv stra­te­gic. Pre­lun­gi­rea ma­gis­tra­lei Ia­şi-Ungheni până la Chi­şi­nău va per­mi­te Re­pu­bli­cii Mol­do­va să-şi di­ver­si­fi­ce sur­se­le de ener­gie şi să fie mai puțin de­pen­den­tă de im­por­tul de ga­ze din Ru­sia. Urme­a­ză a se con­strui o con­duc­tă cu o lun­gi­me de 120 de ki­lo­me­tri și un cen­tru de dis­pe­ce­ri­za­re în lo­ca­li­ta­tea Ghi­di­ghici. Li­nia din­tre Ungheni și Chiși­nău re­pre­zin­tă cea de-a do­ua eta­pă a proi­ec­tu­lui Iași – Ungheni – Chiși­nău.Ra­mo­na Mă­nes­cu a afir­mat că în pri­mă­va­ra anu­lui 2020, acest ga­zo­duct va fi com­plet ope­rați­o­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.