Eșec la Stoc­kholm

Impas în con­sul­tă­ri­le SUA-Co­re­ea de Nord asu­pra pro­gra­mu­lui nu­cle­ar al Phe­nia­nu­lui

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro acți­u­ne scur­tă și me­die“ar fi fost lan­sa­tă de pe o plat­for­mă ma­ri­nă.

Emi­sa­rii ame­ri­can, Step­hen Bi­e­gun și nord-co­re­e­an, s-au întâlnit la Stoc­kholm sub me­di­e­rea tri­mi­su­lui spe­cial al Sue­di­ei, Kent Har­stedt.

Emi­sa­rii ame­ri­can, Step­hen Bi­e­gun și nord-co­re­e­an, s-au întâlnit la Stoc­kholm sub me­di­e­rea tri­mi­su­lui spe­cial al Sue­di­ei, Kent Har­stedt, ar­ti­za­nul eli­be­ră­rii în ace­as­tă va­ră a unui stu­dent aus­tra­lian, Alek Si­gley, ares­tat de Phe­nian.

Dis­cuți­i­le asu­pra de­nu­cle­a­ri­ză­rii între Co­re­ea de Nord și Sta­te­le Uni­te, aștep­ta­te de mul­tă vre­me, apa­rent au eșuat în Sue­dia. Con­sul­tă­ri­le au con­sti­tu­it pri­ma ten­ta­ti­vă de re­lua­re a dia­lo­gu­lui între ce­le do­uă țări du­pă eșe­cul sum­mi­tu­lui de la Hanoi din fe­brua­rie, între preșe­din­te­le Do­nald Trump și li­de­rul nord-co­re­e­an, Kim Jong-un. Dar, dis­cuți­i­le înce­pu­te sâmbă­tă asu­pra pro­gra­mu­lui nu­cle­ar nord-co­re­e­an s-au încheiat prin­tr-un impas, Phe­nia­nul acu­zând Was­hin­gto­nul că a de­ter­mi­nat eșua­rea aces­to­ra, ce­ea ce par­tea ame­ri­ca­nă res­pin­ge. La fi­na­lul zi­lei, Kim Myong Gil a ad­mis eșe­cul ne­go­ci­e­ri­lor ca­re „nu au sa­tis­fă­cut aștep­tă­ri­le noas­tre și nu au înre­gis­trat nici un pro­gres (…) și eșe­cul lor es­te da­to­rat nu­mai Sta­te­lor Uni­te ca­re nu au re­nu­nțat la ati­tu­di­nea lor obișnu­i­tă“.În fața am­ba­sa­dei nord-co­re­e­ne din Stoc­kholm el a de­cla­rat pre­sei că „SUA ne-au de­za­mă­git și ne-au cal­mat en­tu­zias­mul de a dis­cu­ta nea­du­când ni­mic la ma­sa ne­go­ci­e­ri­lor“. De par­tea ame­ri­ca­nă, pur­tă­toa­rea de cu­vânt a di­plo­mați­ei, Mor­gan Orta­gus, a vor­bit des­pre „dis­cuții bu­ne“. SUA au ac­cep­tat in­vi­tația sue­de­zi­lor de „a re­ve­ni la Stoc­kholm în do­uă săp­tă­mâni pen­tru con­ti­nua­rea con­sul­tă­ri­lor asu­pra tu­tu­ror su­bi­ec­te­lor“.

Înain­tea re­luă­rii dia­lo­gu­lui, Co­re­ea de Nord a efec­tuat un test cu o ra­che­tă ba­lis­ti­că ma­re-sol, du­pă ce în ul­ti­me­le luni a înmu­lțit tes­te­le cu ra­che­te cu ra­ză scur­tă de acți­u­ne.Joia tre­cu­tă, age­nția ofi­cia­lă nord-co­re­e­a­nă su­bli­nia că no­ul tip de ra­che­tă ba­lis­ti­că, pre­zen­ta­tă ca un Puk­guk­song-3, a fost lan­sa­tă de pe un sub­ma­rin „în lar­gul ape­lor gol­fu­lui Won­san“și anu­nța „o no­uă fa­ză în blo­ca­rea ame­ni­nță­rii pre­zen­ta­tă de fo­rțe­le exter­ne“. Pen­ta­go­nul a es­ti­mat că „ra­che­ta ba­lis­ti­că cu ra­ză de Un al trei­lea sum­mit?

În ge­ne­ral s-a aștep­tat ca ple­ca­rea lui John Bol­ton, con­si­li­e­rul în ma­te­rie de se­cu­ri­ta­te al preșe­din­te­lui Do­nald Trump,pe ca­re nu­me­roși ex­pe­rți îl acu­zau de eșe­cul sum­mi­tu­lui de la Hanoi, să pu­ri­fi­ce ae­rul între ce­le do­uă pă­rți. To­tuși,eva­lua­rea cea mai op­ti­mis­tă a De­par­ta­men­tu­lui de Stat ame­ri­can a re­cu­nos­cut di­fi­cul­ta­tea mi­si­u­nii. „SUA și Co­re­ea de Nord nu reușesc să de­pășe­as­că moște­ni­rea ce­lor 70 de ani de răz­boi și de os­ti­li­tăți în pe­nin­su­la co­re­e­a­nă într-o sin­gu­ră sâmbă­tă“. Din­co­lo de co­men­ta­ri­i­le preșe­din­te­lui Trump, exis­tă zvo­nuri și aștep­tări pri­vind un al trei­lea sum­mit între el și li­de­rul de la Phe­nian. Ambii preșe­di­nți au su­bli­niat le­gă­tu­ra per­so­na­lă și ami­ca­lă ca­re îi unește,dar în ab­se­nța dis­cuți­i­lor pre­a­la­bi­le unui sum­mit,nu se știe cu ade­vă­rat ce­ea ce poa­te fi re­a­li­zat și ca­re ar fi an­ga­ja­men­te­le ce­lor doi. Dan Pin­kston, ex­pert în re­lații in­ter­nați­o­na­le la Troy Uni­ver­si­ty, în SUA, ca­re era scep­tic pri­vind un fi­nal po­zi­tiv al ne­go­ci­e­ri­lor din cau­za ab­se­nței dia­lo­gu­lui su­sți­nut, pu­ne la îndoia­lă an­ga­ja­men­tul Co­reii de Nord. Având în ve­de­re „idei­le și con­ce­pți­i­le, per­ce­pți­i­le,vi­zi­u­nea asu­pra lu­mii,ide­o­lo­gia și mo­ti­vați­i­le com­por­ta­men­tu­lui“eli­tei nor­dco­re­e­ne,Pin­kston a de­cla­rat pen­tru me­dia din Asia că „atunci când pri­vești aces­te lu­cruri, ni­mic nu ara­tă că ele se vor schim­ba și că ei vor de­zar­ma“. Pro­ble­ma Co­reii de Nord es­te tran­sfe­ra­tă Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te unde Fra­nța, Ger­ma­nia și Ma­rea Bri­ta­nie au ce­rut dis­cuții cu uși­le închi­se asu­pra pro­gra­mu­lui Phe­nia­nu­lui de dez­vol­ta­re a ra­che­te­lor.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.