Co­lo(g)nia de ur­gen­ţă: 10.10.10

Romania Libera - - Prima Pagina - [email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Pen­tru că stă­pânii nu mai su­por­tă me­teh­ne­le su­ve­ra­niş­ti­lor re­lan­se­a­ză de azi pe pia­ţă un ve­chi pro­dus: co­lo(g)nia de ur­gen­ţă.

Pen­tru că stă­pânii nu mai su­por­tă me­teh­ne­le su­ve­ra­niş­ti­lor re­lan­se­a­ză de azi pe pia­ţă un ve­chi pro­dus: co­lo(g)nia de ur­gen­ţă. Re­che­a­mă fe­te­le bă­trâne, băr­ba­ţii tra­şi de bu­toa­ne, băi­e­ţii cu ur­me de chi­pie în ope­ra­ţi­u­nea Ma­rea răs­tur­na­re a ber­be­cu­lui de co­rai.

Mul­ţi din­tre aleșii re­gi­o­nu­lui de est al co­lo­ni­ei se între­a­bă: da­că se dă cu co­lo(g)nie gra­tis tot anul sau doar în zi­ua vo­tu­lui? La Ra­dio Ere­van se zi­ce că nu se dă, ci se ia. Din a do­ua zi. Doar că Ere­van e cu rușii și nu ţi­ne cu Evro­pa cor­nu­lui abun­den­ţei. Astă­zi,în Par­la­ment,e săr­bă­toa­re.Se vo­te­a­ză Mo­ţi­u­nea de cen­zu­ră. Nu­me­le de cod al ope­ra­ţi­u­nii: Co­lo(g)nia de ur­gen­ţă e ști­ut de pu­ţini.

Prin­tre mar­ca­to­rii fi­nan­ţe­lor mon­dia­le s-a ho­tă­rât re­cent că prea mult su­ve­ra­nism li­mi­te­a­ză con­tro­lul ce­lor Big. Și pen­tru că Big vi­ne de la Big Brot­her e les­ne de înţe­les de ce azi sunt stârni­ţi to­ţi pur­tă­to­rii de epo­le­ţi,ni­no,ni­no.E zi­ua cea ma­re în ca­re fi­e­că­rui sol­dat i se dă li­ber să fie ge­ne­ral. Nu știe, bi­e­tul de el, că de mâi­ne se reîntoar­ce la ca­li­fi­ca­rea de ba­ză: spă­la­tul șo­se­te­lor ge­ne­ra­li­lor. Par­la­men­tari ai pu­te­rii și ai opo­zi­ţi­ei re­cla­mă pe la col­ţuri că sunt strânși cu do­sa­re­le, pre­cum muște­le din ce­as­lo­vul lui Cre­an­gă. N-au ce fa­ce. Li s-au tri­mis co­log­nii fi­ne. Să nu pu­tă co­rup­ţia din ei. Li­be­ra­lii au și anun­ţat că re­duc nu­mă­rul de pos­turi de mi­niștri.Nici nu au de unde gă­si așa de mul­ţi oa­meni, chiar da­că bur­ghe­zia din fos­tul PNL a fost înlo­cu­i­tă de fe­ne­chii și de alţi șu­ţi zglo­bii. Nu va fi des­tu­lă co­log­nie pen­tru to­ţi mi­niștrii. Ni­meni n-are chef să gu­ver­ne­ze doar un an. Asta știe și fe­meia de ser­vi­ciu. Dar da­că Big Brot­her a su­nat deștep­ta­rea,cu mic cu be­re, spre vot înain­te cul­cat, răs­pund to­ţi gra­da­ţii sau as­pi­ran­ţii,la apel. Vo­tul s-a fi­xat în mo­men­tul astral 10.10.10.Așa ca aleșii să nu ui­te.Ora ze­ce, în zi­ua a ze­cea a lu­nii ze­ce din ca­len­dar. Vânză­to­rii din co­lo(g)nii dau par­fum azi gra­tis. Po­po­rul mi­roa­se fru­mos prin re­pre­zen­tan­ţi. De mâi­ne se reia or­di­nea din co­lo­nie.Tre­bu­ie re­cu­pe­ra­tă pi­er­de­rea, nu?

Ma­re­le di­ri­jor al co­ru­lui scla­vi­lor știe sem­ni­fi­ca­ţia lui 10.10. În nu­me­ro­lo­gie, da­ta de 10.10 pre­su­pu­ne re­sim­ţi­rea ener­gi­ei li­de­ru­lui, dar am­pli­fi­ca­tă prin aleși.În acest mo­ment,zic nu­me­ro­lo­gii, în min­tea oa­me­ni­lor se fa­ce de­click-ul schim­bă­rii. To­ţi sol­da­ţii de plas­ti­li­nă sunt sus pe ras­tel. În câte­va cli­pe pun stă­pâni­re pe ce­ta­te.Când să-și pro­cla­me vic­to­ria, o mână de fi­er fa­ce plici pes­te ei,de-și re­vin de înda­tă la for­ma ini­ţia­lă. De mâi­ne al­les ist mögli­ch, vor­ba ofi­ţe­rașu­lui ger­man se­tat să fie res­pon­sa­bil cu răs­tur­na­rea. E zi­ua în ca­re că­pra­rii sunt lă­sa­ţi să fie ge­ne­ra­li. Lar­ve­le, ajung de­o­da­tă melci. Doar co­lo­nia nu de­vi­ne de mâi­ne re­cif, fă­ră o lun­gă pi­sa­re de sche­le­te. Nu ci­ti­ţi pișa­re, că sar mi­cro­foa­ne­le din pe­re­ţi!“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.