DUPĂ PSD, NIMENI NU ŞTIE EXACT CE ES­TE ÎN FINANŢELE ŢĂRII

Doi din­tre mi­niş­trii noi, Flo­rin Cîţu (Fi­nan­ţe) şi Vi­o­le­ta Ale­xan­dru (Mun­că), au o mi­si­u­ne esen­ţia­lă în func­ţi­o­na­rea Ca­bi­ne­tu­lui Orban.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Flo­rin Cîţu a afir­mat, con­form News.ro, că ”re­or­ga­ni­za­rea ANAF es­te una din­tre pri­o­ri­tă­ţi­le me­le. (...) Vom ve­dea ce gă­sim şi vom lua ul­te­ri­or o de­ci­zie”. Îl va schim­ba din func­ţie pe ac­tua­lul pre­şe­din­te ANAF, Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu? Flo­rin Cîţu a răs­puns: „Vom ve­dea”. Pre­de­ce­so­rul lui, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, anun­ţa­se că i-a lă­sat un proi­ect de bu­get. „Va tre­bui să lu­crăm la acest proi­ect, nu pu­tem porni de la el. 15 de­cem­brie ră­mâne ţin­ta pen­tru bu­get. Încerc să mă ţin de ace­as­tă da­tă. De­pin­de de ce gă­sim”, a afir­mat el. În timp ce Ca­bi­ne­tul Dăn­ci­lă avea 28 de mi­nis­te­re, Ca­bi­ne­tul Orban are doar 16. „Tre­bu­ie să îl fa­cem (n.r.: bu­ge­tul) de la ze­ro”, a spus Cîţu, con­form Zia­re.com. Ne­cu­nos­cu­te­le, ca şi între­bă­ri­le, sunt mul­te: 1. Ca­re es­te cu ade­vă­rat si­tua­ţia bu­ge­te­lor ţării, din­co­lo de ce a spus până acum PSD? 2. Ce va re­zul­ta din con­ver­sia ce­lor 28 de mi­nis­te­re ve­chi în ce­le 16 mi­nis­te­re noi, ca struc­tu­ră şi an­ver­gu­ră bu­ge­ta­ră, adi­că bu­get de veni­turi şi chel­tu­i­e­li etc., ca­re, de fapt, e bu­ge­tul ţării?

Doi din­tre mi­niş­trii noi, Flo­rin Cîţu (Fi­nan­ţe) şi Vi­o­le­ta Ale­xan­dru (Mun­că), au o mi­si­u­ne esen­ţia­lă în func­ţi­o­na­rea Ca­bi­ne­tu­lui Orban.

Flo­rin Cîţu a afir­mat, con­form News.ro, că ”re­or­ga­ni­za­rea ANAF es­te una din­tre pri­o­ri­tă­ţi­le me­le. (...) Vom ve­dea ce gă­sim şi vom lua ul­te­ri­or o de­ci­zie”. Îl va schim­ba din func­ţie pe ac­tua­lul pre­şe­din­te ANAF, Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu? Flo­rin Cîţu a răs­puns: „Vom ve­dea”. Pre­de­ce­so­rul lui, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, anun­ţa­se că i-a lă­sat un proi­ect de bu­get. „Va tre­bui să lu­crăm la acest proi­ect, nu pu­tem porni de la el.15 de­cem­brie ră­mâne ţin­ta pen­tru bu­get. Încerc să mă ţin de ace­as­tă da­tă. De­pin­de de ce gă­sim”, a afir­mat el. În timp ce Ca­bi­ne­tul Dăn­ci­lă avea 28 de mi­nis­te­re,Ca­bi­ne­tul Orban are doar 16.„Tre­bu­ie să îl fa­cem (n.r.: bu­ge­tul) de la ze­ro”,a spus Cîţu,con­form Zia­re.com. Ne­cu­nos­cu­te­le, ca şi între­bă­ri­le, sunt mul­te:

1. Ca­re es­te cu ade­vă­rat si­tua­ţia bu­ge­te­lor ţării,din­co­lo de ce a spus până acum PSD?

2. Ce va re­zul­ta din con­ver­sia ce­lor 28 de mi­nis­te­re ve­chi în ce­le 16 mi­nis­te­re noi, ca struc­tu­ră şi an­ver­gu­ră bu­ge­ta­ră, adi­că bu­get de veni­turi şi chel­tu­i­e­li etc.,ca­re,de fapt,e bu­ge­tul ţării?

3. Mai poa­te sau nu mai poa­te fi fo­lo­sit cre­di­tul de la Ban­ca Mon­dia­lă pen­tru in­for­ma­ti­za­rea ANAF, esen­ţia­lă pen­tru mo­der­ni­za­rea Fis­cu­lui, la ca­re a re­nun­ţat PSD?

4. Exis­tă un plan al lui Te­o­do­ro­vici, de con­ti­nua­re a împru­mu­tu­ri­lor, prin emi­te­rea de ti­tluri de stat, pe pi­e­ţe­le in­ter­nă şi ex­ter­nă. Flo­rin Cîţu va fa­ce sau nu aces­te împru­mu­turi? Cum şi la ce va fo­lo­si ba­nii?

5. Se va înca­dra Ca­bi­ne­tul Orban în ţin­ta de de­fi­cit de 3% din PIB? Pri­o­ri­tă­ţi Cîţu spu­ne, con­form Di­gi24: „Pri­ma pri­o­ri­ta­te e rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră și a do­ua e bu­ge­tul.Ve­dem ce es­te aco­lo (n.r.: re­vi­ne ast­fel ide­ea de mai de­vre­me,că noi mi­niş­trii nu ştiu si­gur ce e în finanţele sta­tu­lui şi atunci ei acum înce­ar­că să afle) și apoi pot să mă pro­nu­nț.Vor fi mai puți­ne mi­nis­te­re și to­tul va înce­pe de aco­lo. Ambiția noas­tră ră­mâne să ră­mânem în 3%.Știți,după no­uă luni sun­tem la 2,6%”. Re­venind la ches­ti­u­nea împru­mu­tu­ri­lor: fos­tul mi­nis­tru Te­o­do­ro­vici afir­mă că nu şi-ar fi dat acor­dul pen­tru împru­mu­tul de 775 de mi­li­oa­ne de lei, atras luni de la bănci (emi­si­u­ne de obli­ga­ţi­uni de stat de tip ben­chmark, cu o ma­tu­ri­ta­te re­zi­dua­lă de 78 de luni, la un ran­da­ment me­diu de 4%/an, po­tri­vit da­te­lor BNR), şi îi so­li­ci­tă no­u­lui mi­nis­tru, Flo­rin Cîţu, o ana­li­ză a ope­ra­ţi­u­nii.

“Ieri nu ne-am împru­mu­tat noi, pen­tru că ieri (n.n.: luni, 4 noi­em­brie, zi în ca­re, pe la ore­le ami­e­zii, se dă­dea vo­tul de înves­ti­re al no­u­lui gu­vern, iar ve­chi­ul gu­vern,întru­nit în şe­din­ţă,dă­dea ho­tă­rîri şi de­ci­zii) a fost alt gu­vern.Eu,ca mi­nis­tru de Fi­nan­ţe, nu mi-am dat ac­cep­tul pe nici un fel de ope­ra­ţi­u­ne sau tran­zac­ţie de acest fel. Pro­ba­bil că ci­ne­va din mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe a încăl­cat ce­ea ce tre­bu­ia să res­pec­te”,a afir­mat Te­o­do­ro­vici, con­form Ante­na3.ro, înain­te de pre­da­rea man­da­tu­lui că­tre Cîţu. Re­du­ceri la Mi­nis­te­rul Mun­cii „Nu se taie pen­si­i­le şi sa­la­ri­i­le”,a de­cla­rat Vi­o­le­ta Ale­xan­dru. Pri­mul anunţ fă­cut de no­ul mi­nis­tru al Mun­cii a fost că va fa­ce o dras­ti­că re­du­ce­re a struc­tu­rii mi­nis­te­ru­lui. „Cei ca­re se ocu­pă efec­tiv de re­la­ţia cu be­ne­fi­cia­rii sis­te­mu­lui de asis­ten­ţă so­cia­lă (...) mă in­te­re­se­a­ză să fie bi­ne pre­gă­ti­ţi şi (...) la dis­po­zi­ţia pen­si­o­na­ri­lor şi sa­la­ria­ţi­lor, res­pec­tiv per­soa­ne­lor cu di­za­bi­li­tă­ţi.

Acest lu­cru va însem­na o re­du­ce­re a struc­tu­rii mi­nis­te­ru­lui, o su­ple­ţe, un ac­cent pe cei din re­la­ţia cu oa­me­nii, mai pu­ţin pe cei cu func­ţii de con­du­ce­re”, a spus dem­ni­ta­rul.

De­cla­ra­ţia lui Ale­xan­dru es­te o mi­că par­te din ma­re­le ade­văr. În ur­mă cu mai mul­te luni, ex­per­tul în ma­na­ge­ment Va­len­tin Io­nes­cu, fost se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Mun­cii, de­cla­ra Ro­mâni­ei li­be­re că agen­ţi­i­le din struc­tu­ra ANOFM de exem­plu sunt niş­te ca­se de mar­cat bani de asis­ten­ţă so­cia­lă, nu agen­ţii proac­ti­ve pen­tru con­ver­ti­rea for­ţei de mun­că dis­po­ni­bi­le.

Deci, nu nu­mai sa­la­ria­ţii, pen­si­o­na­rii şi per­soa­ne­le cu di­za­bi­li­tă­ţi, ci şi şo­me­rii sunt ţin­ta Vi­o­le­tei Ale­xan­dru. Ace­as­ta a vor­bit des­pre un „de­fi­cit îngri­jo­ră­tor în bu­ge­tul de pen­sii” şi des­pre fap­tul că şi ea,şi „co­le­gul meu de la Fi­nan­ţe”,evi­dent, Flo­rin Cîţu, vor fa­ce o eva­lua­re, pen­tru a avea „toa­te da­te­le ne­ce­sa­re, ca să ve­dem ca­re es­te si­tua­ţia re­a­lă”. Evi­dent, dem­ni­ta­rul s-a re­fe­rit la ches­ti­u­nea um­flă­rii ne­mă­su­ra­te a bu­ge­tu­lui pen­si­i­lor, ca­re nu­mai anul vi­i­tor va creş­te cu pes­te 40%, ce­ea ce cre­e­a­ză mari pro­ble­me an­ve­lo­pe­lor bu­ge­ta­re, în ge­ne­ral. În plus, punc­tul de pen­sie va con­ti­nua să cre­as­că dra­ma­tic, având un im­pact bu­ge­tar des­pre ca­re în acest mo­ment nu se ştie cum ar pu­tea fi sus­ţi­nut de ori­ce gu­vern, ori­ca­re ar fi cu­loa­rea sa po­li­ti­că.

Fost mi­nis­tru al Dia­lo­gu­lui So­cial în Ca­bi­ne­tul Orban,Vi­o­le­ta Ale­xan­dru vrea să înfi­in­ţe­ze un in­fo­chi­oşc „pen­tru to­ţi cei in­te­re­sa­ţi de toa­te ti­pu­ri­le de ser­vi­cii şi pres­ta­ţii pe ca­re mi­nis­te­rul le ofe­ră”.Ar fi o idee sa­lu­ta­ră ca ast­fel de in­fo­chi­oş­curi să pro­li­fe­re­ze mai apoi în toa­tă ţa­ra.

Pri­ma pri­o­ri­ta­te e rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră și a do­ua e bu­ge­tul. Ve­dem ce es­te aco­lo și apoi pot să mă pro­nu­nț.” FLO­RIN CÎŢU, MI­NIS­TRUL FI­NAN­ŢE­LOR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.