Trump mai pri­mește o lo­vi­tu­ră

Amba­sa­do­rul SUA la UE, Gor­don Son­dland, şi-a re­vi­zu­it de­cla­ra­ţia ini­ţia­lă da­tă în ca­drul in­ves­ti­ga­ţi­ei Con­gre­su­lui pen­tru de­mi­te­rea preșe­din­te­lui.

Romania Libera - - Prima Pagina - fi­lip.bo­doc @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Amba­sa­do­rul SUA la UE, Gor­don Son­dland, şi-a re­vi­zu­it de­cla­ra­ţia ini­ţia­lă da­tă în ca­drul in­ves­ti­ga­ţi­ei Con­gre­su­lui pen­tru de­mi­te­rea preșe­din­te­lui.

Aces­ta a re­cu­nos­cut că i-a spus omo­lo­gu­lui ucrai­nean că Trump nu va de­blo­ca aju­to­rul mi­li­tar de 400 de mi­li­oa­ne de do­lari până când Ki­e­vul nu va ac­cep­ta in­ves­ti­ga­rea lui Bi­den.

”Am spus că re­lua­rea aju­to­ru­lui ame­ri­can es­te im­pro­ba­bi­lă până când Ucrai­na nu va fa­ce o de­cla­rație an­ti­co­ru­pție pu­bli­că des­pre ca­re am dis­cu­tat pe par­cur­sul mai mul­tor săp­tă­mâni.”

Aces­ta a re­cu­nos­cut că i-a spus omo­lo­gu­lui ucrai­nean că Trump nu va de­blo­ca aju­to­rul mi­li­tar de 400 de mi­li­oa­ne de do­lari până când Ki­e­vul nu va ac­cep­ta in­ves­ti­ga­rea lui Bi­den.

”Am spus că re­lua­rea aju­to­ru­lui ame­ri­can es­te im­pro­ba­bi­lă până când Ucrai­na nu va fa­ce o de­cla­rație an­ti­co­ru­pție pu­bli­că des­pre ca­re am dis­cu­tat pe par­cur­sul mai mul­tor săp­tă­mâni”, a afir­mat Son­dland într-un do­cu­ment pu­bli­cat ma­rți de trei co­mi­sii din Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor. Di­plo­ma­tul a mai afir­mat că ofi­cia­lul ucrai­nean l-a pre­sat să ofe­re de­ta­lii des­pre ce­ea ce do­rește mai exact Trump în schim­bul de­blo­că­rii aju­to­ru­lui apro­bat de Con­gres. Amba­sa­do­rul ”şi-a amin­tit” că i-a spus ofi­cia­lu­lui de la Ki­ev că da­că Ucrai­na do­rește aju­to­rul mi­li­tar ame­ri­can, atunci no­ul preșe­din­te Vo­lo­di­mir Ze­len­ski tre­bu­ie să fa­că o de­cla­rație pu­bli­că re­fe­ri­toa­re la lan­sa­rea in­ves­ti­gați­i­lor me­ni­tă să adu­că be­ne­fi­cii po­li­ti­ce lui Trump.

Re­vi­zu­i­rea de pa­tru pa­gini a de­cla­rați­ei fă­cu­tă de Son­dland a fost de­pu­să luni, cu o zi înain­te de pu­bli­ca­rea între­gii de­cla­ra­ţii de că­tre in­ves­ti­ga­to­rii pen­tru de­mi­te­rea preșe­din­te­lui din Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor.

Trump, încă o lo­vi­tu­ră

No­ua de­cla­rație a lui Son­dland,ca­re es­te încă am­ba­sa­dor la UE,le­ze­a­ză pu­ter­nic afir­mați­i­le lui Trump și ale aliați­lor săi po­li­tici, ca­re au ne­gat în re­pe­ta­te rânduri aces­te acu­zații com­pro­miță­toa­re. Pur­tă­to­rul de cu­vânt de la Ca­sa Albă nu a răs­puns ime­diat so­li­ci­tă­rii CNBC de a întâmpi­na dez­vă­lu­i­ri­le lui Son­dland.

Son­dland a jus­ti­fi­cat mo­di­fi­ca­rea măr­tu­ri­ei prin fap­tul că de­cla­rați­i­le altor foști și ac­tua­li ofi­cia­li ai ad­mi­nis­trați­ei în ca­drul in­ves­ti­gați­ei l-au fă­cut ”să își reîmpros­pă­te­ze amin­ti­ri­le” şi l-au de­ter­mi­nat să vi­nă cu o ane­xă la de­po­ziția ori­gi­na­lă.

În de­cla­rația ori­gi­na­lă din oc­tom­brie, Son­dland a afir­mat că es­te clar că Admi­nis­trația SUA a con­diți­o­nat o vi­zi­tă la Ca­sa Albă a lui Ze­len­ski de ac­cep­ta­rea de că­tre Ucrai­na a ce­ea ce do­re­au Trump şi avo­ca­tul său per­so­nal Ru­dy Gi­u­liani, anu­me ca Ucrai­na să anun­ţe do­uă in­ves­ti­ga­ţii.

Joe Bi­den, ad­ver­sa­rul lui Trump

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.