Pre­di­cții de vi­i­tor

Romania Libera - - Prima Pagina - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ce fac par­ti­de­le de bu­zu­nar după ce PNL a pre­luat cu avânt gu­ver­na­rea se între­a­bă mu­lți din­tre ro­mâni?

După ce a fost înjun­ghiat pe la spa­te, în sti­lul cla­sic brăi­le­an, de că­tre alia­tul său, Mi­hai Tu­do­se, preșe­din­te­le Pro Ro­mânia, Vic­tor Pon­ta, se ve­de, acum, ne­voit să se re­pro­fi­le­ze,de­oa­re­ce jon­gla­tul cu gu­ver­nul lui Lu­do­vic Orban a pi­cat.

Da­că la guvernare nu mai e loc, Vic­tor Pon­ta ar pu­tea to­tuși să pri­me­as­că o șan­să im­por­tan­tă.Se cau­tă un nou di­rec­tor ge­ne­ral pen­tru Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Tran­sport

Ae­rian TAROM S.A. și CV-ul îl re­co­man­dă pe Vic­tor Pon­ta pen­tru ace­as­tă fun­cție. Re­cu­nos­cut ca doc­tor în pla­giat de tip co­py-pas­te, preșe­din­te­le Pro Ro­mânia ar fi cel mai in­di­cat să coor­do­ne­ze pi­loții ca­re au co­piat la exa­me­ne. Anga­jații TAROM ar avea ce să învețe de la Vic­tor Pon­ta, mai ales că au de­mon­strat că nu stă­pânesc atât de bi­ne ar­ta co­pia­tu­lui.

Es­te cam ul­ti­ma șan­să a lui Vic­tor Pon­ta, după ce pla­nul său vi­cle­an de a o alun­ga pe șe­fa din Vi­de­le, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, a re­fu­lat. În mod nor­mal, ur­sul a fost pă­că­lit de vul­pe și se spu­ne că din acest mo­tiv nu ar avea Gu­ver­nul coa­dă.

Dar, ia­tă că ro­lu­ri­le s-au in­ver­sat și, acum, vul­poi­ul Pon­ta a ajuns să fie pă­că­lit de ur­sul Tu­do­se.

Se mișcă ur­sul mai greu, dar, de ace­as­tă da­tă s-a mișcat când a tre­bu­it și așa a ajuns Lu­do­vic Orban, un alt per­so­naj de po­ves­te, pre­mi­er cu un gu­vern demn de fa­bu­le. În aces­te con­diții, pen­tru Vic­tor Vi­o­rel Pon­ta nu prea mai sunt mul­te opți­uni, după ce a fost pă­ră­sit și de cre­din­ci­o­sul său Tu­do­se, ar pu­tea să se va­dă ne­voit să re­vi­nă la mai ve­chea sa dra­gos­te din ALDE Ro­mânia, Călin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.

Și sunt șan­se re­a­le să fie pri­mit, de­oa­re­ce și șe­ful ALDE tre­ce prin­tr-o pe­ri­oa­dă des­tul de lun­gă de sin­gu­ră­ta­te și nu a mai avut timp nici mă­car de încă o că­să­to­rie. Mult prea com­pli­ca­te sunt sce­na­ri­i­le po­li­ti­ce și te­le­no­ve­la are foar­te mul­te epi­soa­de. Așa s-a ajuns la răs­tur­nă­ri­le dra­ma­ti­ce de si­tuație, în ca­re tră­dă­to­rii au ajuns să fie tră­dați.Și,ti­pic pen­tru acest gen de pro­du­cții, cei mai mari dușmani ajung pri­e­teni și in­vers.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.