Vom tri­mi­te do­uă pro­pu­neri de co­mi­sar!

Romania Libera - - Prima Pagina - Iu­lian.bu­du­san @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­mi­e­rul Orban va tri­mi­te pen­tru ce­le do­uă pro­pu­neri de co­mi­sar la Bru­xel­les, pe Adi­na Vă­le­an și pe Si­eg­fri­ed Mu­reșan,au de­cla­rat sur­se po­li­ti­ce.

Pre­mi­e­rul Orban va tri­mi­te do­uă pro­pu­neri de co­mi­sar la Bru­xel­les, pe Adi­na Vă­le­an și pe Si­eg­fri­ed Mu­reșan, au de­cla­rat sur­se po­li­ti­ce. So­lu­ţia tri­mi­te­rii ce­lor do­uă no­mi­na­li­zări vi­ne pe fon­dul pre­si­u­nii so­cia­liști­lor de a fi no­mi­na­li­zat un can­di­dat fe­meie, pen­tru a fi asi­gu­rat echi­li­brul de gen în vi­i­toa­rea co­mi­sie.

Ro­mânia ți­ne să fie ori­gi­na­lă până la sfârșit! Așa că,va tri­mi­te do­uă pro­pu­neri,în per­soa­na lui Si­eg­fri­ed Mu­reșan și Adi­na Vă­le­an.Ata pen­tru a împă­cat ce­re­rea ega­li­tății de gen, ca­re spu­ne că Ro­mânia e mu­sai să no­mi­na­li­ze­ze o fe­meie. Pe sur­se, li­be­ra­lul Si­eg­fri­ed Mu­reșan pa­re să fie ale­sul! To­tuși, asta nu res­pec­tă ega­li­ta­tea de gen,ca­re spu­ne clar că Ro­mânia tre­bu­ie să no­mi­na­li­ze­ze o fe­meie. Mai mult, so­cia­liștii din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, al doi­lea grup ca nu­măr de man­da­te, a aver­ti­zat-o pe Ursu­la von der Leyen că va vo­ta împo­tri­va Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne da­că no­mi­na­li­za­rea Ro­mâni­ei pen­tru pos­tul de co­mi­sar eu­ro­pe­an nu va fi fe­meie.

Preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne va de­ci­de mi­er­curi ci­ne va fi co­mi­sa­rul de­sem­nat al Ro­mâni­ei, ale­gând între Adi­na Vă­le­an și Si­eg­fri­ed Mu­reșan, am­be­le nu­me aflându-se pe lis­ta scur­tă ca pro­pu­neri ne­o­fi­cia­le pe ma­sa Ursu­lei von der Leyen. Sur­se din gru­pul PPE de la Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an au de­cla­rat că în cur­sul zi­lei de mi­er­curi va avea loc o con­vor­bi­re te­le­fo­ni­că între Ursu­la

von der Leyen și pre­mi­e­rul Lu­do­vic Orban pe acest su­bi­ect.

Cert es­te că per­soa­na pro­pu­să de Ro­mânia la fun­cția de co­mi­sar va fi au­diat în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an pe da­ta de 14 noi­em­brie,au de­cla­rat sur­se din co­mi­sia pen­tru tran­spor­turi, ca­re a sta­bi­lit ca­len­da­rul au­di­e­rii. De­ci­zia a fost co­mu­ni­ca­tă mi­er­curi di­mi­neață coor­do­na­to­ri­lor.

Li­de­rul gru­pu­lui So­cia­liști­lor din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, al doi­lea ca nu­măr de man­da­te, a aver­ti­zat-o pe Ursu­la von der Leyen că gru­pul va vo­ta împo­tri­va Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne da­că no­mi­na­li­za­rea Ro­mâni­ei pen­tru pos­tul de co­mi­sar eu­ro­pe­an nu va fi fe­meie. Aver­tis­men­tul lui Irat­xe Gar­cia (eu­ro de­pu­ta­tă din Spa­nia) a apă­rut într-o dez­ba­te­re des­fășu­ra­tă mi­er­curi se­a­ră cu preșe­din­te­le ales al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne. Re­a­min­tim că nu­me­le ce­le mai ve­hi­cu­la­te ca po­si­bi­le pro­pu­neri din par­tea Ro­mâni­ei sunt Si­eg­fri­ed Mu­reșan și Adi­na Vă­le­an. Ursu­la von der Leyen a pro­mis Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an că va for­ma o Co­mi­sie cu un nu­măr egal de fe­mei și băr­bați, dar a pri­mit o lo­vi­tu­ră după ce Fra­nța l-a pro­pus pe Thi­er­ry Bre­ton în lo­cul lui Syl­vie Go­u­lard,res­pin­să de eu­ro­de­pu­tați dinc au­za pro­ble­me­lor de in­te­gri­ta­te. În acest mo­ment, co­mi­sia von der Leyen e com­pu­să din 15 băr­bați și 11 fe­mei. So­cia­liștii eu­ro­peni sunt ner­voși și din cau­za fap­tu­lui că au pi­er­dut un post de co­mi­sar în de­tri­men­tul Po­pu­la­ri­lor oda­tă cu schim­ba­rea gu­ver­nu­lui din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.