Io­han­nis ră­su­flă ușu­rat

Romania Libera - - Prima Pagina - ema­noil.ur­sa­che @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Klaus I o han ni s, p re ș e din­te le Ro­mâni­ei și pre­zi­de­nția­bi­lul PNL,a de­cla­rat la înce­pu­tul pri­mei șe­di­nțe ofi­cia­le a Gu­ver­nu­lui Orban,de ieri, că res­pi­ră ușu­rat pen­tru că Ro­mânia are un nou Exe­cu­tiv ,„ ho­tă­rât să se im­pli­ce pen­tru re­zol­va­rea pro­ble­me­lor ță­rii”.

Klaus Io­han­nis, preșe­din­te­le Ro­mâni­ei și pre­zi­den­ţia­bi­lul PNL, a de­cla­rat la înce­pu­tul pri­mei șe­din­ţe ofi­cia­le a Gu­ver­nu­lui Orban, de ieri, că res­pi­ră ușu­rat pen­tru că Ro­mânia are un nou Exe­cu­tiv, „ho­tă­rât să se im­pli­ce pen­tru re­zol­va­rea pro­ble­me­lor ţării”.

Preșe­din­te­le a avut nu­mai cu­vin­te de lau­dă la adre­sa Par­ti­du­lui Nați­o­nal Li­be­ral, după pre­lua­rea gu­ver­nă­rii, în opo­ziție față de Par­ti­dul So­cial De­mo­crat, pe ca­re l-a acu­zat din nou că a „eșuat” în pe­ri­oa­da pe­tre­cu­tă la Pa­la­tul Vic­to­ria.

Fe­li­ci­tări că­tre PNL

„Da­ţi-mi voie să vă fe­li­cit ofi­cial,fi­ind pri­ma şe­din­ţă de Gu­vern, pe dum­nea­voas­tră şi pe to­ţi mem­brii Gu­ver­nu­lui (...)De ase­me­nea, vre­au să su­bli­ni­ez că mi se pa­re un act de ma­re cu­raj din par­tea Par­ti­du­lui Na­ţi­o­nal Li­be­ral să pre­lua­ţi gu­ver­na­rea în ace­as­tă for­mu­lă. Es­te evi­dent un act de cu­raj să gu­ver­ne­zi acum, cu un gu­vern mi­no­ri­tar, în si­tua­ţia în ca­re nu­mă­rul de par­la­men­tari va tre­bui ne­go­ciat pen­tru fi­e­ca­re proi­ect le­gis­la­tiv în par­te”,a de­cla­rat Klaus Io­han­nis,ca­re a mai adău­gat,po­tri­vit Ager­pres,că es­te „foar­te bu­cu­ros că acest Gu­vern es­te ho­tă­rât să abor­de­ze fron­tal pro­ble­me­le cu ca­re se con­frun­tă Ro­mânia şi ro­mânii,do­va­dă fap­tul că de­ja,în pri­ma şe­din­ţă, se dis­cu­tă ches­ti­uni ca­re au tre­nat şi ca­re tre­bu­ie re­zol­va­te ur­gent”.

Noi ata­curi la adre­sa PSD

To­to­da­tă, șe­ful sta­tu­lui a lan­sat să­geți că­tre so­cial-de­mo­crați, la înce­pu­tul șe­di­nței de Gu­vern, pe ca­re îi acu­ză că au go­lit fi­na­nțe­le pu­bli­ce înain­te să pă­ră­se­as­că Exe­cu­ti­vul. „Pă­re­rea mea o cu­noaş­te­ţi. În ul­ti­mii 30 de ani, mo­ti­vul prin­ci­pal pen­tru ca­re Ro­mânia nu s-a dez­vol­tat mai mult, nu s-a dez­vol­tat mai bi­ne,es­te exis­ten­ţa PSD,a fost exis­ten­ţa PSD la bu­toa­ne,cum se spu­ne”,a opi­nat Klaus Io­han­nis,ieri,după ca­re a mai adău­gat: „Dar ul­ti­mii trei ani au de­pă­şit ori­ce ima­gi­na­ţie. Gu­ver­ne ca­re re­al­men­te au înce­put cu pro­ce­duri pe ca­re nu şi le-a ima­gi­nat ab­so­lut nimeni, ata­curi sis­te­ma­ti­ce asu­pra Jus­ti­ţi­ei ro­mâne,ata­curi sis­te­ma­ti­ce împo­tri­va lup­tei an­ti­co­rup­ţie, ata­curi sis­te­ma­ti­ce împo­tri­va in­ves­ti­to­ri­lor, o ab­sur­di­ta­te de nei­ma­gi­nat, ata­curi sis­te­ma­ti­ce asu­pra me­di­u­lui de afa­ceri pri­vat din Ro­mânia. Foar­te bi­ne că s-a ter­mi­nat acea pe­ri­oa­dă de gu­ver­nări to­xi­ce pe­se­dis­te”.

Sem­nal de alar­mă pen­tru li­be­ra­li

Preșe­din­te­le a mai atras ate­nția și asu­pra fap­tu­lui că noii mi­niștri vor avea foar­te mult de lu­cru după pre­lua­rea „moște­ni­rii” so­cial-de­mo­cra­te, în spe­cial în pri­vi­nța con­stru­cți­ei bu­ge­tu­lui pen­tru anul vi­i­tor. Șe­ful sta­tu­lui și-a ex­pri­mat, însă, încre­de­rea asu­pra fap­tu­lui că Gu­ver­nul Orban va reuși să re­zol­ve toa­te pro­vo­că­ri­le pe ca­re le im­pli­că res­pon­sa­bi­li­ta­tea asu­ma­tă în fața po­po­ru­lui ro­mân. „Asta es­te ves­tea foar­te, foar­te bu­nă pen­tru ro­mâni: acest Gu­vern nu se te­me de guvernare, acest Gu­vern va re­zol­va pro­ble­me­le ca­re sunt pen­din­te”, a mai spus Io­han­nis.

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis și pre­mi­e­rul Lu­do­vic Orban

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.