Insta­nța amână de­ci­zia la con­tes­tația lui Drag­nea

Romania Libera - - Prima Pagina - Iu­lian.bu­du­san @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ju­de­că­to­rii au de­cis să amâne cu o săp­tă­mână pro­nu­nța­rea de­ci­zi­ei în dosarul în ca­re Li­viu Drag­nea a de­pus un re­curs în ca­sație, prin ca­re ce­re să-i fie anu­la­tă sen­ti­nța de 3 ani și 6 luni de închi­soa­re.

Un com­plet de cinci ju­de­că­tori de la Instanţa su­pre­mă a de­cis mar­ţi să amâne cu o săp­tă­mână pro­nun­ţa­rea de­ci­zi­ei în dosarul în ca­re fos­tul preșe­din­te al PSD Li­viu Drag­nea a de­pus un re­curs în ca­sa­ţie, prin ca­re ce­re să-i fie anu­la­tă sen­tin­ţa prin ca­re a fost con­dam­nat la 3 ani și 6 luni de închi­soa­re.

Dez­ba­te­ri­le au avut loc ma­rți di­mi­neața, însă com­ple­tul de ju­de­ca­tă a de­cis să amâne de­ci­zia pen­tru 21 ia­nua­rie, mo­ti­vul in­vo­cat fi­ind că ma­gis­trații au ne­voie de timp pen­tru a de­li­be­ra.

Drag­nea a fost adus de la Pe­ni­ten­cia­rul Ra­ho­va la se­di­ul Înal­tei Cu­rți de Ca­sație și Jus­tiție, un­de s-a ju­de­cat o ca­le ex­traor­di­na­ră de atac in­tro­du­să de fos­tul li­der al PSD împo­tri­va de­ci­zi­ei de con­dam­na­re. În sa­la de ju­de­ca­tă, Drag­nea a de­cla­rat că es­te ne­vi­no­vat și a ce­rut să fie achi­tat. «Vre­au să mă re­fer la do­uă lu­cruri. În pri­mul rând, la un nea­de­văr - afir­mația DNA că eu le-am cu­nos­cut pe Adria­na Bo­to­ro­ge­a­nu și Ani­sa Stoi­ca, că lu­crau la DGASPC, dar de fapt veneau la par­tid, un nea­de­văr ca mul­te alte­le fo­lo­si­te de acest par­chet. (...) Eu cred cu tă­rie că sunt com­plet ne­vi­no­vat și stau de opt luni ne­vi­no­vat în Pe­ni­ten­cia­rul Ra­ho­va. De ace­ea nu am plă­tit pre­ju­di­ci­ul, pen­tru că nu mi s-a pă­rut nor­mal să plă­tesc pen­tru o fap­tă pe ca­re nu am co­mis-o. Ră­mâne la apre­ci­e­rea dum­nea­voas­tră da­că voi sta în con­ti­nua­re ne­vi­no­vat la închi­soa­re sau da­că ve­ţi dis­pu­ne eli­be­ra­rea», le-a spus Drag­nea ma­gis­trați­lor.

Avo­ca­ta lui Drag­nea, Fla­via Te­o­do­siu, a ex­pli­cat că fap­ta de ca­re es­te acu­zat fos­tul li­der PSD nu es­te pre­vă­zu­tă de le­gea pe­na­lă, fă­când tri­mi­te­re la pre­ve­deri din Co­dul mun­cii, cu re­fe­ri­re la mo­dul în ca­re Floa­rea Ale­su ar fi tre­bu­it să le san­cți­o­ne­ze pe ce­le do­uă an­ga­ja­te de la DGASPC Te­le­or­man.

Pe 27 mai 2019, Li­viu Drag­nea a fost con­dam­nat de­fi­ni­tiv de i

Insta­nța su­pre­mă la 3 ani și 6 luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re pen­tru in­sti­ga­re la abuz în ser­vi­ciu în dosarul an­ga­jă­ri­lor fic­ti­ve de la DGASPC Te­le­or­man.

Fos­tul li­der so­cial-de­mo­crat a con­tes­tat con­dam­na­rea prin in­tro­du­ce­rea a do­uă căi ex­traor­di­na­re de atac - con­tes­tația în anu­la­re și re­cur­sul în ca­sație.

Pe 10 de­cem­brie 2019, ma­gis­trații i-au res­pins con­tes­tația în anu­la­re, iar re­cur­sul s-a ju­de­cat ma­rți.

Con­form re­chi­zi­to­ri­u­lui întoc­mit de DNA, Floa­rea Ale­su, di­rec­tor exe­cu­tiv al DGASPC Te­le­or­man, în schim­bul unor fo­loa­se ne­cu­veni­te, a pro­ce­dat la men­ţi­ne­rea ile­ga­lă în pos­turi a do­uă an­ga­ja­te - Adria­na Bo­to­ro­ge­a­nu și Ani­sa Ni­cu­li­na Stoi­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.