Dna Ko­ve­si are mult de lu­cru în UE

Romania Libera - - Prima Pagina - ILIE ȘERBĂNESCU

Măr­tu­ri­sesc că am ră­mas cam ne­du­me­rit când dna Ko­ve­si a fost un­să pro­cu­ror-șef la ni­ve­lul UE. Ma­pa pro­fe­si­o­na­lă a dom­ni­ei sa­le co­nți­nea,pe lângă reuși­te,o se­rie de ne­fe­ri­ciri ju­ri­di­ce: acu­zații ne­te­mei­ni­ce,pro­be măs­lu­i­te sau in­ven­ta­te,ano­ma­lii pre­cum in­cri­mi­nări de lua­re de mi­tă fă­ră dă­tă­tori de mi­tă,abun­de­nță de spețe de abuz în ser­vi­ciu, dis­cu­ta­bi­le prin înlo­cu­i­rea do­ve­zi­lor de încăl­ca­re a le­gi­lor cu in­ter­pre­tări de opor­tu­ni­ta­te,ra­ta imen­să de achi­tări ju­de­că­to­rești din rându­ri­le acți­u­ni­lor înain­ta­te in­sta­nțe­lor etc.Era im­po­si­bil ca onor de­ci­de­nții din UE,fie par­la­men­tari,co­mi­sari sau am­ba­sa­dori,să nu fi cu­nos­cut toa­te aces­tea,ca și la fel de dis­cu­ta­bi­le­le ac­ti­vi­tăți în jus­tiție prin pro­to­coa­le de co­la­bo­ra­re cu ser­vi­ci­i­le se­cre­te,a că­ror in­ter­venție es­te ne­con­sti­tuți­o­na­lă.

Măr­tu­ri­sesc că am ră­mas cam ne­du­me­rit când dna Ko­ve­si a fost un­să pro­cu­ror-șef la ni­ve­lul UE. Ma­pa pro­fe­si­o­na­lă a dom­ni­ei sa­le co­nți­nea, pe lângă reuși­te, o se­rie de ne­fe­ri­ciri ju­ri­di­ce: acu­zații ne­te­mei­ni­ce, pro­be măs­lu­i­te sau in­ven­ta­te, ano­ma­lii pre­cum in­cri­mi­nări de lua­re de mi­tă fă­ră dă­tă­tori de mi­tă, abun­de­nță de spețe de abuz în ser­vi­ciu, dis­cu­ta­bi­le prin înlo­cu­i­rea do­ve­zi­lor de încăl­ca­re a le­gi­lor cu in­ter­pre­tări de opor­tu­ni­ta­te, ra­ta imen­să de achi­tări ju­de­că­to­rești din rându­ri­le acți­u­ni­lor înain­ta­te in­sta­nțe­lor etc. Era im­po­si­bil ca onor de­ci­de­nții din UE, fie par­la­men­tari, co­mi­sari sau am­ba­sa­dori, să nu fi cu­nos­cut toa­te aces­tea, ca și la fel de dis­cu­ta­bi­le­le ac­ti­vi­tăți în jus­tiție prin pro­to­coa­le de co­la­bo­ra­re cu ser­vi­ci­i­le se­cre­te, a că­ror in­ter­venție es­te ne­con­sti­tuți­o­na­lă. Și apoi, nu mai exis­tau pro­cu­rori prin ță­ri­le fă­gă­du­i­nței, de a tre­bu­it adus unul din Ro­mânia?! Mai ales că era vor­ba de un post nou în me­ca­nis­mul ju­di­ciar din UE, pre­zen­ta­tă fă­ră echi­voc ca un fel de mântu­i­tor pen­tru al­de Ro­mâni­ca noas­tră cea de toa­te zi­le­le! Ce­va nu înțe­le­ge­am!!! Lua Dum­ne­zeu din ce­ruri paz­nic la rai pe ci­ne­va, ori­cât de mi­nu­nat, din ia­dul co­ru­pți­ei Ro­mânia?! Ba, mai mult, exis­ta oa­re și în rai co­ru­pție, de se înfi­i­nța un paz­nic-șef toc­mai în do­me­niu?! Stu­di­ind mai cu ate­nție sta­tis­tici și ana­li­ze venind chiar de pe la Dum­ne­zeul nos­tru UE, păs­to­rul eu­ro­peis­mu­lui mântu­i­tor, pre­cum și fap­te pe­tre­cu­te, ce să ve­zi, chiar prin rai, am pri­mit toa­te răs­pun­su­ri­le la între­bă­ri­le, doar apa­rent in­si­di­oa­se, dar strict co­rec­te și le­gi­ti­me an­te­ri­or me­nți­o­na­te. Mi s-a dez­vă­lu­it o co­ru­pție uriașă în UE, prin com­pa­rație cu ca­re cea din Ro­mânia es­te un bi­et be­be­luș. O fi ajuns la sta­di­ul de be­be­luș, căci așa era de „na­tu­re­lul” ei, sau a adus-o dna Ko­ve­si la acest sta­diu prin acți­u­ni­le dom­ni­ei sa­le la DNA?! Pen­tru un răs­puns să ne ghi­dăm du­pă însuși bi­la­nțul ac­ti­vi­tății an­ti­co­ru­pție a dnei Ko­ve­si. Da­că adu­năm pre­ju­di­ci­i­le ad­mi­se până la ur­mă în jus­tiție din do­sa­re­le înain­ta­te spre ju­de­ca­re pe vre­mea dnei Ko­ve­si se strânge o ni­mi­ca toa­tă, doar echi­va­len­tul câtor­va su­te de mi­li­oa­ne de do­lari, ne­mai­vor­bind de cât anu­me a fost efec­tiv re­cu­pe­rat. Păi, asta nu-i de­cât un mi­zi­lic în ra­port cu cât se trâmbițe­a­ză des­pre co­ru­pția din Ro­mânia. Și ce re­pre­zin­tă un ase­me­nea mi­zi­lic prin com­pa­rație cu su­te­le de mi­liar­de de eu­ro dez­vă­lu­i­te ofi­cial a fi an­tre­na­te în in­fra­cți­uni de co­ru­pție prin

UE! Așa că mai de­gra­bă ia­dul ma­rii co­ru­pții Ro­mânia apa­re, prin com­pa­rație cu si­tuația din rai­ul UE, o bia­tă di­ver­si­u­ne spre a jus­ti­fi­ca sta­tu­tul de co­lo­nie al Ro­mâni­ei și ex­pli­ca dis­cri­mi­nă­ri­le inac­cep­ta­bi­le ale Ro­mâni­ei ca mem­bru al UE (tra­ta­men­tul tip MCV, nead­mi­te­rea po­li­ti­că în spați­ul Schen­gen în ci­u­da înde­pli­ni­rii re­cu­nos­cu­te a cri­te­ri­i­lor teh­ni­ce, ce­le mai re­du­se alo­cări de fon­duri zi­se eu­ro­pe­ne pe lo­cu­i­tor, ce­le mai scă­zu­te sub­venții agri­co­le, im­pu­ne­rea prac­tic ace­lo­rași prețuri la ce­le mai mici sa­la­rii din UE etc).

Să ad­mi­tem însă va­rian­ta că dna Ko­ve­si a adus ia­dul ma­rii co­ru­pții Ro­mânia la sta­di­ul de be­be­luș prin efec­tul de des­cu­ra­ja­re pe ca­re l-au in­dus ac­ti­vi­tăți­le și acți­u­ni­le dom­ni­ei sa­le. Da­că es­te așa – și nu pu­tem res­pin­ge ide­ea unei con­tri­buții în acest sens – atunci es­te per­fect ex­pli­ca­bi­lă pre­lua­rea dom­ni­ei sa­le în UE, spre a adu­ce și rai­ul co­ru­pți­ei de aco­lo mă­car la ni­ve­lul de cu­rățe­nie la ca­re a adus ia­dul (sau fos­tul iad) al ma­rii co­ru­pții Ro­mânia!O ști­re ofi­cia­lă foar­te re­cen­tă ne-a in­for­mat că pu­ter­ni­ca ban­că olan­de­ză ABN Amro es­te in­ves­ti­ga­tă sub le­gi­le olan­de­ze de pre­veni­re a spă­lă­rii ba­ni­lor și, ți­neți-vă bi­ne!, a fi­na­nță­rii te­ro­ris­mu­lui (!). Inves­ti­gația urme­a­ză ce­lei la ca­re a fost su­pu­să su­ra­ta sa ING – bi­ne­cu­nos­cu­tă și pe me­le­a­gu­ri­le dâmbo­vițe­ne – ca­re, în lo­cul unei in­cri­mi­nări pe­na­le, a ac­cep­tat să plă­te­as­că pen­tru spă­la­re de bani imen­sa amen­dă de 775 mi­li­oa­ne eu­ro, cam du­blul pre­ju­di­ci­i­lor sta­bi­li­te și ac­cep­ta­te de in­sta­nță în toa­te do­sa­re­le DNA de pe vre­mea coor­do­nă­rii aces­tei in­sti­tuții de că­tre dna Ko­ve­si. Spă­la­rea de bani pa­re să fie înde­let­ni­ci­rea pre­di­lec­tă în rai­ul eu­ro­pe­an. Pe vre­mea când era prim-mi­nis­tru în Lu­xem­burg, dl Jun­cker, de­venit apoi preșe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, un aran­ja­ment al aces­tei țări cu pes­te 200 de tran­snați­o­na­le de va­ză „al­bea” pro­fi­tu­ri­le res­pec­ti­ve­lor com­pa­nii prin sim­pla tre­ce­re a aces­to­ra prin Lu­xem­burg con­tra unei im­po­zi­tări mo­di­ce, în de­tri­men­tul fis­cu­lui din ță­ri­le lor de ori­gi­ne și de im­plan­tări externe. Șta­fe­ta a fost pre­lua­tă se pa­re de bănci scan­di­na­ve. Da­te ofi­cia­le ara­tă că Nor­dea Bank a spă­lat cel puțin 700 mi­li­oa­ne eu­ro doar în câți­va din ul­ti­mii ani, în timp ce ma­rea Dan­ske Bank a de­venit în Da­ne­mar­ca si­no­ni­mă cu spă­la­rea de bani, căci e reușit per­for­ma­nța unei „al­biri” de 235 mi­liar­de eu­ro în pe­ri­oa­da 2007-2015. „Spă­la­re” es­te un ter­men foar­te ge­ne­ral pen­tru că poa­te fi vor­ba de ac­cep­ta­rea de su­me din eva­zi­u­ne fis­ca­lă sau pen­tru as­cun­de­rea eva­zi­u­nii fis­ca­le, dar și de înles­ni­rea unor tran­sfe­ruri in­ter­nați­o­na­le ili­ci­te. În ca­zul băn­ci­lor nor­di­ce, a fost vor­ba, prin sub­si­dia­re­le lor din țări bal­ti­ce, de tran­sfe­ruri în străi­nă­ta­te de bani ru­sești. Ao­leo! Coo­pe­ra­re cu vrăj­mașul Ru­sia?! Și mai rău! Pen­tru că au­to­ri­tăți­le ru­se au pus și ele umă­rul la in­ves­ti­gații căci se avea de-a fa­ce cu scoa­teri de bani din Ru­sia de că­tre ma­fia ru­se­as­că! În toa­te aces­te ca­zuri, plă­ci­le tur­nan­te au fost pa­ra­di­su­ri­le fis­ca­le. Chiar ce­le stig­ma­ti­za­te de o lis­tă ofi­cia­lă a UE, bi­neînțe­les întoc­mi­tă pen­tru a lua ochii frai­e­ri­lor. Un stu­diu ar­hi­me­dia­ti­zat în toa­te ță­ri­le UE evi­de­nția­ză că pes­te 10.000 de fur­ni­zori gu­ver­na­men­ta­li pe an­sam­blul sta­te­lor UE sunt de fapt fir­me din pa­ra­di­suri fis­ca­le, înca­să­ri­le lor din con­trac­te­le încheia­te pe bani pu­blici cu sta­te­le din UE ri­di­cându-se la 56 mi­liar­de eu­ro nu­mai în ul­ti­mii 12 ani. Și apro­po de spă­la­re de bani, se pa­re că în UE ace­as­ta es­te o ac­ti­vi­ta­te ab­so­lut ne­ce­sa­ră, căci, po­tri­vit unui alt stu­diu ca­re, ce să ve­zi, poar­tă și sem­nă­tu­ra FMI, 40% din toa­te in­ves­tiți­i­le mi­nu­na­te­lor tran­snați­o­na­le în afa­ra ță­ri­lor lor de ori­gi­ne au ca scop cre­a­rea de in­stru­men­te pen­tru elu­da­rea, pe­na­lă prin di­men­si­uni, a obli­gați­i­lor lor fis­ca­le! Are se­ri­os de lu­cru dna Ko­ve­si în UE! ■

ILIE ȘERBĂNESCU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.