Ca­ta­la­nii își vor su­sți­ne cau­za din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an

Li­de­rii mișcă­rii se­pa­ra­tis­te ca­ta­la­ne, Car­les Pu­ig­de­mont şi Antoni Co­min, şi-au pre­luat lo­cu­ri­le ob­ţi­nu­te prin vot în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an.

Romania Libera - - Prima Pagina - Re­dac­tie @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ei au pro­mis să im­pu­nă cau­za se­ce­si­o­nis­tă pe agen­da eu­ro­pe­a­nă, la doar câte­va zi­le du­pă ce Spa­nia a re­luat un apel pen­tru ares­ta­rea lor, tran­smi­te Reu­ters.Cei doi po­li­ti­ci­eni,ca­re se află într-un exil au­toim­pus în Bel­gia,sunt cău­ta­ţi de mult timp de Ma­drid, din cau­za ro­lu­lui avut în sfi­da­rea in­stan­ţe­lor spa­ni­o­le,or­ga­ni­zând un re­fe­ren­dum pen­tru in­de­pen­den­ţă, în 2017, și pen­tru De­cla­ra­ţia pen­tru Se­ce­si­u­ne ca­re a ur­mat.

Li­de­rii mișcă­rii se­pa­ra­tis­te ca­ta­la­ne, Car­les Pu­ig­de­mont și Antoni Co­min, și-au pre­luat lo­cu­ri­le ob­ţi­nu­te prin vot în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, și au pro­mis să im­pu­nă cau­za se­ce­si­o­nis­tă pe agen­da eu­ro­pe­a­nă, la doar câte­va zi­le du­pă ce Spa­nia a re­luat un apel pen­tru ares­ta­rea lor, tran­smi­te Reu­ters.

Cei doi po­li­ti­ci­eni, ca­re se află într-un exil au­toim­pus în Bel­gia, sunt cău­ta­ţi de mult timp de Ma­drid,din cau­za ro­lu­lui avut în sfi­da­rea in­stan­ţe­lor spa­ni­o­le, or­ga­ni­zând un re­fe­ren­dum pen­tru in­de­pen­den­ţă, în 2017, și pen­tru De­cla­ra­ţia pen­tru Se­ce­si­u­ne ca­re a ur­mat. ”Es­te o zi is­to­ri­că pen­tru noi. Sun­tem aici pen­tru a re­a­min­ti oa­me­ni­lor că cri­za ca­ta­la­nă nu es­te o ches­ti­u­ne in­ter­nă, es­te una eu­ro­pe­a­nă”,a de­cla­rat luni Pu­ig­de­mont re­por­te­ri­lor în fa­ţa Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an din ora­ţul fran­cez Stras­bo­urg, flan­cat de sus­ţi­nă­tori.

Pu­ig­de­mont și Co­min au fost aleși în ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re eu­ro­pe­ne din mai 2019, dar nu au pu­tut să re­vi­nă în Spa­nia pen­tru a de­pu­ne ju­ră­mântul și a-și pri­mi acre­di­tă­ri­le, de te­a­mă că vor fi ares­ta­ţi. Si­tuația lor s-a schim­bat însă lu­na tre­cu­tă, când Cur­tea de Justiţie a Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne de la Lu­xem­burg a de­cis că toa­te ob­sta­co­le­le me­ni­te să-i împi­e­di­ce să-și ocu­pe lo­cu­ri­le în PE au fost ri­di­ca­te, prin­tr-o ho­tă­râre ca­re a con­fir­mat că aceștia be­ne­fi­ciau de imu­ni­ta­te din zi­ua ale­ge­rii lor,26 mai 2020. Cum au scă­pat cei doi frun­tași catalani Cur­tea a mai de­cis că un alt li­der se­pa­ra­tist, Ori­ol Jun­que­ras, ales la rândul său în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, are drep­tul la imu­ni­ta­te. Jun­que­ras, ca­re a ră­mas în Spa­nia, a fost con­dam­nat în oc­tom­brie la 13 ani de închi­soa­re din cau­za ro­lu­lui avut în încer­ca­rea de se­pa­ra­re a Ca­ta­lo­ni­ei, în 2017. Du­pă ce Cur­tea Su­pre­mă a Spa­ni­ei a de­cis săp­tă­mâna tre­cu­tă că sen­ti­nța îl pri­ve­a­ză de imu­ni­ta­tea avu­tă ca par­la­men­tar eu­ro­pe­an, Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an i-a re­vo­cat to­tuși vi­neri man­da­tul.

Pu­ig­de­mont a ce­rut ca Jun­que­ras să poa­tă să își exer­ci­te man­da­tul con­fe­rit de ale­gă­tori. ”Da­că Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă es­te cu ade­vă­rat o uni­u­ne a drep­tu­ri­lor și li­ber­tă­ţi­lor, Ori­ol Jun­que­ras ar fi astă­zi aici”, a spus Pu­ig­de­mont. Cur­tea Su­pre­mă a Spa­ni­ei a ce­rut vi­neri ca Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an să ri­di­ce imu­ni­ta­tea lui Pu­ig­de­mont

Oa­me­nii nu-și mai pot du­ce co­pi­ii la școa­lă, nu-și mai pot des­chi­de ma­ga­zi­ne­le. Avem ne­voie de un gu­vern spa­ni­ol ca­re să îi pro­te­je­ze pe cei vul­ne­ra­bi­li”

ALBERT RIVERA, li­de­rul for­ma­ţi­u­nii Ci­u­da­da­nos)

și Co­min, rei­te­rând că cei doi ar tre­bu­ie să fie pre­da­ţi au­to­ri­tă­ţi­lor spa­ni­o­le în ba­za man­da­te­lor lor de ares­ta­re eu­ro­pe­ne. Car­les Pu­ig­de­mont es­te prin­ci­pa­lul ac­tor al ten­ta­ti­vei de se­ce­si­u­ne a Ca­ta­lo­ni­ei, din oc­tom­brie 2017, și a fost preșe­din­te al re­gi­u­nii Ca­ta­lu­nia.El a pă­ră­sit Spa­nia pen­tru a scă­pa de ur­mă­ri­rea ju­di­cia­ră și trăi­ește în pre­zent în Bel­gia.

Mișcări la Bar­ce­lo­na la sfârși­tul anu­lui tre­cut

Mi­li­tan­ţii împo­tri­va in­de­pen­den­ţei Ca­ta­lo­ni­ei au ma­ni­fes­tat în oc­tom­brie la Bar­ce­lo­na, ce­rând înce­ta­rea vi­o­len­ţe­lor ca­re au avut loc timp de mai mul­te zi­le în ca­pi­ta­la Ge­ne­ra­li­tă­ţii Ca­ta­lo­nia. În fa­ţa a su­te de sus­ţi­nă­tori, Albert Rivera, li­de­rul par­ti­du­lui Ci­u­da­da­nos și sus­ţi­nă­tor al men­ţi­ne­rii Ca­ta­lo­ni­ei în com­po­nen­ţa Spa­ni­ei, a acu­zat de ase­me­nea gu­ver­nul cen­tral al so­cia­lis­tu­lui Pe­dro San­chez că nu a de­pus su­fi­ci­en­te efor­turi pen­tru a pu­ne ca­păt tul­bu­ră­ri­lor.

Din cau­ză că or­ga­ni­za­to­rii re­fe­ren­du­mu­lui ile­gal din 2017 au fost con­dam­na­ţi la pe­dep­se gre­le de închi­soa­re luni, 14 oc­tom­brie, re­gi­u­nea Bar­ce­lo­na es­te sce­na unor ten­si­uni din ce în ce mai mari, scrie și Le Fi­ga­ro.

Du­pă mai mul­te zi­le de ten­si­uni la Bar­ce­lo­na pe fon­dul con­dam­nă­ri­lor li­de­ri­lor se­pa­ra­tiști, în lu­na oc­tom­brie a anu­lui 2019, Ca­ta­lo­nia s-a con­frun­tat vi­neri, 18 oc­tom­brie, cu mo­bi­li­zări ma­si­ve ale se­pa­ra­tiști­lor. De o săp­tă­mână, aces­tea sunt re­zul­ta­tul di­rect al con­dam­nă­rii li­de­ri­lor se­pa­ra­tiști la pe­dep­se gre­le cu închi­soa­rea de că­tre Cur­tea Su­pre­mă a Spa­ni­ei. ■

Toni Co­min și Car­les Pu­ig­de­mont

Ori­ol Jun­que­ras, li­de­rul se­pa­ra­tist aflat în arest

Întâlni­re a Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.