Ca­ri­e­re­le în asi­gu­rări şi-au pi­er­dut, ci­u­dat, atrac­ti­vi­ta­tea

Asi­gu­ră­to­rii au ne­voie de fo­rță de mun­că spe­cia­li­za­tă Ac­ti­vi­tă­ţi­le de do­me­ni­ul asi­gu­ră­ri­lor stag­nea­ză, pe fon­dul ni­ve­lu­lui re­dus al ra­te­lor do­bânzi­lor. Es­te o re­a­li­ta­te fac­tua­lă pe ca­re o cu­noaş­tem.

Romania Libera - - Prima Pagina - Florin.budescu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ac­ti­vi­tă­ţi­le de do­me­ni­ul asi­gu­ră­ri­lor stag­nea­ză,pe fon­dul ni­ve­lu­lui re­dus al ra­te­lor do­bânzi­lor.Es­te o re­a­li­ta­te fac­tua­lă pe ca­re o cu­noaş­tem.Se mo­di­fi­că struc­tu­ra de­mo­gra­fi­că a con­su­ma­to­ri­lor din toa­tă lu­mea,iar aștep­tă­ri­le sunt tot mai mari.

Se mo­di­fi­că struc­tu­ra de­mo­gra­fi­că a con­su­ma­to­ri­lor din toa­tă lu­mea, iar aștep­tă­ri­le sunt tot mai mari. Aces­tea sunt le­ga­te de ex­pe­ri­e­nțe­le di­gi­ta­le și ge­ne­re­a­ză noi ris­curi, dar și opor­tu­ni­tăți pen­tru ju­că­to­rii din sec­tor.

Aces­ta are di­fi­cul­tăți în atra­ge­rea oa­me­ni­lor po­tri­viți. Asi­gu­ră­to­rii ar tre­bui fie să se re­po­ziți­o­ne­ze ca fir­me de teh­no­lo­gie, fie să co­mu­ni­ce mai mult de ce e im­por­tant sec­to­rul, ce va­loa­re adu­ce so­ci­e­tății și de ce e atrac­ti­vă o ca­ri­e­ră în asi­gu­rări. „Indus­tria asi­gu­ră­ri­lor tre­bu­ie să se rein­ven­te­ze, pen­tru a răs­pun­de aștep­tă­ri­lor din ce în ce mai mari din par­tea cli­e­nți­lor, pri­vind o ade­vă­ra­tă ex­pe­ri­e­nță di­gi­ta­lă”, spu­ne ra­por­tul. Noi ris­curi apar, pre­cum ce­le de cy­ber­se­cu­ri­ta­te. Oda­tă cu ele, de­vi­ne la fel, da­că nu chiar mai im­por­tan­tă pre­veni­rea, nu doar ad­mi­nis­tra­rea lor. „Din pă­ca­te, pe o piață ca ace­ea din Ro­mânia, afec­ta­tă de una din ce­le mai mari mi­grații ale fo­rței de mun­că, în ca­re nu­me­roa­se gru­puri in­ter­nați­o­na­le și-au dez­vol­tat cen­tre de ser­vi­cii, atra­ge­rea unor spe­cia­liști de­vi­ne par­te a unui răz­boi pen­tru ta­len­te”, spu­ne Alina Dimitriu de la EY Ro­mânia.

Pe o piață ca ace­ea din Ro­mânia, atra­ge­rea unor spe­cia­liști de­vi­ne par­te a unui ade­vă­rat răz­boi pen­tru ta­len­te.”

Ofer­te de bu­năs­ta­re fi­nan­cia­ră

în pa­ra­lel cu ad­mi­nis­tra­rea ce­ri­nțe­lor de re­gle­men­ta­re. Indus­tria are opor­tu­ni­tăți bu­ne de dez­vol­ta­re, având în ve­de­re gra­dul re­dus de pe­ne­tra­re al asi­gu­ră­ri­lor și in­te­re­sul în crește­re pen­tru pro­du­se no­nau­to (Să­nă­ta­te, com­po­nen­te de in­ves­tiții), ex­pli­că ex­per­tul. Com­pa­ni­i­le de asi­gu­rări ge­ne­ra­le tre­bu­ie să gă­se­as­că echi­li­brul între dis­tri­buția di­gi­ta­lă și cea tra­diți­o­na­lă, na­vi­gând prin­tre schim­bă­ri­le le­gis­la­ti­ve și ex­plo­rând opor­tu­ni­tăți­le și ame­ni­nță­ri­le dez­vol­tă­rii du­ra­bi­le și ale schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce.

În ace­lași timp, asi­gu­ră­to­rii de viață vor cău­ta să-și efi­ci­en­ti­ze­ze cos­tu­ri­le prin tes­ta­rea de noi pro­pu­neri, prin in­ter­me­di­ul dis­po­zi­ti­ve­lor co­nec­ta­te și prin ofer­te de bu­năs­ta­re fi­nan­cia­ră, ca­re ar pu­tea so­luți­o­na pro­ble­ma ni­ve­lu­ri­lor ex­trem de re­du­se ale ra­te­lor do­bânzii.

ALINA DIMITRIU, EY Ro­mânia

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.